Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Connect / branded content

Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals en beleggers met elkaar in contact brengen. Connect-content wordt u aangeboden door onze partners. Sluit
Connect label

Fisher Investments Nederland bespreekt wat harde gegevens betekenen

Fisher Investments Nederland bespreekt wat harde gegevens betekenen

Bij het analyseren van de economische drijfveren van de aandelenmarkten kijkt Fisher Investments Nederland naar een groot aantal indicatoren. Onze ervaring is dat geen enkele indicator uitsluitsel kan geven over de toestand van de economie. In plaats daarvan denken wij dat beleggers eerder baat hebben bij het in aanmerking nemen van een breed spectrum van gegevens om hun beleggingsbeslissingen te onderbouwen. In dit artikel bespreken wij één categorie - de zogenaamde harde gegevens - en hoe beleggers deze kunnen gebruiken bij hun portefeuillebeslissingen.

Harde gegevens zijn economische maatstaven die output, transactiewaarden of volumes in kaart brengen. Een van de populairste voorbeelden, gebaseerd op de analyses van financiële krantenkoppen door Fisher Investments Nederland, is het bruto binnenlands product (bbp), een door de overheid berekende raming van de economische productie. Andere op grote schaal gevolgde voorbeelden zijn de industriële productie, de detailhandelsverkopen (een meting van de totale waarde of volume aan consumentenverkopen, die vaak wordt beschouwd als een barometer van de consumentenbestedingen) en de indexcijfers van de consumptieprijzen (CPI), een door de overheid opgestelde maatstaf voor prijzen van veelgebruikte consumptiegoederen en -diensten in de brede economie.

Hoewel deze variabelen uiteenlopen, illustreren harde gegevens welke economische activiteit daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Deze datasets staan in contrast met kwalitatieve indicatoren - wat Fisher Investments Nederland ook wel zachte gegevens noemt - waaronder enquêtes die een schatting geven van brede trends in de bedrijvigheid.

Zoals de meeste economische gegevens die Fisher Investments Nederland analyseert, zijn harde gegevens achteruitblikkend. Aangezien de informatie wordt verzameld en berekend, kunnen cijfers pas na enkele weken of zelfs maanden volgend op de betrokken verslagperiode bekend worden gemaakt. (Figuur 1)

Figuur 1: Harde gegevens worden vaak met vertraging bekendgemaakt  
Bron: FactSet, Eurostat, het Brits bureau voor de nationale statistiek, het Amerikaanse bureau voor arbeidsstatistieken, het Amerikaanse Volkstellingsbureau, het Amerikaans Bureau voor Economische Analyse, per 10-08-2022. De vermelde vertragingstijden zijn schattingen op basis van de oorspronkelijke publicatie van de gegevensreeksen. De datasets zijn maandelijks, tenzij anders vermeld. 

Houd er rekening mee dat figuur 1 gebaseerd is op de publicatie van de eerste raming van de desbetreffende variabele. Veel datasets worden meerdere keren gepubliceerd en daarbij zijn de getallen onderhevig aan herzieningen. Zo komt de voorlopige flash-raming van het driemaandelijkse bbp van de eurozone ongeveer een maand na de verslagperiode uit. Maar deze meting omvat niet alle resultaten van de lidstaten - die worden ongeveer twee maanden na de feiten bekendgemaakt. Al met al komt de definitieve raming van het bbp van de eurozone ongeveer 110 dagen na de verslagperiode uit met inbegrip van verscheidene herzieningsrondes.

Hoe informatief harde gegevens ook zijn, het nut om ze te overwegen in beleggingsbeslissingen is naar onze mening beperkt. Harde gegevens voorspellen de economie niet - ze kunnen slechts activiteiten in het verleden bevestigen. Daarentegen blijkt uit onderzoek van Fisher Investments Nederland en moedermaatschappij Fisher Investments, dat aandelen toekomstgericht zijn en een afspiegeling vormen van wat ons in de komende 3 tot 30 maanden te wachten staat. Als efficiënte verdisconteerders van algemeen bekende informatie, hebben aandelen de economische ontwikkelingen die door harde gegevens worden bevestigd, volgens ons al grotendeels ingeprijsd tegen de tijd dat ze worden gepubliceerd.

