Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Verkiezingen: Wat willen de 7 grootste partijen met uw geld?

Verkiezingen: Wat willen de 7 grootste partijen met uw geld?

Nog nooit deden zoveel partijen mee aan de Tweede Kamerverkiezingen: maar liefst 37. Dat maakt het kiezen er niet makkelijker op.

Om orde te scheppen zetten we voor u de opvallendste plannen van de grootste politieke partijen op financieel gebied voor u op een rij. Welke fiscale wijzigingen willen ze doorvoeren? En wat zijn de plannen wat betreft pensioenen, de financiële markten en de eigen woning?

U zult uw keuze in het stemhokje ongetwijfeld van meer zaken af laten hangen en niet uitsluitend stemmen met uw portemonnee. Maar de keuze die Nederland straks maakt zal wel vèrstrekkende gevolgen hebben voor uw financiën; meer dan vier jaar geleden. De grote vraag is namelijk: wie gaat de rekening van de crisis betalen?

Dat de sterkste schouders de zwaarste lasten zullen dragen, daarover zijn de meeste partijen het wel eens. Maar over de definitie van het begrip ‘sterkste schouders’ verschillen de meningen. Begint dat al bij tweemaal modaal of vallen alleen miljonairs hieronder?

Toeslagen lijken langste tijd te hebben gehad

Uit de verkiezingsprogramma’s kunnen we wel enkele opvallende overeenkomsten halen. Dat het toeslagenstelsel na de verkiezingen op de schop gaat, lijkt zo goed als zeker. Partijen van links tot rechts hekelen het ‘rondpompen van geld’.

Ook de roep om een hoger minimumloon klinkt unaniem. Dat er veel woningen bijgebouwd zullen worden, is ook duidelijk, al liggen de meningen nogal uiteen over de vraag hoeveel dan en vooral wáár.

Komt er een kilometerheffing?

De omslag naar elektrisch rijden is onomkeerbaar, maar uit de verkiezingsprogramma’s blijkt wel dat de vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting voor stekkerauto’s zijn langste tijd heeft gehad. Of er ook een kilometerheffing komt, is wel de vraag.

Wat betreft de pensioenen klinkt de roep om meer flexibiliteit rond de ingangsdatum van de AOW steeds luider. ZZP-ers tot slot moeten zich voorbereiden op al dan niet verplicht opgelegde sociale zekerheid, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een pensioen.

Veel plannen om werknemers te laten meedelen in de winst

Op andere vlakken liggen de standpunten soms mijlenver uiteen en valt er echt wat te kiezen. Zo pleiten diverse partijen aan de linkerzijde voor meer inspraak van werknemers van grote bedrijven over belangrijke besluiten, zoals overnames en beloningsbeleid.

Ook willen ze dat bedrijfswinsten niet uitsluitend worden verdeeld onder aandeelhouders, maar dat ook werknemers een stukje van de koek krijgen. Dat betekent dat u als belegger wat zult moeten inschikken, als die partijen het voor het zeggen krijgen.

7 verkiezingsprogramma's onder de loep

We hebben de belangrijkste plannen van de grootste fracties in de Tweede Kamer voor u op een rij gezet. Omdat het te ver voert om alle partijen op het stembiljet mee te nemen, hebben wij ons beperkt tot zeven politieke partijen. Die keuze is natuurlijk arbitrair. Het hadden er ook acht of tien kunnen zijn. En we hadden ook de partijen mee kunnen nemen die volgens de peilingen een goede kans maken op een debuut in ons parlement.

Maar om het overzichtelijker te houden hebben wij ons beperkt tot zeven. Wel treft u aan het eind van dit artikel nog enkele opvallende voorstellen aan van andere partijen in de Tweede Kamer en enkele kanshebbers op een zetel. Wij wensen u veel wijsheid toe op 17 maart!

 

1. VVD

Met de slogan ‘Samen aan de slag; Nieuwe keuzes voor een nieuwe tijd’ richt het verkiezingsprogramma van de VVD zich vooral op de middeninkomens. Gaat het Mark Rutte lukken om hiermee opnieuw de premierbonus binnen te hengelen?

Belastingen

 • Invoering middeninkomenskorting op de inkomstenbelasting.
 • Verhoging en uitbreiding arbeidskorting.
 • Werkbonus om meer werken te stimuleren.
 • Hogere overheidsbijdrage in de kinderopvang voor middeninkomens.
 • Vereenvoudiging belasting- en toeslagenstelsel. Toeslagen zoveel mogelijk omzetten in lagere lasten.

Vermogen

 • Vermogensbelasting over reëel rendement, met extra aandacht voor kleine spaarders en beleggers.
 • Vrijstelling voor durfkapitaal in box 3.
 • Behoud bedrijfsopvolgingsregeling in inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting.
 • Verlaging schenk- en erfbelasting voor alleenstaanden die willen schenken of nalaten aan vrienden of kennissen.

Inkomen en werk

 • Hogere uitkering in de eerste maanden na werkloosheid. Daarna stapsgewijze afbouw.
 • Ruimere bijverdienmogelijkheden voor bijstandsgerechtigden.
 • Hoger minimumloon.

Pensioen

 • Mogelijkheid om AOW later te laten ingaan in ruil voor hogere uitkering.
 • Meer maatwerk voor pensioenfondsen voor beleggen voor verschillende leeftijden: meer risico’s voor jongeren, meer zekerheid voor senioren.
 • Ruimere mogelijkheden voor automatische waardeoverdracht tussen pensioenpotje.
 • Mogelijkheid om maximaal 5 jaar pensioenpremie op te schorten, voor meer financiële ademruimte.
 • Ruimte om 10% van  het  pensioen  in  één  keer  op  te  nemen, om bijvoorbeeld  hypotheekschulden  af  te  lossen.

