Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

wk 10 8 t/m 12 maart 2010

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
189 Posts
Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 10 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. forum rang 5 Kelewan 7 maart 2010 10:25
  Dat was een van de betere weken sinds ik dit weekdraadje weer heb opgepakt. In plaats van het gebruikelijke centen en halve centenwerk een plus van 6 en een half procent. Zonder nieuws, maar dat is voor de trouwe lezertjes geen nieuws (met nieuws gaat het vaak stukken minder).
  Kleine kanttekening is wel dat één en ander bij lage omzetten geschiedt. Sinds deze week is ook weer de lijst met beursomzet te zien bij behr
  www.behr.nl/Beurs/aex2011.html
  en daaruit blijkt dat Crucell de eerste twee maanden slechts middenmoter van de AMX is (36e plaats overall), in plaats van de eerste reserve plaats die in 2009 werd bereikt (geëxtrapoleerd een 60% lagere beursomzet). Toegegeven, de eerste twee maanden was er ook weinig reden tot veel handel. Wellicht staat dat te veranderen nu de koers weer wat volutieler wordt. En passant passeerde we de oude vertrouwde 14,50 regionen, dat heeft ook wel wat nostalgisch, hopelijk op zoek naar hoger niveaus.

  Quote van de week is wat mij betreft echter het de kopindrukken van opeens weer overspannen verwachtingen na een eerste stijging in tijden:

  "Bijna 50% in 3 maanden? Nee niet bij Crucell of het moet een overname zijn. Laten we weer waken voor die absurde koersdoelen op zo korte termijn want daar verliezen veel mede forum leden veel geld mee. Op € 17,00 kon het ook niet stuk en zie waar we nu staan. Weet ook dat Crucell soms nog harder daalt..."(gocrucellgo)

  Ook een novum deze week: geen enkele modbreak op dit forum! Het is niet moeilijk om het verband met de oplopende koers te leggen.

  En David welkom terug, zo tussen je gehele verkoop (melding 15 februari) en het herinstappen nog goede zaken gedaan?

  Slot Amsterdam € 14,96 + € 0,91/ + 6,5%, Slot NY $ 20,41, is + US$ 1,27, omgerekend € 14,97 (vorige week € 14,00/ $ 19,14).

  Allen weer veel geluk, wijsheid en geduld toegewenst!

 2. forum rang 6 de tuinman 7 maart 2010 12:03
  "En passant passeerde we de oude vertrouwde 14,50 regionen, dat heeft ook wel wat nostalgisch, hopelijk op zoek naar hoger niveaus."

  Best wel grappig. Ik heb verschillende keren Crucell gekocht. De 1e keer voor 22,- en de laatste keer voor 8,50. Mijn totaal gemiddelde is ...je raad het al... 14,50.

  Gelukkig blijft Cr al heel lang rond deze stand hangen. Het is misschien dood geld, maar het kan veel en veel erger. (zie TT)

  Ik zie niet veel problemen die er voor kunnen zorgen dat Cr hard kan dalen. De 1e drie jaar heeft Cr weer een vast inkomen dankzij Cr. Ik hoop/verwacht dat hier nog meer orders bij gaan komen. Ook zit er nog steeds fantasie in het aandeel door overname-mogelijkheden en R en D.
 3. [verwijderd] 7 maart 2010 14:26
  Leuk om te breken over dat 14,50 euro merk. Er is niet veel weerstand tussen hier en 16 euro.

  Compressie van de prijs en de inkomsten die zich de afgelopen 4 jaar. 37 miljoen aan inkomsten in 2005, 358 miljoen euro in 2009, bijna een 10 voudige toename. Dit terwijl de prijs is gecomprimeerd van 21 euro in March 2006 tot 14,50 euro in maart 2010.

  Dat is een prijs / inkomsten veelvoud van gaande van 1,76 in 2006, een prijs, omzet veelvoud van 24. Een compressie van 15 keer. Dit is niet ongewoon wanneer een bestand wordt gaande van een onderneming op basis van potentieel, een gebaseerd op de winst .... die Crucell nu is. Helaas is het potentieel van Crucell nu volledig scherp geprijsde ... tuberculose en malaria en al het andere zijn een decennium weg. En de licentiehouders zijn nog in de beginfase ... alle late stadium Ones lijken vast te zitten in de modder, van Ark, aan Transgenic, aan Sanofi FluCell. Er zijn enkele in het nieuws de laatste tijd ... die lijken te zijn vooruit mooi ... vooral MorphoSys. Frustrerend om nieuws te horen dat sommige dingen lijken te zijn procedure, maar niets vooruit verplaatsen van pre-kliniek tot kliniek, fase I tot fase II, zoals de Patrys en Talecris, Okairos en ProFibrix.

