Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

ABO-Group Jaarcijfers 2017

Gepubliceerd op 30 maart 2018 17:16 | Views: 197

ABO-Group 07 aug

EUR 2,24 0,00 (0,00%)

ABO-Group Jaarcijfers 2017

Gent, 30 maart 2018 - 17.00 uur - Persbericht / gereglementeerde informatie

ABO-Group, een ingenieursbureau gericht op bouw, milieu en energie, kondigt vandaag zijn geconsolideerde jaarcijfers over 2017 aan.

Hoogtepunten 2017
             

  • 20% omzetgroei tot 44 mio euro
  • Operationele winst stijgt met 80% tot 3 mio euro
  • Uitbreiding van machinecapaciteit en boortechnieken

Vooruitzichten 2018

  • Toename van omzet en winstgevendheid
  • Uitbouw van geotechniek als groeimotor voor de groep
  • "Décret sols" goedgekeurd in Wallonië
  • Uitwerking van een strategisch plan "Visie 2022"
  2016

In € 000
2017

In € 000
Verandering

In € 000
Verandering

in %
Per aandeel

In €
Omzet36.77944.1277.348+20,0%  
Totale bedrijfsopbrengsten 37.820 45.393 7.573 +20,0%  
Operationele winst voor afschrijvingen3.5875.4541.867+52,0%0,52
Afschrijvingen 1.929 2.471 542 +28,1%  
Operationele winst1.6582.9831.325+80,0% 
Financieel resultaat[1] -208 -487 -279 +134,1%  
Winst voor belastingen 1.449 2.496 1.047 +72,3%  
Netto winst7921.093301+38,0%0,10

20% omzetgroei

ABO-GROUP behaalde in 2017 een omzetgroei van 20%. Hiervan kwam 6,5% uit acquisities (twaalf maanden opname van Geomet/Geosonda Nederland in 2017 versus 6 maanden in 2016, integrale consolidatie van Enviromania/Translab in België vanaf 1/01/2017).

De organische groei bedroeg een zeer stevige 13,5%.

De groei werd breed gedragen, gezien zowel in Frankrijk, Nederland als België de omzet er met dubbele cijfers op vooruitging. De bouw- en infrastructuurmarkt trekt overal aan en tal van nieuwe projecten worden opgestart. De sterkste groei werd opgetekend in de geotechnische activiteiten, en dit zowel in de thuismarkten (Geosonda in België en Nederland, ERG Géotechnique in Frankrijk) als internationaal (via Ecorem, project Uganda).

In de Belgische adviesactiviteiten (ABO) was er vooral groei voor asbest en archeologie. Ook de energieafdeling, Energy to zero (E20), kon een zeer sterke groei optekenen, dankzij vlotte uitvoering van een aantal grote raamcontracten.

De omzetverdeling ziet er als volgt uit:

  2016

In € 000
2017

In € 000
Verandering

In € 000
Verandering

In %
% van

Omzet
Frankrijk 16.545 19.205 2.660 +16,1% 43,5%
België 14.354 16.542 2.188 +15,2% 37,5%
Nederland 5.880 8.380 2.500 +42,5% 19,0%
Omzet36.77944.1277.348+20,0% 100%

80% toename van de operationele winst

Het hogere activiteitsniveau vertaalt zich in stijgende bedrijfskosten (38% toename in projectgerelateerde aankopen, 19% toename van de diensten en diverse goederen). De personeelskosten, de grootste kostenpost van een adviesbureau, stijgen met 11%.

De operationele winst voor afschrijvingen komt uit op 5,45 mio euro (0,52 euro/aandeel), een toename van 52%. De sterke verbetering vindt haar oorsprong in operationeel betere prestaties in België en Frankrijk. In Frankrijk was het vooral de geotechnische afdeling die voor winsttoename zorgde. In België konden Enviromania/Translab en E20 hun omzetgroei vertalen in een sterk toegenomen winstgevendheid. De verliezen in de internationale afdeling werden verder teruggebracht. In Nederland werd resoluut gekozen voor aanwerving en uitbreiding, met een toename van de operationele winst tot gevolg. Dit compenseerde het wegvallen van niet-recurrente elementen waardoor de bijdrage jaar-op-jaar gelijk bleef.

