Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Nederland op weg met de energietransitie

Nederland op weg met de energietransitie

De opwarming van de aarde door klimaatverandering is een feit. De vraag is niet of maar hoe we daarop moeten reageren. Bij de komende verkiezingen spelen klimaatverandering en energietransitie, voor het eerst, een belangrijke rol.

Als we de opwarming van de aarde willen stoppen moeten we van broeikasgassen af. Dat betekent dat we vroeger of later, in ieder geval voor een groot deel, van fossiele brandstoffen af moeten. Daarmee gaan we naar een nieuw energiesysteem.

Technologische doorbraken, kostendalingen van bestaande technieken, politieke keuzes en maatschappelijke acceptatie zullen allemaal een rol spelen bij het uitkristalliseren van dit nieuwe energiesysteem.

Elektriciteit uit zon en wind wordt de basis

In dat nieuwe energiesysteem zal elektriciteit een grotere plek gaan innemen. Wegverkeer zal, met een mogelijke uitzondering voor zwaar vrachtverkeer over lange afstanden, elektrisch worden. Bij de verwarming van huizen, nu nog vrijwel uitsluitend met aardgas, zullen warmtepompen steeds belangrijker worden.

Het zijn de grote kostendalingen van elektriciteit uit zon en wind die dit mogelijk maken. Sinds 2010 zijn wereldwijd de gemiddelde kosten voor het opwekken van stroom uit zon en wind gedaald met respectievelijk 70% en ruim 20%. In diezelfde tijd daalden de kosten voor accu’s in elektrische auto’s met ongeveer 80%.

Het aandeel hernieuwbare stroom in onze elektriciteitsvoorziening ligt nu op ruim 25% (voor de totale energievoorziening ligt het aandeel hernieuwbaar rond de 10%).

Het is mogelijk dat het aandeel hernieuwbare stroom in de elektriciteitsvoorziening in 2030 inderdaad de 70% (de doelstelling in het klimaatakkoord) zal benaderen. Nieuwe offshore windparken met steeds grotere windturbines spelen hierbij een grote rol.

... maar hoe garanderen we leveringszekerheid?

De grote uitdaging komende tijd is niet zozeer het plaatsen van meer windmolens en zonnepanelen maar het inpassen van deze stroom uit variabele en beperkt regelbare bronnen in het elektriciteitsnet en het garanderen van de leveringszekerheid. Bij dat laatste zijn elektriciteitscentrales op aardgas vooralsnog essentieel.

Ook voor de warmtevoorziening in huizen is het van aardgas afgaan een langdurige en moeizame opgave. Het is zaak aandacht te besteden aan de leveringszekerheid van aardgas en de bestaande gasopslagen in stand te houden om ook een strenge winter door te komen.

Voor bestaande huizen lijken beter isoleren en hybride warmtepompen voorlopig meestal te verkiezen boven het, tegen relatief hoge kosten, volledig van het gas af gaan.

Kernenergie verdient een kans

Terwijl de kosten van elektriciteit uit zon en wind gedaald zijn, zijn de kosten van nieuwe kerncentrales gestegen. Als er in een systeemanalyse op kosten wordt geoptimaliseerd, vallen nieuwe kerncentrales buiten de boot; al is het verschil relatief klein als voor nieuwe kerncentrales dezelfde financieringskosten worden aangenomen als voor zon en wind (dat is nu meestal niet het geval).

Daartegenover staat dat kerncentrales ook substantiële voordelen hebben. De veiligheid van kerncentrales ligt, over de gehele keten, op een vergelijkbaar niveau als die van stroom uit zon en wind. Voor de beperkte hoeveelheid kernafval zijn goede technische oplossingen beschikbaar. Bovenal: het minimale ruimtebeslag van kernenergie is voor een land als Nederland een groot voordeel.

Of de voordelen van kernenergie opwegen tegen de relatief hoge kosten is een politieke keuze. Feit is dat Nederland voorlopig, de facto, een andere weg is ingeslagen: een stroomvoorziening uit zon/wind, met aardgas als back-up. De manier waarop dit gebeurd is verdient geen schoonheidsprijs; bij de voorbereiding van het klimaatakkoord aan de klimaattafels werd kernenergie niet serieus als optie meegenomen.

Het beste dat voorstanders van kernenergie in Nederland kunnen hopen is dat het, door kostendalingen bij nieuwe ontwerpen en het in serie bouwen, in landen als Frankrijk of Engeland wel van de grond komt en dat Nederland op een later moment kan instappen.