  Wat is Crucell gaat dit jaar? Ik ben hoopvol gestemd sinds 14 euro gehouden. Wat was gezegd dat de analisten een drankje na de laatste CC? We weten het niet. Indien een uitsplitsing op de inkomsten ... van Crucell's perspectief is gegeven, dan analisten kunnen hebben geadviseerd hun cliënten "We gaan downgraden en lagere ramingen ... na wat we doen, beginnen met het verzamelen"

  Als de "ruwweg in lijn" met 2009 geraamde ontvangsten voor 2010 bevatte geen mijlpalen of een ander Quinvaxem contract, dan die zou leiden tot de inkomsten aanzienlijk te springen toen aangekondigd.
  Heeft Crucell leren de les, dat om thestock prijs die je moet hebben sommige ondersteboven begeleiding gedurende het jaar ... geen probleem de verklaring "Crucell handhaaft begeleiding bewegen ...." na elke aankondiging of inkomsten aankondiging.

  Of heeft Crucell de cake gebakken in een hele reeks aankondigingen dat zal geen invloed op de verwachte inkomsten als ze voltooid hebben ... dit is wat ze gedaan hebben in het verleden.

  Hier hoop Crucell is klaar om te verhuizen naar een nieuwe fase van prijs expansie. Osip heeft een buy-out prijs van rond de 40 euro ($ 56) op 1,54 dollar winst in 2010. Voorafgaand aan de buy-out, had het nog een prijs van 38 dollar dollar. Het had een omzet van 428 miljoen dollar, vergeleken met 500 miljoen dollar aan inkomsten voor Crucell.

  Crucell heeft gereageerd op de inkomsten en het bedrijfsresultaat, maar niet op de winst. Tony Campbell leek het meest geïnteresseerd in deze. Misschien, omdat Crucel wordt vooral beoordeeld op de winst, dit is waar de prijs groei zou komen, en dit is wat is besproken over cocktails.

  Tijd zal het leren.

  Nog tijd voor Brus te gaan.

  Nice to break up over that 14.50 euro mark. There is not much resistance between here and 16 euro.

  Compression of price and revenues occurring over the past 4 years. 37 million in revenues in 2005, 358 million euro in 2009, almost a 10 fold increase. This while the price has compressed from 21 euro in March 2006 to 14.50 euro in March 2010.

  That is a Price/revenue multiple of going from 1.76 in 2006,to a Price,revenue multiple of 24. A compression of 15 times. This is not uncommon when a stock is going from a company based on potential, to one based on earnings....which Crucell now is. Unfortunately, the potential of Crucell is now completely discounted...TB and Malaria and everything else are a decade away. And the licensees are still in the early stages...all the late stage ones seem stuck in the mud, from Ark, to Transgene, to Sanofi FluCell. There have been some in the news lately...that seem to be moving forward nicely...most notably MorphoSys. Frustrating to hear news that some things seem to be proceeding, but nothing moving ahead from pre-clinic to clinic, phase I to Phase II, such as Patrys and Talecris, Okairos, and ProFibrix.

  What is Crucell going this year? I am hopeful since 14 euro held. What was said to the analysts over drinks after the last CC? We don't know. If a breakdown on revenues...from Crucell's perspective was given, then analysts may have advised their clients "We are going to downgrade and lower estimates...after we do, start collecting"

  If the "roughly in line" with 2009 revenue estimates for 2010 did not contain milestones or another Quinvaxem contract, then those would cause the revenues to jump significantly when announced.
  Did Crucell learn the lesson, that to move thestock price you need to have some upside guidance during the year...not issue the statement "Crucell maintains guidance...." following every announcement or earnings announcement.

  Or has Crucell baked into the cake a slew of announcements that will have no impact on projected revenues when they are completed...this is what they have done in the past.

  Here's hoping Crucell is ready to move into a new phase of price expansion. OSIP has a buy-out price of around 40 euros ($56) on $1.54 earnings in 2010. Prior to the buy-out, it still had a price of $38 dollars. It had revenues of $428 million, compared to $500 million in revenues for Crucell.

  Crucell has commented on revenues and operating income, but not on earnings. Tony Campbell seemed most interested in this. Perhaps, since Crucel is being judged mostly on earnings, this is where the price expansion could come from, and this is what was discussed over cocktails.

  Time will tell.