Eigen woning

 • Verduurzaming huis fiscaal aftrekbaar maken via eigenwoningforfait.
 • Geen verplichte  labelsprongen  voor huiseigenaren.
 • Eigenwoningforfait moderniseren.
 • Landelijk maximumpercentage voor stijging OZB.
 • Bouwvergunningen tegen kostprijs.
 • Meer mogelijkheden voor ZZP-ers op hypotheek via arbeidsmarktscans.
 • Ruimere mogelijkheden voor verzilverhypotheken voor senioren.
 • Studieschuld minder zwaar laten meetellen voor hypotheek

Duurzaamheid

 • Investeren  in  zonnepanelen  financieel  aantrekkelijk  houden  na  afbouw  salderingsregeling.
 • Slimme energienetwerken zodat huishoudens overtollige duurzame energie onderling kunnen delen.
 • Lagere  energiebelasting  voor  huishoudens  en  kleinverbruikers

Zorgverzekering

 • Afschaffing collectiviteitskorting.
 • Mogelijkheid tot meerjarige verzekeringspolissen voor extra korting

Auto

 • Lagere boetes voor kleine overtredingen en hogere boetes voor zwaardere overtredingen.
 • Emissieloze auto’s per gerede kilometer laten betalen bij motorrijtuigenbelasting.
 • Uiteindelijk vervangt kilometerheffing accijnzen.

Ondernemers

 • Betaalbare, verplichte basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen.
 • Meer mogelijkheden voor zelfstandigen om fiscaalvriendelijk pensioen op te bouwen, zowel via pensioenfondsen  als  via  individuele (verzekerings)producten.
 • Meer ruimte voor ZZP-ers om vrijwillig deel te nemen aan een pensioenfonds

 

2. PVV

De tijd dat de PVV genoeg had aan één A4-tje om alle plannen voor de komende vier jaar in op te sommen is voorbij. Met 52 pagina’s is het verkiezingsprogramma getiteld ‘Het gaat om u’ qua omvang een middenmoter. Wat betreft de inhoud valt op dat de PVV veel impopulaire maatregelen wil terugdraaien. We hebben tevergeefs gezocht naar de plannen met betrekking tot het eigen vermogen en belastingtarieven.

Belastingen

 • Verlagen BTW op boodschappen

Inkomen en werk

 • Verlagen energiebelasting op de energienota.
 • Verhogen minimumloon
 • Geen aantasting WW en ontslagvergoeding

Pensioen

 • AOW-leeftijd terug naar 65 jaar.
 • Mogelijkheid tot pensioen na 40 jaar werken voor zware beroepen.
 • Aanpassen rekenrente, voorkomen pensioenkortingen en mogelijk maken indexering.

Eigen woning

 • Handen af van de hypotheekrenteaftrek.
 • Permanente bewoning van vakantiehuizen mogelijk maken.

Duurzaamheid

 • Geen vliegtaks en rekeningrijden.
 • Geen windturbines, zonneparken en biomassa.
 • Klimaat- en Energieakkoord door de shredder. Terugtrekking uit VN-Klimaatakkoord van Parijs.
 • Stoppen met het gasvrij maken van woningen en afschaffing gasaansluitplicht.

Zorgverzekering

 • Afschaffen eigen risico voor iedereen.
 • Behoud zorgtoeslag voor lagere inkomens.

Auto

 • Geen rekeningrijden.

Ondernemers

 • ZZP-ers betaalbaar vrijwillig verzekeren arbeidsongeschiktheid en pensioen.

 


3. CDA

Met de leuze ‘Nu doorpakken’, hoopt minister van Financiën Wopke Hoekstra – die onlangs het stokje overnam van Hugo de Jonge - straks de sleutels van het torentje in handen te krijgen. Dit zijn de plannen waarmee hij de kiezer hoopt te overtuigen.

Belastingen

 • Tijdelijk extra toptarief in de inkomstenbelasting voor de hoogste inkomens.
 • Vereenvoudiging toeslagenstelsel. Toeslagen zoveel mogelijk gebaseerd op een vastgesteld inkomen. Aparte oplossing voor mensen die werkloos raken.
 • Ouders betalen alleen een beperkte, inkomensafhankelijke bijdrage voor kinderopvang

Vermogen

 • Geen belasting op spaargeld zolang de rente nog lager is dan de heffing op vermogen.
 • Voor overige beleggingen moet de belasting aansluiten op behaalde rendementen.
 • Herinvoering zilvervlootrekening, waarbij 18-jarigen een premie ontvangen over de spaarpot.
 • Bedrijfsopvolgingsregeling voor familiebedrijven behouden en vereenvoudigen.

Inkomen en werk

 • Verhoging minimumloon.

Pensioen

 • Steun voor het nieuwe pensioencontract.
 • Introductie recht op deeltijdpensioen vanaf jaar voor AOW-leeftijd.

Eigen woning

 • Behoud hypotheekrenteaftrek.
 • Handhaven verlaging maximale aftrekpercentage in stappen van 3 procentpunt tot basistarief. Ter compensatie verlaging van het eigenwoningforfait.
 • Anti-speculatiebeding op huisvestingsprojecten. Weren van buitenlandse beleggers of hedgefunds zonder maatschappelijk commitment op de woningmarkt.
 • Ruimte voor zelfwoonplicht of verhuurdersvergunning op wijkniveau.
 • Verruiming stimuleringsregelingen voor investeringen in isolatie, verduurzaming of energiebesparing.

Duurzaamheid

 • Handhaven van een salderingsmethode voor particulieren met zonnepanelen.

Zorgverzekering

 • Eigen risico blijft gelijk.
 • Niet bij eerste, dure behandeling in één klap je hele eigen risico kwijt
 • Bijbetalingen voor medicijnen maximeren €250.
 • Onderzoek naar mogelijkheid standaard-polissen

Auto

 • Hervorming autobelasting; ook heffing voor elektrische auto’s. Totaal aan autobelastingen mag echter niet stijgen.
 • Oversubsidiëring van elektrische auto's aanpakken.

Ondernemers

 • Halvering wettelijke betalingstermijn van grote bedrijven en overheid aan het MKB en zzp’ers van 60 dagen naar 30 dagen.
 • Beperken fiscale voordelen van het ZZP-erschap.
 • Basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden.
 • Eenvoudiger mogelijkheid tot pensioenopbouw voor zelfstandigen.

 


4. D66

Krijgt Nederland in 2021 de eerste vrouwelijke premier? Dat weten we pas na 17 maart. Met het ruim 200 pagina’s tellende verkiezingsprogramma getiteld ‘Een nieuw begin’ wil D66 de kiezer warm maken voor een financiële solidariteit en duurzaamheid.