Een onzekere toekomst voor waterstof

Elektriciteit als energiedrager heeft haar beperkingen. Scheepvaart, vliegverkeer of staalproductie kunnen niet of slechts moeilijk worden geëlektrificeerd. Er blijven energiedragers nodig zoals waterstof, met een hoge energiedichtheid, die relatief makkelijk kunnen worden opgeslagen of getransporteerd.

De vraag is wel hoe groot de rol is die waterstof gaat spelen in het toekomstige energiesysteem. In verschillende scenario’s varieert het aandeel waterstof in de wereldwijde energievoorziening in 2050 tussen de 5 en 30%.

Bij groene waterstof wordt waterstof met elektrolysers gemaakt uit water en zero carbon elektriciteit (waarbij zon en wind de meest voor de hand liggende opties zijn). Bij blauwe waterstof wordt het gemaakt uit aardgas, waarbij de vrijkomende CO2 grotendeels (de mate waarin hangt af van het gebruikte proces) wordt afgevangen en diep ondergronds wordt geïnjecteerd.

Groene en blauwe waterstof

Voorlopig heeft groene waterstof nog een kostenprobleem. Dat heeft ook te maken met de beperkte efficiëntie waarmee elektriciteit kan worden omgezet in waterstof (en vice versa).

Het vooralsnog veel goedkopere blauwe waterstof heeft een acceptatieprobleem. Veel mensen zijn huiverig voor CCS (de ondergrondse opslag van CO2). Dit wordt mede veroorzaakt door de beperkte hoeveelheid steun die sommige politieke partijen hieraan in het openbaar wensen te geven.

In de door deze partijen voorgestelde klimaatmaatregelen speelt het echter wel een grote rol. Het is de enige manier om én onze industrie grotendeels te behouden én de uitstoot van CO2 substantieel en snel terug te brengen.

In een industriegebied als Rijnmond kan CO2 bij een aantal processen worden afgevangen en in lege gasvelden vlak voor de kust worden geïnjecteerd. Het kan de basis vormen voor een waterstofinfrastructuur waarbij waterstof later grootschalig kan worden geïmporteerd of geëxporteerd.

Het sluit aan bij de huidige sterke punten van de Nederlandse economie. Voor waterstof in Nederland is dit een voor de hand liggende en aantrekkelijke optie.

Nederland is serieus op weg met de energietransitie

Het beeld dat Nederland een hopeloze achterblijver is in de energietransitie klopt niet. Wel is de emissie per inwoner relatief hoog; het gevolg van de aanwezigheid van relatief veel energie-intensieve industrie in Nederland.

Per eenheid product is de uitstoot van broeikasgassen door die industrie juist laag. Het verplaatsen van deze productie uit Nederland naar het buitenland mag dan goed zijn voor de Nederlandse emissiecijfers; het is slecht voor het wereldwijde klimaat.

De Nederlandse doelstellingen voor emissies in 2020 werden gehaald; zelfs de tot voor kort onhaalbaar geachte 25% vermindering van de CO2 uitstoot ten opzichte van 1990 uit het Urgenda vonnis (al was de Covid-19 pandemie nodig om het laatste zetje te geven).

Veel van het beleid, en de doelstellingen, worden in Brussel bepaald. Het EU ETS-systeem, waarbij er een beperkte en dalende hoeveelheid verhandelbare emissierechten in omloop is, werkt goed. Het is, naast de dalende kosten voor stroom uit zone en wind, het succesverhaal voor de energietransitie tot nu toe.

Dat alles neemt niet weg dat het behalen van de doelstelling van het verdrag van Parijs (de opwarming tot ruim onder de 2 graden beperken) nog ver weg ligt. Wij zullen ons erop moeten voorbereiden dat die opwarming hoger uitkomt.

Meer oplossingen in plaats van minder nodig

Voor de energietransitie hebben we een nuchtere, projectmatige aanpak nodig met realistische doelstellingen en oog voor haalbaarheid en bottlenecks.

Bovenal hebben we consistent beleid nodig, waarbij bedrijven durven te investeren in Nederland. Dat laatste is essentieel; projecten in de energiewereld hebben een lange levensduur, en de Nederlandse overheid wordt niet automatisch meer gezien als een betrouwbare partner. Tweede Kamerleden keerden zich in deze kabinetsperiode soms tegen beleid, denk bijvoorbeeld aan de bijstook van biomassa in kolencentrales, dat door hun eigen partij een aantal jaren daarvoor nog werd opgezet.

