Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Inloggen

 • Geen account? Registreren

Wachtwoord vergeten?

Theradiag

7 Posts
| Omlaag ↓
 1. forum rang 5 jowi 12 januari 2021 11:58
  HERADIAG: CE-markering voor 4 nieuwe i-Tracker-testkits
  AOF • 01/11/2021 om 18:05 uur

  ?
  ?
  ?
  ?


  Vertaald met Google Translate

  (AOF) - Theradiag heeft maandagavond aangekondigd dat het de CE-markering heeft uitgevoerd van vier extra kits uit zijn reeks i-Tracker-tests die bedoeld zijn voor het monitoren van biotherapieën. "We zijn erg verheugd deze nieuwe CE-markering aan te kondigen, waardoor we nu acht innovatieve testkits op de markt kunnen aanbieden die bijzonder geschikt zijn voor ons i-Track10-platform", aldus Bertrand de Castelnau, CEO van Theradiag, “Dit laatste biedt een betere tijd voor resultaten, wat gunstig is voor clinici en patiënten. "

  De manager voegde eraan toe dat "door meer pathologieën aan te pakken, deze uitbreiding van het assortiment bijdraagt ??aan de ontwikkeling van geïndividualiseerde therapeutische monitoring van nog meer biotherapieën."

  AOF - MEER INFORMATIE

  Uitstekende vooruitzichten voor de sector

  Volgens Moody's zou de omzet van de sector in 2021 met 4 à 6% moeten stijgen, tegen 2 à 4% aanvankelijk geraamd.

  De top vijf van vaccinfabrikanten (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax en Johnson & Johnson) zouden sterk moeten profiteren van deze groei, ook al zijn er onzekerheden over de productiecapaciteiten. Behandelingsfabrikanten (met name Gilead, Eli Lilly en Regeneron) mogen niet ontbreken.

  Naast de kansen zijn er ook bedreigingen, waaronder mogelijke prijsverlagingen, met name in de Verenigde Staten, 's werelds grootste markt. De opkomst van biosimilars (generieke geneesmiddelen) zou ook moeten helpen om de prijzen omlaag te brengen.
 2. forum rang 5 jowi 15 januari 2021 09:59
  Volop nieuws op boursorame.com  THERADIAG signe avec ORGENTEC un contrat de fourniture de réactifs de contrôle…  Boursorama CP•14.01.2021•17:45•
  ?


  Croissy-Beaubourg, le 14 janvier 2021, 17h45 CET - THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, annonce aujourd'hui avoir signé un contrat de partenariat avec ORGENTEC, Société allemande leader sur le marché mondial en auto-immunité, pour lui fournir des réactifs de contrôle de qualité nommés Alegria® Check. Bertrand de Castelnau, Directeur Général de Theradiag, a commenté : « Nous sommes très fiers d'annoncer ce partenariat avec ORGENTEC, Société allemande de premier plan, leader sur son marché

 3. Mana 3 februari 2021 21:38
  De snelle antigene test op nasofaryngeaal uitstrijkje
  SARS-CoV-2-kaart aangeboden door Theradiag

  Detecteert ook de Britse variant VUI-2020

  Zijn kenmerken:

  CE-gemarkeerd en vermeld op het Covid-19-platform van het Ministerie van Solidariteit en Gezondheid
  Richt zich op proteïne N
  100% gemaakt in Europa
  Renderingstijd resultaat: 10 minuten
  Alle benodigde materialen zijn inbegrepen in de kit (test, buffer, wattenstaafje, buisje, rek, positieve controle)
  Uitstekende prestaties: een nieuwe Franse prospectieve studie uitgevoerd op verse monsters toont resultaten in overeenstemming met de HAS * -aanbevelingen:
  100% tot 91,7% gevoeligheid afhankelijk van virale ladingen
  100% specificiteit ongeacht virale ladingen www.linkedin.com/company/theradiag/