Belastingen

 • Vervanging toeslagen door een ‘verzilverbare heffingskorting’: inkomensonafhankelijke negatieve inkomstenbelasting, afgestemd op de omvang van het huishouden. Bij lage inkomens resulteert dat in een uitkering.
 • Geleidelijke verhoging van die heffingskorting tot bestaansminimum, waarin studiefinanciering, bijstand en AOW erin opgaan.
 • Dit systeem leidt tot lagere inkomstenbelasting en verhoging belastingen op vervuiling en vermogen.
 • Verhoging tarieven inkomstenbelasting voor hogere inkomens, versobering aftrekposten
 • AOW-premie verder fiscaliseren
 • Verruiming mogelijkheden voor gemeenten om zelf belasting te heffen, onder gelijktijdige verlaging van de inkomstenbelasting.

Vermogen

 • Meer progressiviteit in tarieven in box 3.
 • Voor vermogen boven 1 miljoen extra vermogensheffing van 1%.
 • Werken aan gecoördineerde aanpak van vermogensbelasting binnen de EU.
 • Verhogen tarieven erf- en schenkbelasting. Grote erfenissen meer laten betalen.
 • Verkleinen onderscheid tussen de verschillende categorieën ontvangers.
 • Maximale wettelijk toegestane rente op kredieten (zoals creditcards en postorderkredieten) structureel omlaag.
 • Mogelijkheid om te switchen van bank met behoud van rekeningnummer.
 • Invoering van goed vergelijkbare standaardproducten voor niet adviesgevoelige productgroepen.

Inkomen en werk

 • Verhoging minimumloon met minimaal 10%
 • Gratis kinderopvang

Pensioen

 • Eenvoudiger maken om na AOW-leeftijd te blijven doorwerken.
 • Ruimte voor tijdelijke ‘premievakantie’, om bijvoorbeeld hypotheek af te lossen.
 • Makkelijker maken om extra hypotheek te krijgen voor gepensioneerden om overwaarde te gebruiken

Eigen woning

 • Volledige afbouw hypotheekrenteaftrek, in ruil voor lagere inkomstenbelasting.
 • … daarmee wordt het ook mogelijk om hypotheek in 35 of 40 jaar af te lossen en 50% van de woningwaarde aflossingsvrij te lenen.
 • Verruimde mogelijkheid om weer bij te lenen na een eerdere aflossing.
 • Eigenwoningforfait progressief laten oplopen, bij daling inkomstenbelasting.
 • Afschaffen belastingvrijstelling op schenkbelasting bij het kopen van een huis.

Duurzaamheid

 • Participatie van omwonenden in duurzame energieprojecten, zoals windmolenpark.
 • Invoering vleestaks.
 • Hogere vliegbelasting voor korte vluchten.

Zorgverzekering

 • Halvering nominale premie Zorgverzekeringswet, als onderdeel hervorming belasting- en toeslagenstelsel.
 • Maximale eigen bijdrage van €100 per behandeling, voor maximaal vier behandelingen per jaar.

Auto

 • Vervangen motorrijtuigenbelasting door een intelligente kilometerheffing voor auto’s en bestelauto’s, gebaseerd op CO2-uitstoot, plaats en tijd. Spitsheffing.
 • BPM gaat ook voor bestelbusjes, motoren en oldtimers rekening houden met CO2-uitstoot.
 • Lagere opbrengsten BPM en accijnzen (door afname brandstofauto’s) compenseren in tarief kilometerheffing.
 • Tijdelijke aankoopsubsidie elektrische auto’s of garanties op de batterijen van tweedehands auto’s.
 • Investeren in (slimme) laadpalen.

Ondernemers

 • Verkleining verschillen in fiscaliteit en sociale zekerheid tussen verschillende vormen van werk.
 • Betaalbare collectieve arbeidsongeschiktheidszekering voor alle werkenden.

 


5. GroenLinks

‘Tijd voor realisme’, is de titel van het verkiezingsprogramma van GroenLinks. Hoe realistisch de droom van deze partij van een links kabinet is, zal blijken op 17 maart. Wie op Jesse Klaver stemt, weet zich verzekerd van een groot pakket duurzame en nivellerende maatregelen.

Belastingen

 • Verlagen inkomstenbelasting voor lage en middeninkomens. Verhoging voor topverdieners en expats.
 • Afschaffen kinderopvangtoeslag. Iedereen recht op vier dagen gratis kinderopvang en gratis buitenschoolse opvang.
 • Kindgebonden budget en kinderbijslag samenvoegen tot één inkomensafhankelijke kinderbijdrage.
 • Handhaven huurtoeslag.

Vermogen

 • Gelijke tarieven in box 1, 2 en 3.
 • Kleine spaarders vrijstellen van vermogensbelasting.
 • Nieuwe vermogensbelasting van 1% voor miljonairs en 2% voor vermogens van twee miljoen euro.
 • Eigen woning is voor het eerste miljoen vrijgesteld van deze belasting.
 • Afschaffen erfbelasting voor gewone huishoudens met een gemiddelde erfenis. Zwaardere belasting voor grote erfenissen.
 • Afschaffen ‘jubelton’ (schenking € 100.000 voor eigen woning)

Inkomen en werk

 • Startkapitaal van €10.000 voor jongeren vanaf 18 jaar. Studenten uit leenstelsel krijgen dit met terugwerkende kracht.
 • Studiebeurs van maximaal €400 per maand voor studenten uit gezinnen met een inkomen tot €100.000. Eventueel aangevuld met huurtoeslag voor uitwonenden.
 • Verhoging minimumloon naar €14 en uiteindelijk 60% van het gemiddelde loon.
 • Verruiming ouderschapsverlof.
 • Medezeggenschap werknemers over belangrijke beslissingen.
 • Verplichte egalitaire winstdeling voor personeel van bedrijven met meer dan 100 werknemers. Hoogte uitkering gekoppeld aan hoogte dividend.
 • Binnen acht jaar basisinkomen voor iedereen.

Pensioen

 • Verhoging AOW-uitkering.
 • Werkgever en zodat mensen met weinig of geen aanvullend pensioen zeker zijn van voldoende inkomen.
 • Iedereen bouwt vanaf eerste dag pensioen op.
 • Ruimte om eerder te stoppen met werken voor zware beroepen.

Eigen woning

 • Versnelde afbouw hypotheekrenteaftrek. Middeninkomens moeten hier niet onevenredig door worden geraakt.
 • Eigenwoningforfait in gelijke mate afbouwen.
 • Periodieke betalingen voor erfpacht niet langer aftrekbaar.
 • Gemeenten mogen leegstandsheffing invoeren. Kraakverbod opheffen.