Wij hebben meer oplossingen nodig, in plaats van minder. Het is makkelijk ergens tegen te zijn maar uiteindelijk hebben we, ook in 2050, heel veel energie nodig. CCS, biomassa, kernenergie, zon/wind, waterstof: we zullen het allemaal in meer of mindere mate nodig hebben. Laten we onze energie besteden aan het steunen van al die oplossingen – in plaats van andermans oplossingen af te schieten.


Jilles van den Beukel is geofysicus. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.
Volg Van den Beukel ook via Twitter: @JillesAppelscha

Auteur: Jilles van den Beukel

Jilles van den Beukel is geofysicus en energie specialist bij HCSS (the Hague Centre for Strategic Studies). Sinds 2016 schrijft hij over de olie- en gasindustrie op zijn blog JillesonEnergy.

Meer over Jilles van den Beukel

Recente artikelen van Jilles van den Beukel

 1. jul '21 Vijf redenen voor de stijgende gasprijzen 8
 2. jun '21 Hoe lang gaat de rally in grondstoffen duren?
 3. apr '21 Een nieuwe wereld voor de oliemarkten 23

Gerelateerd

Reacties

65 Posts
Pagina: 1 2 3 4 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. Hermanindezonophetterras 10 maart 2021 12:28
  "al is het verschil relatief klein als voor nieuwe kerncentrales dezelfde financieringskosten worden aangenomen als voor zon en wind (dat is nu meestal niet het geval)."

  Deze nuance hoor ik veel te weinig in de politiek. Zijn deze berekeningen toevallig openbaar?

  Wat me ook stoort is dat mensen als Frans Timmermans nu roepen dat inzetten op meer kernenergie te lang duurt voor onze doelen in 2030. Blijkbaar is het belangrijker in 2030 70% aan te tikken dan in 2035 de 100%.

  Pragmatisme verliest van de idealen en dat kan wel eens erg duur blijken.
 2. forum rang 4 Keinscheisscoins 10 maart 2021 12:42
  quote:

  antonvb schreef op 10 maart 2021 12:30:

  Hoe kan het dat de aarde opwarmt door klimaatverandering? Het klimaat verandert altijd. Waarom wil je dit tegengaan en hoe denk je het klimaat constant te kunnen houden?
  De aanname is dat menselijke activiteit het klimaat verandert, lees: doet opwarmen. Daar klopt verder vrij weinig van. Ook is de opwarming al een tijdje geleden opgehouden en stevenen we nu af op global cooling omdat de activiteit van de zon gaat afnemen agv de 11-jarige zonnevlekcyclus.

  Blijft staan dat sommige mensen heel erg graag afwillen van fossiele brandstoffen. En als je de energiebehoefte voor een redelijke prijs uit zonne- en windenergie zou kunnen halen, dan ben ik daar ook een voorstander van. Als dat zo zou zijn hoeven overheden helemaal niks nakkes nada te managen aan de enrgietransitie. dat gaat dan helemaal vanzelf. Het feit dat ze toch, elk jaar weer, kolossale bedragen er tegenaan moeten gooien bewijst dat het niet mogelijk is een 'natuurlijke', vrijwillige energietransitie te hebben.

  Dit kost boven alles heel erg veel geld en levert niks op behalve foeilelijke windmolenparken die straks weer allemaal afgebroken mogen worden. Sommige gluiperds gaan er vanzelfsprekend heel erg rijk van worden. Zo gaan die dingen nu eenmaal.
 3. wetenschappervanberoep 10 maart 2021 13:15
  In tegenstelling tot wat u zonder bronvermelding stelt is de huidige opwarming van de aarde vrijwel volledig toe te schrijven aan menselijke activiteiten.

  Er is immers in de wetenschap een overweldigend bewijs voor de menselijke toedracht. Niet alleen is het met de temperatuur nog nooit zo hard gegaan (Eldevik et al. 2014). Ook is er geen andere toedracht te verzinnen voor het zo snel opwarmen van de aarde (IPCC 2014). De zonnevlekken die u noemt dragen ook wel bij aan de huidige opwarming, maar verklaren slechts een heel klein deel van de geobserveerde trend (Wild et al. 2007).

  Ook is er overweldigend bewijs dat CO2 en andere broeikasgassen sterk correleren met de temperatuur op aarde (IPCC 2014). Dit weten we uit o.a. uit ijskern metingen.

  De temperatuur die we nu al hebben bereikt zal op termein zorgen voor vele meters zeespiegelstijging door het smelten van gletsjers en ijskappen. Laat staan als we door blijven gaan met broeikasgassen de lucht in pompen.