Een voorbeeld: toen in 2008 een recessie (een langdurige economische neergang) in de VS begon, voorspelde de voorlopige raming van het bbp voor het eerste kwartaal een jaarlijkse groei van 0,6%.i De tweede raming, die een maand later werd bekendgemaakt, werd bijgesteld naar een hoger groeipercentage van 0,9% op jaarbasis.ii Tijdens het tweede kwartaal van 2008 was het bbp gegroeid. Pas toen het bbp over het derde kwartaal in oktober bekend werd, wezen deze harde gegevens op een krimp. Op dat moment bevonden de Amerikaanse aandelen zich meer dan een jaar in een bearmarkt (een langdurige, door fundamentals aangejaagde daling op de aandelenmarkt van 20% of meer).iii Naar onze mening hadden de aandelenmarkten de door het bbp bevestigde economische malaise ingeprijsd. (Terzijde: het Amerikaans Bureau voor Economische Analyse heeft op 31 juli 2009 in het kader van een brede herziening de groei over het eerste kwartaal van 2008 bijgesteld van 0,9% (j-o-j) naar een krimp van -0,7% (j-o-j).iv Verdere herzieningen hebben sindsdien uitgewezen dat het bbp over het eerste kwartaal van 2008 was gedaald met -1,6% (j-o-j)v)

Deze beperkingen betekenen echter niet dat harde gegevens geen nut hebben of genegeerd moeten worden. Ondanks hun achterstand kunnen harde gegevens helpen bij het vaststellen van bredere economische trends. Hoewel deze trends niet noodzakelijkerwijs zullen aanhouden, kan het bestuderen van langer lopende ontwikkelingen de maandelijkse schommelingen in de juiste context plaatsen. Harde gegevens kunnen ook duidelijkheid verschaffen, wat bijzonder nuttig is in tijden van toegenomen onzekerheid. Zij kunnen bevestigen of datgene wat commentatoren in het algemeen als een risico beschouwen, op de een of andere manier bewaarheid is geworden. Als velen bijvoorbeeld vrezen dat het bbp zal krimpen - en uit de officiële gegevens blijkt dat dit ook is gebeurd - kan deze bevestiging beleggers helpen om verder vooruit te kijken. In de analyses van Fisher Investments Nederland over de marktgeschiedenis, vinden we dat simpelweg weten dat iets heeft plaatsgevonden de onzekerheid kan verminderen – wat impact kan hebben op het beleggerssentiment.

Harde gegevens kunnen beleggers ook laten zien hoe de werkelijkheid zich verhoudt tot de verwachtingen. Hebben de verwachtingen de reële cijfers verslagen - of zijn ze tekortgeschoten? Als de meerderheid van de economen bijvoorbeeld een sterke inkrimping van het bbp verwacht, kan een minder sterke daling dan verwacht erop wijzen dat de realiteit niet zo slecht is als gevreesd. Tegelijkertijd, wanneer de meeste analisten uitgaan van een robuuste bbp-groei, kan een vertragende groei of een dip in de productie erop wijzen dat de prognoses van marktexperts te hoog gegrepen waren. Deze informatie kan helpen om de vooruitzichten voor de toekomst vorm te geven, omdat het beleggers kan informeren over de kloof tussen de verwachtingen en de realiteit - wat volgens Fisher Investments Nederland aandelen het meest laat bewegen.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments Nederland:

•    Facebook: https://www.facebook.com/FisherInvestmentsNederland

•    Twitter: https://twitter.com/FisherInvestNL

•    LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fisher-investments-nederland

 

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ondernemingsnummer: B228486) wat ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (""Fisher Investments Europe""). Fisher Investments Europe staat onder toezicht van de CSSF. Statutaire zetel Fisher Investments Europe: K2 Building, Forte 1, Third Floor, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Europe deze visie zal handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste scenario's. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document.


i  Bron: het Amerikaans Bureau voor Economische Analyse, per 12-08-2022. De bbp-cijfers op jaarbasis geven het tempo aan waarmee het bbp over een volledig jaar zou groeien of krimpen indien het groeipercentage van kwartaal tot kwartaal zich gedurende vier kwartalen zou herhalen. Datering van de recessie is gebaseerd op het Nationale bureau voor Economisch Onderzoek (NBER), de officiële arbiter van de conjunctuurcycli in de VS.

ii Ibid.

iii Bron: FactSet, per 12-08-2022. Het totaalrendement van de S&P 500-index in USD, van 09-10-2007 tot en met 31-10-2008. Wisselkoersschommelingen tussen de Amerikaanse dollar en de euro kunnen leiden tot hogere of lagere beleggingsrendementen.

iv “National Income and Product Accounts, Gross Domestic Product: Second Quarter 2009 (Advance Estimate), Comprehensive Revision: 1929 Through First Quarter 2009," Staff, het Amerikaans Bureau voor Economische Analyse, 31 juli 2009.

v Bron: FactSet, per 12-08-2022.

Fisher Investments Nederland

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links