Duurzaamheid

 • Bij nieuwe publieke projecten voor windmolens en zonnepanelen ontvangen bewoners aandelen.
 • Subsidies en goedkope leningen voor isolatie, ventilatie en aanschaf warmtepomp.
 • Nieuwe woningen worden gasloos en energieneutraal. Normen voor gebruik circulaire bouwmaterialen.
 • Bij pakketbezorging verzendkosten en werkelijke kosten voor retournering verplicht doorberekenen.
 • Taks op vliegtickets.
 • Stoppen met korte vluchten binnen 750 kilometer waarvoor de trein een alternatief is.

Zorgverzekering

 • Afschaffen eigen risico voor lage- en middeninkomens.
 • Verlagen zorgpremie naar tien euro per maand. Zorgtoeslag afschaffen.
 • Tandarts terug in het basispakket.
 • Zorgverzekeraars omvormen tot publieke zorgfondsen.

Auto

 • Invoering rekeningrijden ter vervanging motorrijtuigenbelasting.
 • Afschaffen fiscale bevoordeling van leaseauto’s.
 • Fiets van de zaak, carpoolen en OV-abonnementen financieel aantrekkelijker maken.
 • Strengere milieuzones.
 • Binnen tien jaar verbod op verkoop nieuwe auto’s op fossiele brandstof.
 • Bouw landelijk dekkend netwerk van laadpalen en snellaadstations.

Ondernemers

 • Afschaffen payrolling, contracting en nulurencontracten. Er blijven drie contractvormen over:
  - vast / tijdelijke contract voor regulier werk
  - uitzendcontract voor ziek en piek en
  - zelfstandigencontract voor ZZP-ers.
 • Minimumtarief voor zelfstandigen.
 • Opdrachtgevers gaan ook pensioenpremie betalen voor uitzendkrachten en ZZP-ers

 

6. SP

De titel van het verkiezingsprogramma van de SP is eigenlijk een oproep: ‘Stel een daad’. Daadkracht kan de partij onder leiding van Lilian Marijnissen niet worden ontzegd. Er staan stevige maatregelen in om die vaak genoemde kloof tussen rijk en arm te verkleinen.

Belastingen

 • Vier dagen per week gratis kinderopvang voor iedereen.
 • Afschaffen stelsel van toeslagen.
 • Flinke belastingverlaging voor het mkb.

Vermogen

 • Vermogensbelasting over werkelijk behaald rendement.
 • Invoeren miljonairsbelasting.
 • Contant geld moet blijven bestaan.
 • Invoeren taks voor alle financiële transacties met een laag tarief.
 • Verhoging erf- en schenkbelasting voor allerrijksten met grote vermogens en erfenissen. Dit moet mensen met kleine erfenis ten goed komen.

Inkomen en werk

 • Recht op deel bedrijfswinst voor alle medewerkers, bovenop reguliere salaris. Minimum percentage winstdeling wettelijk vastgelegd.
 • Medezeggenschap werknemers over belangrijke beslissingen in bedrijven met meer dan 100 medewerkers.
 • Loon- en investeringsakkoord om loonachterstand voor alle werknemers in te halen.
 • Verlagen lasten op arbeid voor iedereen tot en met een modaal inkomen.
 • Verhoging minimumloon tot 14 euro per uur.

Pensioen

 • Verlagen AOW-leeftijd naar 65 jaar.
 • AOW-uitkering met minimaal 25% omhoog.
 • Nieuw pensioenakkoord waarbij pensioenen kunnen meestijgen met de prijzen.

Eigen woning

 • Beleggen in vastgoed aanpakken via woonplicht en hogere overdrachtsbelasting vanaf het tweede huis.
 • Hypotheekrenteaftrek tot 350.000 euro blijft bestaan, tegen maximaal 42%. Daarboven geleidelijke beperking.
 • Garantie tegen wanprestaties voor koop of verbouwen huis.

Duurzaamheid

 • Veelvliegers moeten meer betalen voor CO2-uitstoot.
 • Huizen beter te isoleren en collectief van zonnepanelen voorzien.

Zorgverzekering

 • Afschaffen eigen risico.
 • Invoering Nationaal Zorgfonds.
 • Vergoeding tandarts, GGZ en fysiotherapie.
 • Premies inkomensafhankelijk. Afschaffen zorgtoeslag.

Auto

 • Omzetten deel motorrijtuigenbelasting en BPM in kilometerheffing.
 • Bevorderen elektrisch rijden.

Ondernemers

 • Verhoging kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.
 • Recht op pensioen en collectieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor ZZP-ers.

 


7. PvdA

Een leiderschapswissel vlak voor de verkiezingen is altijd spannend. Zal Lilianne Ploumen erin slagen om het historische zetelverlies van de vorige verkiezingen weten om te buigen in een klinkende winst? Met het programma getiteld ‘Voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland’, wil de PvdA de verschillen tussen rijk en arm verkleinen, zoals een sociaal-democratische partij betaamt.

Belastingen

 • Terugdraaien vlaktaks.
 • Introductie nieuw toptarief van 60% voor inkomens boven €150.000.
 • Gratis kinderopvang.
 • Huurtoeslag vervangen door huursubsidie.

Vermogen

 • Afschaffing box 3. In plaats daarvan een nieuwe progressieve vermogens(winst)belasting voor grote vermogens.
 • Afschaffing schenkingsvrijstelling van een ton voor het eigen huis.

Inkomen en werk

 • Invoering werkgarantie. Bedrijven die nu steun krijgen en hier niet aan meewerken krijgen een boete.
 • Minimumuurloon stapsgewijs omhoog naar €14.
 • Verhogen bijstand.
 • Lonen verplicht laten meestijgen met de economie.
 • Verplichte bonus voor werknemers bij dividenduitkeringen.
 • Instemmingsrecht werknemers bij grote besluiten.
 • Wettelijk recht op onbereikbaarheid (e-mail, telefoon) voor werknemers.
 • Recht op flexibel rooster met mogelijkheid 32-urige werkweek.
 • Betaald ouderschapsverlof van drie maanden voor beide ouders.

Pensioen

 • Verplicht pensioen en bescherming tegen arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden, vanaf de eerste werkdag.
 • Verhoging AOW.
 • Mogelijkheid tot pensioen na 45 jaar werk. Afschaffen boete op eerder stoppen met werken.
 • Hoe dichter bij de pensioenleeftijd, hoe zekerder de uitkering.
 • Onderschrijven doelen Pensioenakkoord. Geen pensioenkortingen tot ingang nieuwe stelsel.