  Still time for Brus to go.

 4. forum rang 5 aossa 7 maart 2010 14:45
  Zoals je zegt Ron, het is te vroeg om te gaan speculeren op positieve berichten vanwege Crucell in 2010. De meeste ons bekende zaken liggen immers nog te ver af. Laat ons maar 'in rustige vastheid' afwachten, de merkwaardige uitspraak indachtig 'Crucell handhaaft begeleiding bewegen...' (wat dat ook betekenen mag). Het is immers nog geen zomer en de nederlandse verkiezingen houden iedereen hier momenteel bezig.

  Ik hou mijn stukjes één per één stevig vast met mijn staart zou Trudy zeggen...
 5. [verwijderd] 7 maart 2010 15:08
  quote:

  aossa schreef:


  Zoals je zegt Ron, het is te vroeg om te gaan speculeren op positieve berichten vanwege Crucell in 2010. De meeste ons bekende zaken liggen immers nog te ver af. Laat ons maar 'in rustige vastheid' afwachten, de merkwaardige uitspraak indachtig 'Crucell handhaaft begeleiding bewegen...' (wat dat ook betekenen mag). Het is immers nog geen zomer en de nederlandse verkiezingen houden iedereen hier momenteel bezig.

  Ik hou mijn stukjes één per één stevig vast met mijn staart zou Trudy zeggen...


  Nogmaals, het meest positieve wat tot nu toe is het feit dat na de rampzalige 3Q en de "ruwweg in lijn" commentaar van de 4Q dat het bestand is nu boven de post 3Q winst hoog.

  Vanuit het perspectief van TA, de wekelijkse sto is over te steken over (indien positief deze week, dan zal het) is dit altijd een zeer goede indicator voor Crucell ... als hij de neiging te krijgen boven of onder en blijf daar voor 6 maanden of zo ... gedaald tot onder de in augustus van vorig jaar en is flirten met de kruising over en is teruggedraaid. Ik denk dat het zou kunnen krijgen keerde terug deze keer ook, maar nogmaals, hield het 14 euro, en is nu boven de 3Q post inkomsten van hoge 13,74 euro.


  Again, the most positive thing so far is the fact that after the disastrous 3Q and the "roughly in line" comment from the 4Q that the stock is now above the post 3Q earnings high.