Door het continue investeringsprogramma van de groep de voorbije jaren ter vervanging en uitbreiding van het machinepark, nemen de afschrijvingen gevoelig toe (+542k euro tot 2,47 mio euro, +28,1%). In 2017 werd voor de veldwerkbedrijven meer dan 2 miljoen euro aan nieuw materiaal aangekocht. De groep investeert in capaciteitsuitbreiding, maar ook in nieuwe technieken. Het park van multifunctioneel inzetbare machines, in combinatie met een diversiteit aan boortechnieken, zorgt voor een uniek productaanbod voor de klant.

De operationele winst stijgt met 1,3 mio euro, van 1,7 mio euro tot 3 mio euro (+80%).

Het financieel resultaat daalt, hoofdzakelijk door opname van de financieringslasten van Enviromania/Translab, alsook door wisselkoersverliezen op de dollar. De eind vorig jaar aangekondigde overname van Esher (47,6% belang, met optie tot aankoop van de overige aandelen) had een licht positieve bijdrage van 28k euro. Eind 2017 werd het aandelenbelang in Binergy Meer verkocht. Dit leverde een eenmalige winst op van 98k euro.

De hervorming van de vennootschapsbelasting in België (het zogenaamde "zomerakkoord") had een zeer aanzienlijk, éénmalig negatief effect op de in het verleden aangelegde uitgestelde belastingvorderingen. De lagere tarieven zijn uiteraard gunstig naar de toekomst toe maar zorgen op heden voor een afwaardering van reeds voorziene en geboekte recupereerbare verliezen. Het bestuur heeft daarnaast in zijn beoordeling gekozen voor een conservatieve opstelling. Op de uitgestelde belastingschulden heeft de hervorming een positief effect. Dit wordt echter niet via de resultatenrekening verwerkt, maar in het geconsolideerd volledig perioderesultaat.

De nettowinst stijgt met 38% van 792k euro naar 1,1 mio euro (0,10 euro per aandeel).

Het balanstotaal groeit aan van 37,3 naar 40,8 mio euro. Aan actiefzijde zijn de voornaamste wijzigingen de toename van goodwill en immateriële vaste activa (als direct gevolg van de integrale consolidatie van Enviromania/Translab en de daaraan gekoppelde toewijzing van de aankoopprijs), de handelsvorderingen (als gevolg van de toegenomen activiteit) en het realiseren van de activa bestemd voor verkoop (door de verkoop van Binergy Meer). Aan passiefzijde nemen de financiële schulden toe, hoofdzakelijk door leasing van nieuw materieel, opname van financiering voor het werkkapitaal en de schulden van Enviromania/Translab ingevolge de integrale consolidatie. Het totaal eigen vermogen neemt toe tot 13,7 mio euro, wat een eigen vermogensratio van 33,6% oplevert.

De volledige set van cijfers (geconsolideerde resultatenrekening, balans, kasstroomoverzicht en mutatieoverzicht van het eigen vermogen) is opgenomen als bijlage van dit bericht.

Vooruitzichten 2018

Toename van omzet- en winstgevendheid

ABO-Group wil haar milieu- en energieadvies, engineering- en testingactiviteiten verder uitbouwen en dit zowel in de drie thuislanden (België, Nederland, Frankrijk), als in een aantal specifieke internationale groeimarkten (met sterke nadruk op Zuid-Oost-Azië en Afrika). De groep houdt vast aan haar strategie en positionering als een Europese speler met internationale ambities. ABO-Group zet in op interne, organische groei, door aanwerving van experts voor het opzetten en uitbouwen van nieuwe activiteiten. In 2017 werden diverse nieuwe activiteiten, alsook nieuwe kantoren opgestart. We voorzien dat deze initiatieven in 2018 de omzet en de winstgevendheid zullen ondersteunen.

Daarnaast kijkt de groep ook verder uit om haar positie in de thuislanden te versterken via acquisitie. In 2017 werd de participatie in Enviromania/Translab opgetrokken naar 74,4%. Eind 2017 werd een belang van 47,6% genomen in het Gentse studiebureau Esher. Het positieve effect van de in de voorbije jaren gerealiseerde transacties laat zich duidelijk voelen. De groep wil dit traject verderzetten en zal ook in 2018 actief de overnamemarkt blijven opvolgen en een aantal opportuniteiten trachten te verzilveren. Naast de lopende dossiers in de thuislanden wordt eveneens uitgekeken naar geografische uitbreiding in Europa.