Eigen woning

 • Starters helpen met premiewoningen. Deel van winst bij verkoop gaat terug naar de overheid.
 • Geleidelijke afbouw hypotheekrenteaftrek, bij gelijktijdige verlaging eigenwoningforfait.
 • Mogelijkheid om tot 50% van de hypotheek af te lossen.
 • Betalingstermijn voor hypotheken verlengen van 30 naar 40 jaar.

Duurzaamheid

 • Voortzetten salderingsregeling in aangepaste vorm.
 • BTW op vliegtickets.
 • Meer internationale treinverbindingen en schrappen diverse vluchten binnen Europa.

Zorgverzekering

 • Lagere zorgpremie, geen zorgtoeslag.
 • Eigen risico stapsgewijs terugbrengen tot nul.
 • Afschaffen vrijwillig eigen risico.
 • Invoering van één basispolis voor het basispakket.

Auto

In 2025 uitsluitend verkoop van emissieloze nieuwe personenauto’s, motoren, bromfietsen en scooters, door investeringen en verbreding fiscale regelingen.

Ondernemers

 • Opdrachtgevers van zelfstandigen gaan meebetalen aan pensioen en bescherming voor arbeidsongeschiktheid.
 • Invoering (sectorale) minimumtarieven, die minimaal gelijk zijn aan de volledige kosten voor een werknemer.
 • Inzet op arbeidscontract: inhuren via uitzendbureau alleen voor tijdelijk werk dat niet/moeilijk te voorspellen is. Inhuren ZZP-ers voor werk dat niet behoort tot de gewone werkzaamheden van het bedrijf en waarvoor bijzondere kennis nodig is.  Afschaffen payrollingconstructies.
 • Hoger tarief vennootschapsbelasting en minder aftrekposten.
 • Dividendbelasting omhoog naar 30%.
 • Afschaffen mogelijkheid tot uitstel belasting in eigen BV voor grootaandeelhouders. Progressief tarief voor deze groep.
 • Bedrijfsopvolgingsregeling op de schop.

 

Opmerkelijke plannen van andere partijen

Tot slot nog enkele opmerkelijke punten die we aantroffen in de programma’s van andere politieke partijen

Christenunie

 • Invoering Tobintaks (internationale belasting op financiële transacties).
 • Korting van 96% op prijs kinderopvang.
 • AOW omhoog met minimaal 10%.
 • Invoering fiscale verzilverbare basiskorting (zie D66).
 • Basistarief inkomstenbelasting omlaag naar 35% voor inkomens tot 70.000 euro. Daarboven toptarief van 50%.
 • Hogere belasting op vermogen. Vermogensbelasting op basis van werkelijk rendement.
 • Hogere tarieven erf- en schenkbelasting, lagere vrijstellingen.
 • Geleidelijke afschaffing hypotheekrente. Met opbrengst inkomstenbelasting voor iedereen omlaag.
 • Woning verhuist op termijn naar box 3, met vermogensvrijstelling van 250.000 euro voor alleenstaande en 375.000 euro voor stel.
 • Afschaffen overdrachtsbelasting voor alle eigenaar-bewoners.

SGP

 • Kloof tussen een- en tweeverdieners dichten; meer geld voor gezinnen. Invoering splitsingsstelsel: totale gezinsinkomen delen door twee en vervolgens ieder apart belasten.
 • Heffingskortingen aanpassen ten gunste van eenoudergezinnen.
 • Draagkrachtkorting, verhoging kinderbijslag en kindgebonden budget en beperking inkomensafhankelijke combinatiekorting.
 • Extra uitkering van €1.000 voor geboorte vierde kind.

Partij voor de Dieren

 • Banken verplichten mee te werken aan verruimde mogelijkheid tot boetevrij aflossen hypotheek.
 • Onderzoeken mogelijkheid basisinkomen.

Forum voor Democratie

 • Hogere belastingvrije voet van €20.000, in combinatie met lage vlaktaks.
 • Erf- en schenkbelasting afschaffen.
 • Stoppen met buitensporige vermogensrendementsheffing voor spaarders.

50 Plus

 • Dertiende maand voor AOW’ers.
 • Hervatten indexatie pensioenen.
 • Herstelbetaling gemiste indexatie 2008 – 2020.

Lijst Henk Krol

 • Ondersteuning voor een pensioenfonds voor ondernemers en ZZP’ers.
 • Voor startende ondernemingen en zelfstandigen aanvangsperiode zonder plicht pensioenpremie.
 • Pensioenfondsen stimuleren om ook ZZP’ers op te nemen.
 • Verlaging BTW.
 • Lastenverlichting, door bijvoorbeeld verhoging belastingvrije voet.
 • Koopkrachtverlies gepensioneerden over afgelopen 12 jaar herstellen.

DENK

 • Rentevrije hypotheek voor iedereen mogelijk maken.

Volt

 • Voorstander basisinkomen.
 • Invoering vier belastingschijven, van negatieve eerste schijf laagste inkomens tot verhoogde vierde schijf voor topinkomens boven €201.000.
 • Fictief rendement in box 3 voor vermogen boven €1.000.000 zwaarder belasten.
 • Progressiever belastingstelsel voor box 3 (specifiek beleggingen), erfenissen en schenkingen.
 • Box 2 tegen het licht houden.

JA21

 • Hogere belastingvrije voet inkomstenbelasting.
 • Hogere belastingvrije grens voor schenkingen.
 • Geen verzekeringsplicht voor ZZP-ers voor arbeidsongeschiktheidsrisico.
 • Vermogensbelasting: privévermogens voor overgrote deel ontzien.

Bij1

 • Forse versoepeling onteigeningswetgeving omtrent kapitaal, aandelen, bezit en grond.
 • Banken, pensioenfondsen, OV, zorg en andere belangrijke sectoren in publieke handen en onder controle van werknemers.
 • Werknemers moeten ook meedelen in de winsten

Code Oranje

 • Benoemen van een 'minister van efficiëntie'.
 • Invoering (sober) basisloon, negatieve inkomstenbelasting, toegankelijke basisvoorzieningen en vlaktax.