  Ik zal mijn bronnen er even bij vermelden aangezien u dat niet doet. Als u meer wilt weten over dit onderwerp kunt u de samenvatting van het IPCC lezen. Hierin komen alle wetenschappers met diepe kennis over dit onderwerp samen om ons te vertellen hoe het nu staat met de kennis. Er komt dit jaar weer een nieuw raport.

  Eldevik, Tor, et al. "A brief history of climate–the northern seas from the Last Glacial Maximum to global warming." Quaternary Science Reviews 106 (2014): 225-246.

  IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 151 pp.

  Wild, M., Ohmura, A., and Makowski, K. (2007), Impact of global dimming and brightening on global warming, Geophys. Res. Lett., 34, L04702, doi:10.1029/2006GL028031.
 4. forum rang 4 StoplossBurner 10 maart 2021 13:55
  Man man, zelfs Shell gaf in de jaren '90 aan dat onze manier van handelen tot een flinke temperatuurstijging leidt en dan nog zijn er van die wappies die dit ontkennen. Probleem met kernenergie vind ik dat je dan ook al heel goed moet kunnen inschatten hoe ver de technologische alternatieven op dat moment zijn. Mochten we het opslag probleem dan al getackeld hebben is het investeren in kernenergie nogal verspild kapitaal gebleken. Verder zie ik ook veel problemen in de uitvoering in bijvoorbeeld nederland waar iedereen liever personal coach of een of ander flut beroep dat je kan uitoefenen na een LOI cursus i.p.v. met je klauwen aan hoogspanningskabels werken.

  Overigens ben ik wel voor kernenergie, alleen had dat 15 jaar geleden moeten worden besloten i.p.v. het toen onbegrijpelijk inzetten op kolen en later meer biomassa. Ik vind het nu een gepasseerd station waarbij alleen bestaande centrales zo lang mogelijk in stand dienen te worden gehouden.
 5. Hermanindezonophetterras 10 maart 2021 14:06
  quote:

  Keinscheisscoins schreef op 10 maart 2021 13:34:

  ossfoundation.us/projects/environment...

  De aarde gaat afkoelen. Net als alle eerdere bangmakerij (zure regen, erosie, gat in de ozonlaag) gaat ook antropogene global warming de geloofwaardigheid van een flink deel van de zogenaamde klimaatwetenschappers volledig onderuit schoffelen.
  Haha, dit verzin je toch niet? Heb je je eigen 'bron' gelezen?
 6. forum rang 4 Keinscheisscoins 10 maart 2021 14:13
  Heb je liever deze:
  weatheraction.com/

  Van het broertje van Jeremy Corbyn; net als Jeremy is hij linkser dan Karl Marx en een echte wetenschapper itt bv Michale Mann wiens hockeystick bij nader onderzoek toch een kwestie van ordinaire fraude bleek te zijn. Of je voorspellingen uit de film van Al Gore uit 2006: "Within 10 years there will be climate emergencies". We schrijven nu 2021 en ik heb ze niet gezien.

  Maar je kunt ook in Nederland blijven bij Marcel Crok die daar veel meer vanaf weet dan ik: clintel.org/author/marcelcrok/
 7. Liemiro 10 maart 2021 14:16
  De hierboven genoemde correlatie tussen temperatuurstijging en CO2 toename in de atmosfeer zegt helemaal niets. Correlatie is iets heel anders dan causaliteit. Ook de prijsstijging van postzegels en een brood kan mooi correleren met de CO2 stijging.

  Het is zelfs andersom, CO2 neemt toe omdat de temperatuur omhoog gaat. Kijk maar wat er met een biertje gebeurt als het warmer wordt.

  Het is ook zo, dat de aarde veel groener is geworden in de afgelopen decennia. En dat komt door de CO2 toename. De Sahara is al minstens 700.000 km2 kleiner geworden. CO2 is plantenvoer en daar moeten we blij mee zijn. Overal gaat de productie van landbouw omhoog. En dat moet ook, omdat de wereldbevolking toeneemt en gevoed moet worden.

  Dat met die zeespiegelstijging is evenzo onzin. De zeespiegel stijgt heel langzaam (enkele millimeters per jaar). En dat is al honderden jaren zo. Als het 2 of 3 graden warmer is/wordt, dan is het op de zuidpool misschien -80 graden en niet meer -83. Die ijskap zal daar niet van gaan smelten. Met een adaptief beleid t.a.v. onze dijken kunnen we dit uitstekend hanteren. En dat is ook veel goedkoper dan vervuilende zwaaipalen en zonnevlaktes.