  From a TA perspective, the weekly sto is about to cross over (if positive this week, then it will), this has always been a very good indicator for Crucell...as it tends to get above or below and stay there for 6 months or so...dropped below in August of last year and has been flirting with crossing over and has been turned back. I would guess it might get turned back this time too, but again, it held 14 euro, and is now above the 3Q post earnings high of 13.74 euro.
 6. [verwijderd] 8 maart 2010 07:49
  Leiden, the Netherlands (March 8, 2010) - Dutch biopharmaceutical company Crucell N.V. (NYSE Euronext, NASDAQ: CRXL; Swiss Exchange: CRX) today announced that Jerald C. Sadoff, MD was appointed Chief Medical Officer at Crucell and will be a member of Crucell's Management Committee.  Before joining Crucell Dr. Sadoff worked at the Aeras Global TB Vaccine Foundation, were he became President and Chief Executive Officer in June 2003. While at Aeras, Dr. Sadoff developed the world's leading portfolio of TB vaccine candidates, with two of the four candidates currently being tested in Africa in Phase IIB efficacy trials, built a strong network of development partnerships, and created a world-class vaccine manufacturing infrastructure.  Prior to joining Aeras Dr. Sadoff was the Executive Director of Clinical Development of Vaccines at Merck. While at Merck, Dr. Sadoff led the efforts to develop and obtain licensure for eight licensed vaccines to prevent: hepatitis A, (VAQTA®); Haemophilus influenza type b (Liquid Pedvax(TM)); 4-degree stable varicella vaccine (Varivax II®); a hepatitis B-Hib (Comvax(TM)); the 6 valent Hep B, Hib, Polio, DTP (Hexavac(TM)); Measles, Mumps, Rubella, Varicella (ProQuad®), and recently Zoster (Zostavax(TM)) and rotavirus (Rotateq®). He also made significant contributions to the development of Merck's HPV vaccine (Gardasil).  Before joining Merck, Dr. Sadoff was Director, Division of Communicable Diseases and Immunology, at the Walter Reed Army Institute of Research, where he worked on vaccines against bacterial, viral and parasitic diseases, including sepsis, gonorrhea, cholera, shigella, dengue, HIV and malaria. He attained the rank of Colonel in the US Medical Corps.Dr. Sadoff has spent his entire career developing vaccines for a large number of diseases, from chicken pox to malaria.  Throughout his career, Dr. Sadoff has chaired or served on over 20 national and international task forces, initiatives, consulting groups and advisory boards. Currently, he is Chair of the USAID Malaria Vaccine Scientific Consultants Group and Chairs several Scientific Advisory Boards for NIH sponsored HIV vaccine efforts. He serves on the NIAID AIDS Vaccine Research Working Group, the Scientific Advisory Board of the NIH Vaccine Research Center and the Scientific Advisory Board of the International AIDS Vaccine Initiative. Over the last 35 years, he has authored over 300 articles, book chapters, and abstracts. Dr. Sadoff received his BA and MD from the University of Minnesota in Minneapolis.  "We are very excited to welcome Jerry to our management team and I look forward to working with him closely. His immense experience within the vaccine industry will enable Crucell to make another leap forward to further improve our product development capabilities. In addition I expect Jerry's appointment to improve the speed to market of our pipeline products", said Cees de Jong, COO Crucell.  The appointment of Dr. Sadoff follows the decision made by Crucell management in 2009, to establish a Product Development Group (PDG) at Crucell - a logical next step toward the Company's evolution into a truly leading and fully integrated biopharmaceutical company by strengthening Crucell's product development capabilities. Dr. Sadoff will, starting April 1st, head the PDG, which consists of the following departments: Process Development; Clinical Development and Medical Affairs, including Pharmacovigilance; Regulatory Affairs, and Program Management.  The Process Development department is headed by Mr. Alain Pralong. Mr. Pralong joined Crucell in 2008 as Vice President of the Process Development department. Mr. Pralong built a steep track record in process development and manufacturing of biologics. After completing his PhD in Biotechnology in 2000, Mr. Pralong has held positions at Schering-Plough, Hoffmann-La Roche and Merck-Serono in Switzerland. In these positions Mr. Pralong was able to broaden his leadership experience in process development and manufacturing both up and down stream. Mr. Pralong is based in Leiden.  To head the Clinical Development and Medical Affairs department, Mrs. Dr. Marie Paule Richard has been appointed in the role of Vice President Clinical Development and Medical Affairs, effective April 1st, 2010. Dr. Paule is an accomplished R&D executive with over 20 years of experience in Clinical Development and Medical and Regulatory Affairs, in both pharma and biotech environments. Dr. Paule has held leadership positions in companies such as GSK and Sanofi Aventis, and she has managed a full range of global clinical programs. Dr. Paule was born and raised in France where she completed an MD and additional courses in Pharmacokinetics and Clinical Pharmacology, Clinical Immunology and Vaccinology. Dr. Paule will be based in Bern.  The Regulatory Affairs department is headed by Mr. Luciano Nencioni. After completing his PhD in Immunology and Microbiology, Mr. Nencioni started his career in Research at IRIS Sclavo in 1976 where he published over 130 scientific papers on mucosal immunity against enteropathogenic bacteria and on immunostimulants. Then he was in charge of Process Development at Biocine where he developed the genetically detoxified acellular pertussis vaccine. Then he was promoted as head of operations and quality and in 1995 he held the position of Global Head of Regulatory Affairs in Chiron, Novartis Vaccine and Diagnostics and then in Crucell as of April 1st, 2008. Previously Mr Nencioni was responsible ad interim for the Clinical Development and Medical Affairs department. Crucell's Regulatory Affairs department has recently been restructured to bring the department more in line with Crucell's franchise and value stream based organization. This new organization is located in Bern.  As head of the Program Management department, Mr. Kevin Jack was appointed in the role of Vice President Program Management, effective January 1st, 2010. Mr. Jack has extensive experience in Project Management, and previously held the position of Project Director New Product Introduction at Centocor (a Johnson & Johnson company). At Centocor, Mr. Jack managed a number of projects, including new product and new process introduction for bulk manufacturing of clinical phase III material and commercial supplies. Mr. Jack has more than 20 years of experience in the biopharmaceutical industry. Mr. Jack is based in Leiden. 7. [verwijderd] 8 maart 2010 08:29
  Belangrijkste zinsnede in mijn ogen:

  "said Cees de Jong, COO Crucell"

  Door deze stap zal zijn invloed op de professionalisering van de R&D verder toenemen.

  Kom op Cees, heb eens lef en koop >50K stukken om te laten zien dat het je menens is.

  Zodra de AFM-melding daarvan komt is de eerste Euro koerswinst waarschijnlijk al binnen!