Piratenpartij

 • Verlaging van belasting op arbeid en verhoging van belasting op grondstoffen.
 • Progressieve vermogensbelasting, waardoor andere belastingen omlaag kunnen.
 • Belastingtoptarief dat rekening houdt met arbeidsaanbod, belastingontwijking en salarisonderhandelingen.
 • Dividendbelasting omhoog naar Europees gemiddelde.
 • Belasting op financiële transacties.

Auteur: Jasperien van Weerdt

Jasperien van Weerdt is redacteur bij IEX, IEXGeld, Belegger.nl en Beursduivel en auteur van het boek 'Financieel fit in 30 dagen'.

Meer over Jasperien van Weerdt

Recente artikelen van Jasperien van Weerdt

 1. 08:10 AEX gaat nipt hogere opening tegemoet - voorspelt S&P 500 uitslag verkiezingen VS? 1
 2. 03 mrt Vooruitblik: tussenbalans cijferseizoen en gaan Lagarde en Powell straks verrassen?
 3. 01 mrt Slotcall: AEX start maart sterk - applaus voor Corbion en IMCD, pak slaag Aegon en Heijmans 1

Gerelateerd

Reacties

61 Posts
Pagina: 1 2 3 4 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. forum rang 7 Just lucky 12 maart 2021 09:02
  Zo zie je maar, de politiek steekt weer simpel in elkaar. De gewone man moet keuzes maken bij de besteding van een bepaald bedrag. De politiek maakt geen keuzes en verhoogt gewoon de belastingen. Als ze nu eens beginnen met het sluiten van de grenzen voor immigranten en investeren in de mensen die er zijn, dat scheelt miljarden per jaar. Vervolgens de klimaatambities iets afschalen (wel doen uiteraard, maar over langere periode), ook dat scheelt vele miljarden per jaar. Er is dan voldoende geld om alles te bekostigen, zonder dat je mensen hoeft kaal te plukken. Als je op Jassar Klaven (klimaat staat op plek 1, 2 en 3) stemt of op die andere linkse partijen, dan weet je het wel, dan word je helemaal kaal geplukt. En als je dan je hele leven hard gewerkt hebt en wat aan je kinderen wilt nalaten, dan komt de grote arm van de overheid om even 50 a 60 af te romen (onteigenen), het restje mag je dan verdelen. En het mooie is dat wij enorme bedragen aan de zuidelijke landen (Italie, Spanje, Portugal) lenen en schenken, en dat terwijl ze daar lage belastingen hebben, nauwelijks vermogensbelastingen en geen erf/schenkbelasting.....
 2. forum rang 7 Just lucky 12 maart 2021 09:24
  quote:

  Krentenmenten schreef op 12 maart 2021 09:09:

  Verkiezingen: Wat willen de 7 grootste partijen met uw geld? —> stelen.....
  Uw stelling gaat wel erg ver, ik betaal graag belasting. Maar de extreme voorstellen van de linkse partijen gaan veel te ver. Het is gewoon asociaal, pakken wat je pakken kan. Vroeger werden keuzes gemaakt, de ene post krijgt wat meer de andere wat minder. Tegenwoordig moet alles meer en keuzes worden niet meer gemaakt, want ergens op bezuinigen is niet meer populair in deze tijd.
 3. löngterm 12 maart 2021 09:56
  Het enige wat mij echt blijft verbazen is hoe erg sparen bestraft wordt. (niet enkel overheid)
  Tegenwoordig is het financieel aantrekkelijk schulden aan te houden en geld zo veel mogelijk te besten. Klinkt leuk voor de economie maar zorgt voor een fragiel systeem waarin er een lagere mate van financiële onafhankelijkheid is.

  Wat ik ook jammer vind is dat de carbon tax nog zo'n groot taboe is. Het is een natuurlijke "subsidie" voor elektrische auto's. Daarnaast zorgt het er voor dat industriele groot vervuilers opzoek gaan naar kosten efficiente investeringen die CO2 uitstoot naar beneden brengt. Wanneer een land als de onze daar voorloper op wordt is het ook nog eens een goed uitgangspunt voor de toekomst.

  Kortom kom maar door met de CO2 tax en laat de vrije markt bepalen wat de beste manier is om de uitstoot te verlagen. In plaats van het strooien van subsidies en het pushen van een gasvrij of energie neutrale wijk.
 4. forum rang 6 Krentenmenten 12 maart 2021 10:15
  Het viel mij deze week op tijdens mijn werk in Amsterdam dat niet-bureau werkzaamheden tegenwoordig niet meer door “hardcore” Nederlanders wordt gedaan, maar door andere EU-burgers. Kennelijk is “De Nederlander” verworden tot een betaald Ambtelijke Bureaucraat. Mss toeval, maar wel opmerkelijk......
 5. [verwijderd] 12 maart 2021 10:40
  quote:

  Kees1 schreef op 12 maart 2021 10:17:

  Voor ons als beleggers is het dus belangrijk dat CDA en VVD samen zo groot mogelijk worden.
  hahahahahahahahahahahahahahahaha. Met VVD krijg je gratis GL, PVDA, D66 er bij cadeau. Veel succes en niet achteraf lopen klagen dat Rutte toch niet heel zijn wensenlijstje erdoor heeft gekregen.
 6. forum rang 5 Kees1 12 maart 2021 11:03
  quote:

  SimpeleZiel schreef op 12 maart 2021 10:40:

  [...]

  hahahahahahahahahahahahahahahaha. Met VVD krijg je gratis GL, PVDA, D66 er bij cadeau. Veel succes en niet achteraf lopen klagen dat Rutte toch niet heel zijn wensenlijstje erdoor heeft gekregen.

  Je kunt ook op FvD of PVV stemmen.
  Dan breng je het kabinet Kaag alleen maar dichterbij.
 7. forum rang 4 StoplossBurner 12 maart 2021 11:08
  De politiek is failliet. Het is een musical waarin de acteur of actrice met het meest overtuigende toneelspel over hoe zij met gedraai aan wat micromanagement knopjes uw problemen gaat oplossen en uw stem probeert te winnen. Als je diezelfde clowns ondervraagt hoe (!) men dan problemen waar een lange termijn visie voor nodig is op gaat lossen blijft het angstvallig stil als je door gaat vragen op wat loze kreten als minder immigratie (het lukt niet eens om vlot totaal kansloze economische asielzoekers terug te sturen), meer groene energie (maar niet in mijn achtertuin en wie legt al die warmtepompen en zonnepanelen e.d. aan dan), 1 miljoen woningen (waar is het personeel die deze kan bouwen dan en waar is de landelijke aansturing want ook dit wil niemand in zijn achtertuin), en zo kun je op elk dossier wel wat zeggen (dan heb ik het nog niet eens over alle dossiers die men wil oplossen bij totaal niet functionerende overheidsinstanties zoals UVW en belastingdienst e.d.) etc. etc.
 8. forum rang 9 objectief 12 maart 2021 11:09
  quote:

  Kees1 schreef op 12 maart 2021 11:03:

  [...]