De groep houdt vast aan haar doelstelling om dubbelcijferig te groeien, door een mix van organische en acquisitieve groei. Voor 2018 betekent dit concreet een doelstelling van 50 mio euro omzet, met een voorziene operationele marge voor afschrijvingen boven de 10%.

Uitbouw van geotechniek als groeimotor voor de groep

Geotechniek vormt de grootste activiteit van de groep. Er wordt actief geïnvesteerd om de kruisbestuiving tussen de verschillende geotechnische afdelingen (veldwerk en advies) optimaal te kunnen benutten. De uitwisseling van kennis en materieel tussen de thuislanden wordt aangemoedigd. Er worden contacten gelegd met internationale klanten, om hen aldus een soortgelijke kwalitatieve dienstverlening te kunnen aanbieden in verschillende markten. De groep kijkt actief uit naar de opstart van geotechnische labo-activiteiten in België, geïnspireerd door de kennis en ervaring vanuit Frankrijk. In België werd door Geosonda een aantal grotere raamcontracten gewonnen die de verdere uitbouw van de geotechnische activiteiten ondersteunen.

"Décret sols" goedgekeurd in Wallonië

Het Waalse parlement keurde op 28 februari 2018 een nieuw wetgevend kader voor bodem goed ("Décret sols"). Hierdoor komt in Wallonië een aangepast wetgevend kader voor de ontwikkeling, gebruik en sanering van de bodem. ABO verwacht dat dit een opwaarts momentum voor de sector zal opleveren. Het decreet treedt uiterlijk per 1 januari 2019 in voege.

Uitwerking van een strategisch plan "Visie 2022"

De Raad van Bestuur van de groep bekijkt in samenspraak met de directie de uitwerking van een strategisch 5-jarenplan. De verwachting is dat dit concrete vorm krijgt voor de zomer van 2018. ABO-GROUP blijft alvast resoluut kiezen voor verdere groei, door uitbreiding van het productengamma en bijkomend openen van kantoren, alsook het actief opvolgen van overnamedossiers.

Op de Algemene Vergadering komen dit jaar de mandaten van alle bestuurders, alsook de commissaris te vervallen. Het bestuur stelt voor om, na advies van het auditcomité, EY te herbenoemen als commissaris van de groep voor een periode van 3 jaar. De volledige agenda en oproeping tot de vergadering zal eind april worden uitgestuurd.

Financiële kalender

27/04/2018 : Publicatie jaarverslag 2017 en oproeping Algemene Vergadering

30/05/2018 : Algemene Vergadering                       

14/09/2018 : Halfjaarcijfers 2018


 

Verklaring van de commissaris

De commissaris van ABO-Group Environment NV, EY Bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd door Marnix Van Dooren, heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen betekenisvolle correcties aan het licht gebracht hebben, die aan de geconsolideerde cijfers van de groep over 2017, opgenomen in dit persbericht, zouden moeten worden doorgevoerd.

Over ABO-Group

ABO-Group is een beursgenoteerd bedrijf gespecialiseerd in consultancy, testing & engineering, specifiek gericht op bouw, milieu en energie. ABO-Group is zowel in haar drie thuislanden (België, Nederland en Frankrijk), als op de internationale markt actief en garandeert haar klanten een duurzame oplossing. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de activiteiten van de groep, kan je terecht op de ABO-Group website (www.abo-group.eu).

Voor meer informatie:

Frank De Palmenaer                                                Johan Reybroeck                                         

CEO ABO-Group Environment NV                          CFO ABO-Group Environment NV 

frank.depalmenaer@abo-group.eu                                   johan.reybroeck@abo-group.eu

T +32 (0)9 242 88 22 

Derbystraat 255, Maaltecenter Blok G, B-9051 Gent (SDW), Belgium

Dit persbericht is beschikbaar op onze website www.abo-group.eu[1] Inclusief het aandeel in de winst van geassocieerde ondernemingen
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: ABO-Group via Globenewswire

Community trend

Zal het aandeel stijgen of dalen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?

Aandeel Kies Huidige trend
ABO-Group

Gerelateerd

ABO-Group

Volgen
 
Klik hier om dit instrument op uw watchlist te zetten en automatisch op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws.

Reacties

Er zijn (nog) geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

 
Quotedata: Amsterdam realtime by Euronext, other realtime by Cboe Europe Ltd.   US stocks: by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15min delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by VWD Group Crypto data by Crypto Compare