  Ofwel klimaatverandering is van alle tijden, en volledig normaal. Timmerfrans strooit met paniek en dat is alleen maar triest. Zelf nadenken en de juiste literatuur lezen, en niet die onzin van het politiek linkse IPCC.
 8. Hermanindezonophetterras 10 maart 2021 14:29
  quote:

  Keinscheisscoins schreef op 10 maart 2021 14:13:

  Heb je liever deze:
  weatheraction.com/

  Van het broertje van Jeremy Corbyn; net als hem is hij linkser dan Karl Marx en een echte wetenschapper itt bv Michale Mann wiens hockeystick bij nader onderzoek toch een kwestie van ordinaire fraude bleek te zijn. Of je voorspellingen uit de film van Al Gore uit 2006: "Within 10 years there will be climate emergencies". We schrijven nu 2021 en ik heb ze niet gezien.

  Maar je kunt ook in Nederland blijven bij Marcel Crok die daar veel meer vanaf weet dan ik: clintel.org/author/marcelcrok/
  Ho ho, we hebben je eerste bron nog niet geanalyseerd. Ik citeer: "Do you think human activity is a significant contributing factor in changing mean global temperatures? 97.4% (75 of 77) answered yes" (hint: scroll verder dan de kop, bijvoorbeeld naar het stukje "What do scientists really think?")

 9. forum rang 4 Keinscheisscoins 10 maart 2021 14:39
  Ik moet altijd weer lachen als er weer eens een onderzoeksschip naar het afbrokkelende ijs in de Noord- of Zuidpool komt vast te zitten in datzelfde ijs wat er volgens de modellen niet zou mogen zijn. Shell is een bedrijf dat heel veel geld ontvangt van overheden om leuk mee te spelen met het climate change verhaaltje. Ik denk dat ze goed begrijpen dat je nog niet zo snel zonder fossiele brandstoffen kunt. Zo mocht er massaal op kernenergie ingezet worden, dan is het een ander verhaal voor Shell en dan zullen ze ook wel uit een ander vaatje tappen.

  Maar nogmaals, als het mogelijk zou zijn om tegen een redelijke prijs over te stappen naar niet-fossiele energie, dan ben ik er helemaal voor. Helaas is dat niet zo en moet er gegrepen worden naar bangmakerij. Er zijn altijd wel wetenschappers te vinden die zich voor dat karretje laten spannen, zoals er ook genoeg te vinden zijn die net doen alsof Covid19 een vorm van vliegende Ebola is.
 10. wetenschappervanberoep 10 maart 2021 14:45
  Sorry, maar in dit geval is de causaliteit natuurlijk logisch te verklaren. Er is immers overduidelijk bewijs dat CO2 in de troposfeer zorgt dat meer lange golfstraling vast wordt gehouden. De causaliteit is natuurlijk enorm veel onderzocht. Wat overigens in het "Linkse IPCC" word genoemd. Buiten dat kan je het IPCC niet links noemen, de meeste landen die meedoen hebben immers een rechtse overheid en het zijn meestal overheidsinstanties die de wetenschappers kiezen die meedoen (in nederland is dit het KNMI). Bovendien is het IPCC veel voorzichtiger met uitspraken dan de wetenschappelijke consensus van het moment.

  Ik heb zelf door de 1400 paginas van het (WG 1) raport heen moeten zwoegen voor mijn studie en ik kan niks dan bewondering hebben voor de manier waarop dingen worden uiteengezet.

  Overigens is het een enorm probleem dat water minder CO2 vastlegt als het warmer word. De oceaan is verreweg de grootste opvanger van de huidige uitstoot en die word steeds minder naarmate het warmer word. Dit is dus een zelfversterkend effect.

  Daarbuiten zien we wel degelijk al enorme effecten van de huidige opwarming van de aarde in de laatste 10 jaar. Zo zijn grote delen van Afrika flink droger geworden. Schuiven tropische stormen steeds dichter naar de poolcirkel toe en word de polaire vortex onstabieler. (Het koude weer in Texas met miljardenschade als mogelijk gevolg).

  Ik stel voor dat u zelf eens het gesprek aangaat met een klimaatwetenschapper. Voordat u uitspraken doet waar u zelf niks van afweet. Roeptoeters zijn er altijd en aan beide kanten van het debat worden veel hyperbolen gebruikt, maar laten we het alsjeblieft niet de discussie aangaan over een onderwerp waar je het met z'n allen eigenlijk over eens moet zijn.