 4. forum rang 5 jowi 1 juni 2021 12:50
  Cercle Finance•01/06/2021 à 10:37
  (CercleFinance.com) - Avec un gain de 16%, Theradiag signe mardi la plus forte hausse de la Bourse de Paris après l'annonce du lancement d'un projet de recherche visant une bioproduction d'anticorps monoclonaux. Ce projet stratégique, basé à Tours, doit se concentrer sur les répertoires d'anticorps des patients et identifier les mécanismes de défense les plus efficaces dans leur liaison à leur cible. Il peut s'agir d'une protéine virale, d'un médicament immunogène ou d'un composant d'une maladie auto-immune, explique Theradiag dans son communiqué. L'approche développée dans le projet doit notamment permettre une identification rapide des anticorps les plus prometteurs et surtout de remonter à leur séquence génétique. Sur la base de cette séquence, Theradiag compte simuler informatiquement la liaison entre l'anticorps et sa cible, puis reproduire cet anticorps.
  Le projet sera cofinancé par la région Centre-Val de Loire à hauteur de 450.000 euros.
  (CercleFinance.com) - Met een winst van 16% tekent Theradiag dinsdag de grootste stijging op de beurs van Parijs na de aankondiging van de lancering van een onderzoeksproject gericht op de bioproductie van monoklonale antilichamen. Dit strategische project, gevestigd in Tours, moet zich concentreren op de antilichaamrepertoires van de patiënt en de meest effectieve verdedigingsmechanismen identificeren voor hun binding aan hun doelwit. Het kan een viraal eiwit zijn, een immunogeen medicijn of een onderdeel van een auto-immuunziekte, legt Theradiag uit in de release. De in het project ontwikkelde aanpak moet vooral een snelle identificatie van de meest veelbelovende antilichamen mogelijk maken en vooral om terug te gaan naar hun genetische sequentie. Op basis van deze sequentie wil Theradiag de binding tussen het antilichaam en zijn doelwit met een computer simuleren en dit antilichaam vervolgens reproduceren.
  Het project wordt medegefinancierd door de regio Centre-Val de Loire voor een bedrag van 450.000 euro.
  Theradiag a annoncé le lancement d'Humabdiag, un projet de recherche d'envergure de bioproduction d'anticorps à Tours. Le spécialiste du diagnostic in vitro et du théranostic s'engagera à partir du 1er juillet 2021 avec l'écosystème académique et industriel de Tours : son CHRU, son université et la société MAbSilico, dans un projet de recherche et de production d'anticorps, cofinancé par la région Centre-Val de Loire à hauteur de 450 000 euros. Ce projet stratégique s'inscrit dans la prolongation de l'accord de collaboration globale avec l'université de Tours et de la création de l'établissement secondaire en Centre-Val de Loire, annoncés respectivement en juillet et septembre 2020 par la société. Chaque patient, lorsqu'il développe une réponse immunitaire à un pathogène ou à un quelconque antigène, produit une large gamme d'anticorps ; ce répertoire d'anticorps lui est propre. Le projet Humabdiag a pour objectif d'aller chercher dans ces répertoires les anticorps les plus efficaces dans leur liaison à leur cible, qu'il s'agisse d'une protéine virale, d'un médicament immunogène ou d'un composant du soi dans le cadre de maladies auto-immunes.

  Theradiag kondigde de lancering aan van Humabdiag, een grootschalig onderzoeksproject voor de bioproductie van antilichamen in Tours. De specialist in in-vitrodiagnostiek en theranostica zal vanaf 1 juli 2021 samenwerken met het academische en industriële ecosysteem van Tours: de CHRU, de universiteit en het bedrijf MAbSilico, in een onderzoeks- en productieproject van antilichamen, medegefinancierd door het Center- Val de Loire-regio voor een bedrag van 450.000 euro.
  Dit strategische project maakt deel uit van de verlenging van de wereldwijde samenwerkingsovereenkomst met de Universiteit van Tours en de oprichting van de middelbare school in Centre-Val de Loire, aangekondigd in respectievelijk juli en september 2020 door het bedrijf. Elke patiënt produceert bij het ontwikkelen van een immuunrespons tegen een pathogeen of een antigeen een breed scala aan antilichamen; dit repertoire van antilichamen is er specifiek voor. Het Humabdiag-project heeft tot doel in deze repertoires de meest efficiënte antilichamen te vinden in hun binding aan hun doelwit, of het nu gaat om een viraal eiwit, een immunogeen medicijn of een component van het zelf bij een deel van auto-immuunziekten.
  Plus spécifiquement, l'approche développée dans ce projet permet de réaliser une identification rapide des anticorps d'intérêt et surtout de remonter à leur séquence génétique unique. Sur la base de cette séquence, il sera alors possible de simuler informatiquement la liaison entre l'anticorps et sa cible, puis de reproduire cet anticorps.
  Theradiag coopérera avec les acteurs académiques (CHRU et université) dans la mise en place du concept et de la technologie : sélection et isolation des lymphocytes d'intérêt et séquençage avant analyse informatique. MAbSilico prendra en charge la modélisation des anticorps et les simulations de liaison à leur cible en utilisant leur plateforme logicielle basée sur l'intelligence artificielle.