  Je kunt ook op FvD of PVV stemmen.
  Dan breng je het kabinet Kaag alleen maar dichterbij.

  Weinig kans dat Mw. Sigrid Kaag premier wordt na de verkiezingen van deze maand; maar gezien haar sterke uitstraling en de roep om een beter klimaat van de meeste burgers zou dit over 4 jaar wel kunnen.
 9. forum rang 5 Kees1 12 maart 2021 11:28
  quote:

  objectief schreef op 12 maart 2021 11:09:

  [...]

  Weinig kans dat Mw. Sigrid Kaag premier wordt na de verkiezingen van deze maand; maar gezien haar sterke uitstraling en de roep om een beter klimaat van de meeste burgers zou dit over 4 jaar wel kunnen.
  Eens. Kaag gaat het nu niet halen.
  Over vier jaar kunnen de kaarten heel anders liggen. Veel politici worden snel sleets. Klaver had vier jaar geleden bij de verkiezingen succes. Nu oogt hij sleets.
  Dus, over vier jaar, kun je niets van zeggen. Vier jaar is in de politiek heel lang.
  Wie weet waar de VVD over vier jaar mee aan komt, of de PvdA.
  Kaag zit dan wellicht al bij de VN of bij de EU, als vervangster van Timmermans.
 10. [verwijderd] 12 maart 2021 11:28
  quote:

  StoplossBurner schreef op 12 maart 2021 11:08:

  De politiek is failliet.
  Eens. Bovendien vraag ik mij af waarom we zo nodig bestuurd moeten worden. Ooit, 100 jaar geleden, toen we nog een klassenmaatschappij waren en er een daadwerkelijke elite was die van jongs af aan, aan de keukentafel al, werd opgeleid om te besturen, dan wel in het grotere bedrijfsleven, dan wel in de politiek, toen kon je beargumenteren dat deze elite in staat was betere beslissingen te nemen dan het volk, wat inmiddels niet meer analfabeet was, maar ook niet veel meer dan dat. Die situatie hebben we al een tijdje niet meer. We gaan allemaal naar dezelfde universiteiten en dankzij het Internet zijn we beter geinformeerd dan ooit tevoren. Waarom je elke maand weer 50% van je salaris moet afstaan aan de politieke vampieren is mij onduidelijk. Hier, geef jij dat maar uit, want ik kan dat nog niet zo goed. Alles wat ze doen kan geprivatiseerd worden. Bovendien, nu toch wel heel duidelijk begint te worden dat er onfrisse spelletjes gespeeld worden, met name bij Covid19 en de klimaathysterie, maar ook met immigratie en het continue Rusland en China bashen, moet je jezelf toch echt afvragen wiens belangen door de politiek behartigd worden?
 11. erjee-ff 12 maart 2021 11:41
  quote:

  Keinscheisscoins schreef op 12 maart 2021 11:28:

  [...]

  Bovendien, nu toch wel heel duidelijk begint te worden dat er onfrisse spelletjes gespeeld worden, met name bij Covid19 en de klimaathysterie, maar ook met immigratie en het continue Rusland en China bashen, moet je jezelf toch echt afvragen wiens belangen door de politiek behartigd worden?
  Nou, dat lijkt me niet zo moeilijk. Ondanks technologische vooruitgang is er weinig veranderd aan mensen t.o.v. de afgelopen 1000 jaar. De belangen die door de politiek behartigd worden zijn de belangen van de elite. Dat is nooit anders geweest.
 12. forum rang 4 midjj 12 maart 2021 13:44
  quote:

  Kees1 schreef op 12 maart 2021 10:17:

  Voor ons als beleggers is het dus belangrijk dat CDA en VVD samen zo groot mogelijk worden.
  Er is ook nog JA21. Helaas zijn ze nog erg klein, maar het kan op rechts een mooie aanvulling zijn. Zij willen dat de (R)overheid van het eigen vermogen afblijft.
  Andere Optie is 50+, de enige partij die absoluut tegen de eigen woning in box 3 is. Helaas vechten ze elkaar daar intern de tent uit.

  Christen Unie wil niets liever dan de eigen woning in Box3 en gaat daar het verst mee. D66 geeft dat niet openlijk toe, maar ze gebruiken de baas van de ECB, Klaas Knot, al jaren als hun puppet om dat proefballonnetje te testen. Dus ook D66 wil de eigen woning maar wat graag in Box3.
  Alle linkse partijen (vooral de PvdA) hebben vermogensbelastingen naast(!!!) de VRH. De PvdA begint er al mee vanaf een ton (!!) Zo bizar dit.

  Bij de VVD vrees ik dat ze niet 'sterk' genoeg zijn om tegen elke vorm van VRH te vechten. Zij sluiten teveel compromissen op dit vlak. CDA al helemaal.
  Afgelopen jaar is het tarief bij de VRH ook geruisloos van 30% naar 31% gegaan. Veel (linkse) partijen willen naar 40%...

  Dan willen de meeste partijen het werkelijke rendement gaan belasten. Dat moeten we al helemaal niet willen. Stel je maakt een jaar 80% en het jaar daarna verlies je alles weer. Uiteraard worden er drempels ingesteld om dan ook verliezen te kunnen verrekenen. Dus de winst wordt vol belast, verliezen kun je slechts deels aftrekken.
  Of nog erger: Ze voeren de belasting ook nog eens in na een enorme korte beursdip zoals afgelopen maart. Dan mag je over het herstel van je vermogen tussen de 30 en 40% belasting gaan aftikken.