  Gelukkig snappen de meeste bedrijven in deze wereld dit al wel. Het is een vrij simpel sommetje voor vele, verduurzamen of in de toekomst in de problemen komen.
 11. forum rang 4 Keinscheisscoins 10 maart 2021 14:46
  quote:

  Hermanindezonophetterras schreef op 10 maart 2021 14:29:

  [...]
  Ho ho, we hebben je eerste bron nog niet geanalyseerd. Ik citeer: "Do you think human activity is a significant contributing factor in changing mean global temperatures? 97.4% (75 of 77) answered yes" (hint: scroll verder dan de kop, bijvoorbeeld naar het stukje "What do scientists really think?")
  Ja, de aarde is wat opgewarmd en menselijke activiteit zal daar ook wel wat mee te maken hebben. Maar het is niets om je zorgen over te maken. Bovendien warmt de aarde de laatste 20 jaar niet meer op. Uit de link van Piers corbyn, als CO2 verantwoordelijk is voor opwarming, dan moet onmiddellijk de oorlog verklaard worden aan termieten die 10 maal meer CO2 produceren.

  2. FACT. Even if CO2 had an effect the idea that Man’s 4% of total CO2 flux rules the other natural 96% flux in and out of sea/land making it follow man’s activity is a ridiculous conspiracy theory of nature.
  It follows War should be declared on termites which emit 10x Man's CO2 equivalent. Why has this not happened?
 12. wetenschappervanberoep 10 maart 2021 14:55
  Tuurlijk is er een natuurlijke cyclus. Maar een kleine verstoring van zelfs 1% zou het alsnog doen opwarmen. Aangezien we hier op dit forum zijn kunt u het vergelijken met vraag en aanbod. Als de vraag en het aanbod altijd precies gelijk zouden zijn zou de prijs niet veranderen. Echter is er maar een heel klein verschil in vraag en aanbod nodig om de prijs toch te doen veranderen. Hoe groot het volume ook is.

  Dit is hetzelfde met het klimaat. Er is een balans in de atmosfeer met wat er in en uit gaat. Als je er meer in stopt dan de aarde er weer uit kan halen is er een netto toename.
 13. wetenschappervanberoep 10 maart 2021 15:01
  quote:

  Keinscheisscoins schreef op 10 maart 2021 14:46:

  [...]
  War should be declared on termites which emit 10x Man's CO2 equivalent. Why has this not happened?
  Overigens is dit een van de dingen die word aangedragen in het IPCC. Dit kan als een tijdelijke rem werken. Je doet dit door bijvoorbeeld meer met hout te bouwen zodat er minder wegrot.
 14. forum rang 4 Keinscheisscoins 10 maart 2021 15:30
  Mensen, beter de overheid, kunnen het klimaat helemaal niet managen. De overheid kan de economie al niet managen, of excessief drugsgebruik, of criminaliteit. Laat staan het klimaat, waarvoor bovendien wereldwijde concensus nodig is. Die er niet is en die ook niet gaat komen. We kunnen natuurlijk terug gaan naar een bestaan als jager/verzamelaar, dan kun je het klimaat nog niet managen, maar de CO2 uitstoot zal beduidend minder zijn. Gaat ook niet gebeuren. Deze klimaathysterie gaat over heel andere zaken dan het klimaat. En om dat te zien hoef je echt geen klimaatwetenschapper te zijn.
 15. antonvb 10 maart 2021 15:39
  quote:

  Keinscheisscoins schreef op 10 maart 2021 15:30:

  Mensen, beter de overheid, kunnen het klimaat helemaal niet managen. De overheid kan de economie al niet managen, of excessief drugsgebruik, of criminaliteit. Laat staan het klimaat, waarvoor bovendien wereldwijde concensus nodig is. Die er niet is en die ook niet gaat komen. We kunnen natuurlijk terug gaan naar een bestaan als jager/verzamelaar, dan kun je het klimaat nog niet managen, maar de CO2 uitstoot zal beduidend minder zijn. Gaat ook niet gebeuren. Deze klimaathysterie gaat over heel andere zaken dan het klimaat. En om dat te zien hoef je echt geen klimaatwetenschapper te zijn.
  Het valt inderdaad wel op hoe voor elke 'crisis' de oplossing wordt gezocht in communisme. Meer belasting, minder vrijheid. minder mobiliteit.
65 Posts
Pagina: 1 2 3 4 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links