  Doe eens een Fugro!
 8. [verwijderd] 8 maart 2010 08:35
  quote:

  josti5 schreef:


  Een CMO naast de CSO? Of is die functie opgeheven?

  Ik vermoed ook het begin van een ingrijpende rolverandering voor Goudsmit. Als Brus zelf ook niet binnen een half jaar met indrukwekkende wapenfeiten komt is hij binnenkort ook definitief "ouwe meuk".

  Het zou zomaar eens kunnen dat we met dit forum toch een ietsie-pietsie hebben geholpen met het scherp stellen van de problemen. Ik zie Cees de jong in ieder geval precies DIE dingen doen die de criticasters hier aan de orde hebben gesteld.
 9. [verwijderd] 8 maart 2010 08:43
  quote:

  josti5 schreef:


  Een CMO naast de CSO? Of is die functie opgeheven?

  Overigens weer een bewijs van het "diepe communicatie-inzicht" van Oya dat ze deze ZOOOOO voor de hand liggende vraag niet direct beantwoordt in het persbericht.

  Wanneer wordt dat mens nu eens de laan uitgestuurd? Ze kan gewoon niet doordenken en/of zich inleven in haar publiek. Ik heb de laatste tijd niets dan missers van haar hand gezien.

  BTW. Misschien hebben we nu ook de verklaring voor de "stijging zonder volume"?!
 10. z0n0p 8 maart 2010 08:50
  CMO en CSO zijn totaal verschillende functies, die naast elkaar blijven bestaan natuurlijk. CSO heeft alles te maken met het ontwikkelbedrijf, het oude Crucell. Crucell heeft aangegeven zelf medicijnen tot wasdom te laten komen. Het full service concept dat met de acquisitie van Berna is gestart. Daar komt nu een lid voor in het MT. De link naar TB is evident.

  Dus voor enkelen hier helaas Jaap blijft nog wel even. Maar misschien had Oya dat voor de doven harder moeten zeggen.
 11. gocrucellgo 8 maart 2010 09:11
  Wel benieuwd naar de toekomst toe hoe de rol van Cees de Jong verder ingevuld gaat worden.
  Deze man lijkt veel naar hem toe te trekken en waarom zou Brus niet geciteerd worden in het PB?
  Brus meer in de luwte of al langzaam een beweging naar andere mogelijkheden?
  In ieder geval lijkt de organisatie er te staan voor de volgende fase van Crucell en daar kan Brus dan wel weer trots op zijn onder zijn leiding.
 12. [verwijderd] 8 maart 2010 09:21
  quote:

  gocrucellgo schreef:


  Wel benieuwd naar de toekomst toe hoe de rol van Cees de Jong verder ingevuld gaat worden.
  Deze man lijkt veel naar hem toe te trekken en waarom zou Brus niet geciteerd worden in het PB?
  Brus meer in de luwte of al langzaam een beweging naar andere mogelijkheden?
  In ieder geval lijkt de organisatie er te staan voor de volgende fase van Crucell en daar kan Brus dan wel weer trots op zijn onder zijn leiding.

  Wat mij met name opvalt is dat wat je ziet gebeuren niet ZONDER de goedkeuring van de RvC denkbaar is. Dus wie weet zit er nog wel meer in het vat!

  Het lijkt er in ieder geval op dat de "span-of-control" van CdJ nog iedere keer verder opgerekt kan worden.
 13. forum rang 4 maxen 8 maart 2010 09:25
  Impact van Sadoff op operationeel/product ontwikkeling gebied zal wat langer duren,
  impact op relationeel gebied is direct. Vooral natuurlijk op gebied van regelgeving en mogelijke partner voor tuberculosis telt dit zwaar.

  Deze nieuwe structuur en al deze nieuwe benoemingen (niet alleen Sadoff) benadrukken nogmaals dat (het oude) Crucell volop in de transitie zit van R&D bedrijf naar een daadwerkelijk productie bedrijf.

  (En het ook steeds prominenter op de voorgrond treden van Cees past daar ook wel in.)
189 Posts
Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 10 »» | Laatste |Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Meer »

Koers 0,000   Verschil 0,00 (0,00%)
Laag 0,000   Volume 0
Hoog 0,000   Gem. Volume 0
1 jan 0001 00:00
label premium

KOPEN OF VERKOPEN?

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Ontdek Premium
 
Quotedata: Amsterdam realtime by Euronext, other realtime by Cboe Europe Ltd.   US stocks: by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15min delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by VWD Group Crypto data by Crypto Compare