  Al eerder heb ik de optie geopperd om de VRH (als deze er dan toch moet komen) te koppelen aan de spaarrente. Gaan mensen beleggen, dan is het risico op winst dan wel verlies voor de belegger en niet alleen het risico van verlies, waarbij de staat altijd geld binnen harkt. Besluit je te sparen (zo goed als risicoloos als je het een beetje handig aanpakt) dan betaal je een percentage over de spaarrente. Die wordt dan elk jaar conform de marktrente aangepast.
  Bij een rente van 5% heb je dan alsnog circa 3.0-3.5% rendement op je vermogen en de staat harkt 1.5-2.0% binnen. Bij een rente van 0%....0% VRH.
 13. [verwijderd] 12 maart 2021 14:11
  Ik overweeg links te gaan stemmen. Voor het eerst. Ik kan er niet meer tegen dat rechtse figuren als hierboven te keiharde feiten blijven ontkennen.

  Onder het mom van 'vrijheid' gaat het alleen maar over ik ik ik en mijn mijn mijn. De mate van externe attributie om hun misére te kanaliseren (lees: wat meer belasting betalen) is om verdrietig van te worden.
  - COVID bestaat echt peeps, zonder restricties zou het een bloedbad zijn geworden. En ja de winkels zijn dus ff niet open. SO BE IT.
  - Italie leeft niet boven zijn stand.
  - De aarde warmt op en biodiversiteit verdwijnt. Door de mens. En het maakt trouwens niet uit waar het vandaan komt, als dit zo doorgaat valt er niets meer te handelen op de beurs. Dan komen 100 miljoen Afrikanen hierheen. En die ga je niet tegenhouden met een muur. Dus iedere vorm van terugdringen van opwarming moeten we aangrijpen.

  Links heeft zeker ook zijn praatjes en heilige huisjes, maar de "linkse" vrijheid begint me steeds meer aan te spreken. vrijheid is pas vrijheid als je eerst aan je medemens hebt gedacht.
 14. knax63 12 maart 2021 14:47
  quote:

  Krentenmenten schreef op 12 maart 2021 09:09:

  Verkiezingen: Wat willen de 7 grootste partijen met uw geld? —> stelen.....
  Mijn moeder van 83 zegt dat de overheden het geld uitgeven waar de mensen voor gewerkt hebben. Ze hebben allemaal principes en eigen belangen die voorop staan. Laat mensen zelf beslissen waar ze het aan uitgeven. Dan hebbe ze te kiezen.

  Er word heel veel geld rondgepompt en door niet efficiënt te werken kost dat heel veel energie die dus niet aankomt waar het zou moeten aankomen.

  Iedereen evenveel percentage belasting betalen. Ca 25% Dan betaal je meer als je meer verdient. Nu is zo dat groot verdieners de regels van de wet beter weten toe te passen waardoor ze uiteindelijk minder betalen als de tot modaal verdieners.

  Erfbelasting is diefstal van vermogen waar al in de loop van je leven het nodige aan belasting op gegeven is.
  Ps koningshuis geeft het loo weg aan het volk maar blijft er gebruik van maken.
  Gewoon truukje om erfbelasting te voorkomen...
  Dat moet er gewoon uit. Niet de ene ervan profiteren omdat die slim is en gewone man betaalt.
  7
 15. forum rang 4 midjj 12 maart 2021 16:14
  Ik overweeg rechts te gaan stemmen. Ik kan er niet meer tegen dat linkse figuren als hierboven de keiharde feiten blijven ontkennen.

  -links lullen, rechts zakken vullen. Het is van alle tijden, Communisten zijn er groot mee geworden. Kijk naar China.
  -We moeten van het gas af. Onze vriend Samsung had wat geweldige berekeningen laten maken en nog meer geroepen. Het zou niets kosten en snel worden terugverdiend. Het bleken grove leugens te zijn.
  -ik wacht nog steeds op de verelendung en de revolutie van het plebs hier. Zo slecht hebben ze het kennelijk dus ook niet. Zeker niet in Nederland. Momenteel hebben we al behoorlijk veel sociale vangnetten. Natuurlijk zijn er excessen, daar wordt momenteel aan gewerkt.
  -Nivellering op allerlei niveau's, vrijheden worden juist ingeperkt en afgepakt. Links kent geen enkele vrijheid, je danst naar de pijpen van de Roverheid. Bezit wordt zoveel mogelijk afgepakt en herverdeeld. Uiteindelijk ligt dan iedereen aan een overheidsinfuus....
 16. [verwijderd] 12 maart 2021 17:26
  quote:

  midjj schreef op 12 maart 2021 16:14:

  Ik overweeg rechts te gaan stemmen. Ik kan er niet meer tegen dat linkse figuren als hierboven de keiharde feiten blijven ontkennen.

  -links lullen, rechts zakken vullen. Het is van alle tijden, Communisten zijn er groot mee geworden. Kijk naar China.
  -We moeten van het gas af. Onze vriend Samsung had wat geweldige berekeningen laten maken en nog meer geroepen. Het zou niets kosten en snel worden terugverdiend. Het bleken grove leugens te zijn.
  -ik wacht nog steeds op de verelendung en de revolutie van het plebs hier. Zo slecht hebben ze het kennelijk dus ook niet. Zeker niet in Nederland. Momenteel hebben we al behoorlijk veel sociale vangnetten. Natuurlijk zijn er excessen, daar wordt momenteel aan gewerkt.
  -Nivellering op allerlei niveau's, vrijheden worden juist ingeperkt en afgepakt. Links kent geen enkele vrijheid, je danst naar de pijpen van de Roverheid. Bezit wordt zoveel mogelijk afgepakt en herverdeeld. Uiteindelijk ligt dan iedereen aan een overheidsinfuus....
  Orgineel.

  Links en socialisme/communisme over één kam scheren. Tendentieuze kletskoek. Ik kan dezelfde kletskoek ophangen over rechts en populisme/racisme etc.

  Sja, publieke zaken kosten geld. Die snelweg waarover jij rijdt, het ziekenhuis waarin jij ligt, het onderwijs dat je hebt gekregen, de schone lucht die je inademt, de veiligheid op straat, ik kan nog wel even doorgaan. Ik schat zo in dat u niet vaak buiten Nederland/Europa komt. Dergelijke privileges komen niet uit de lucht vallen.

  Vooralsnog worden de verschillen tussen arm en rijk groter en groter. Ondanks die overheid die alles afpakt. Pak je geschiedenisboek er weer eens bij. Groeiende ongelijkheid (geld en macht) is de belangrijkste voedingsbodem voor oorlogen.
61 Posts
Pagina: 1 2 3 4 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links