  Meer specifiek maakt de aanpak die in dit project werd ontwikkeld, het mogelijk om de antilichamen van interesse snel te identificeren en vooral om terug te gaan naar hun unieke genetische sequentie. Op basis van deze sequentie zal het dan mogelijk zijn om de binding tussen het antilichaam en zijn doelwit met de computer te simuleren en dit antilichaam vervolgens te reproduceren.
  Theradiag zal samenwerken met academische spelers (CHRU en universiteit) bij de implementatie van het concept en de technologie: selectie en isolatie van de lymfocyten van belang en sequencing vóór computeranalyse. MAbSilico zal antilichaammodellering en doelbindingsimulaties ondersteunen met behulp van hun op kunstmatige intelligentie gebaseerde softwareplatform.
  Theradiag transfèrera ensuite les anticorps d'intérêt sur sa plateforme de production d'anticorps monoclonaux humains d'intérêt diagnostique. Les anticorps monoclonaux humains qui en seront issus seront le reflet exact des anticorps réellement présents chez les patients et leur production sera standardisée. Cette importante différenciation constituera pour Theradiag un levier majeur pour sa stratégie et son approche du marché du Diagnostic In Vitro (DIV) et du Theranostic.
  Theradiag zal vervolgens de antilichamen van belang overbrengen naar zijn platform voor de productie van menselijke monoklonale antilichamen van diagnostisch belang. De resulterende menselijke monoklonale antilichamen zullen nauwkeurig de antilichamen weergeven die daadwerkelijk in patiënten aanwezig zijn en hun productie zal worden gestandaardiseerd. Deze belangrijke differentiatie zal voor Theradiag een belangrijke hefboom zijn voor zijn strategie en zijn benadering van de In Vitro Diagnostics (IVD) en Theranostics-markt.

 5. forum rang 5 jowi 1 juni 2021 12:50
  AOF - EN SAVOIR PLUS
  D'excellentes perspectives pour le secteur
  Selon Moody's le chiffre d'affaires du secteur devrait progresser de 4 à 6 % en 2021, contre 2 à 4 % prévus initialement. Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

  AOF - MEER INFORMATIE
  Uitstekende vooruitzichten voor de sector
  Volgens Moody's zou de omzet van de sector in 2021 met 4 tot 6% moeten stijgen, tegen 2 tot 4% aanvankelijk voorspeld. De top vijf vaccinfabrikanten (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax en Johnson & Johnson) zouden veel baat moeten hebben bij deze groei, ook al zijn er onzekerheden over de productiecapaciteit. Fabrikanten van behandelingen (met name Gilead, Eli Lilly en Regeneron) mogen niet ontbreken.
  A côté des opportunités existent également des menaces au rang desquelles figurent les baisses de prix potentielles, en particulier aux États-Unis, premier marché mondial. La montée en puissance des biosimilaires (génériques des médicaments biologiques) devrait également contribuer à tirer les prix vers le bas. Croissy-Beaubourg, le 31 mai 2021, 17h45 CEST - THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER, éligible PEA-PME), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, annonce le lancement d'HUMABDIAG, un projet de recherche d'envergure de bioproduction d'anticorps à Tours.

  Naast de kansen zijn er ook bedreigingen, waaronder mogelijke prijsverlagingen, met name in de Verenigde Staten, 's werelds grootste markt. De opkomst van biosimilars (generieken van biologische geneesmiddelen) zou ook moeten helpen de prijzen te verlagen.
  Croissy-Beaubourg, 31 mei 2021, 17:45 uur CEST - THERADIAG (ISIN: FR0004197747, Ticker: ALTER, in aanmerking komend voor PEA-PME), een bedrijf gespecialiseerd in in-vitrodiagnostiek en theranostica, kondigt de lancering aan van HUMABDIAG, een project grootschalige bioproductie van antilichamen in Tours.
  Theradiag s'engagera à partir du 1er juillet 2021 avec l'écosystème académique et industriel de Tours : son CHRU, son université et la société MAbSilico, dans un projet de recherche et de production d'anticorps, cofinancé par la région Centre-Val de Loire à hauteur de 450 K€. Ce projet stratégique s'inscrit dans la prolongation de l'accord de collaboration globale avec l'université de Tours et de la création de l'établissement secondaire en Région Centre-Val de Loire, annoncés respectivement en juillet et septembre 2020 par la Société.
  Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : theradiag@newcap.eu

  Theradiag zal vanaf 1 juli 2021 samenwerken met het academische en industriële ecosysteem van Tours: de CHRU, de universiteit en het bedrijf MAbSilico, in een onderzoeks- en productieproject voor antilichamen, medegefinancierd door het Centre-Val de Loire tot 450 K € . Dit strategische project maakt deel uit van de verlenging van de wereldwijde samenwerkingsovereenkomst met de Universiteit van Tours en de oprichting van een middelbare school in de regio Centre-Val de Loire, respectievelijk aangekondigd in juli en september 2020 door het bedrijf. Als u alle financiële communicatie van het bedrijf in realtime wilt ontvangen, kunt u zich rechtstreeks per e-mail registreren op het volgende adres: theradiag@newcap.eu
7 Posts
|Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Indices

AEX 756,71 +1,21%
EUR/USD 1,1880 +0,31%
Germany30^ 15.620,70 +0,32%
Gold spot 1.825,26 +1,00%
LONDEN-FTSE 100 7.086,15 +0,99%
NY-Nasdaq Composite 14.762,58 +0,70%

Stijgers

PROSUS
+6,00%
CM.COM
+5,07%
Royal ...
+4,48%
Fugro
+4,18%
Basic-Fit
+3,55%

Dalers

Ordina
-9,70%
AMG
-6,18%
Vopak
-2,03%
UNIBAI...
-1,94%
KPN
-1,35%

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links