Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Jaarcijfers 2016 ABO-Group Environment NV

Gepubliceerd op 31 mrt 2017 om 17:52 | Views: 135

ABO-Group 19 jul

EUR 2,20 +0,04 (+1,85%)

ABO-Group Jaarcijfers 2016

Gent, 31 maart 2017 - 18.00 uur - Persbericht / gereglementeerde informatie

ABO-Group, een ingenieursbureau gericht op bouw, milieu en energie, kondigt vandaag zijn geconsolideerde jaarcijfers over 2016 aan.

Hoogtepunten 2016

  • Sterke groei van de omzet met 16,3%
  • Verviervoudiging van de operationele winst
  • Succesvolle overname in Nederland

             
Vooruitzichten 2017

  • Goed gevuld orderboek
  • Verdere organische en acquisitieve groei
  • Aanzienlijke uitbreiding van het machinepark
  2015
In € 000
2016
In € 000
Verandering
In € 000
Verandering
in %
Per aandeel
In €
Omzet 31.620 36.779 +5.159 +16,3%  
Totale bedrijfsopbrengsten 33.143 37.820 +4.677 +14,1%  
Operationele winst voor afschrijvingen 2.036 3.587 +1.551 +76,2% 0,34
Afschrijvingen 1.713 1.929 +216 +12,6%  
Operationele winst 323 1.658 +1.335 +413,3% 0,16
Financieel resultaat[1] -160 -208 -48 -30,0%  
Winst voor belastingen uit voortgezette activiteiten 163 1.449 +1.286 +789%  
Netto winst 148 792 +644 +435,1% 0,07

Sterke groei van de omzet met 16,3%

ABO-GROUP behaalde in 2016 een dubbelcijferige omzetgroei, gesteund door het economische herstel in Nederland en België, het succes van nieuwe producten en een belangrijke overname. De groepsomzet steeg met 16,3%, waarvan 5,4% organisch en 10,9% uit acquisities in Nederland. Ondanks een nog steeds prijsgevoelige markt, nam algemeen de vraag toe. De sterkste groei werd opgetekend bij Geosonda België, in geotechniek Nederland en bij de energieafdeling E20. Ook de adviesactiviteiten in België (ABO) gingen stevig vooruit (+15%), voornamelijk door het uitbreiden van het productaanbod richting archeologie en BREEAM. De Franse markt kende weinig animo.

De omzetverdeling over de 3 thuismarkten ziet er als volgt uit:

  2015
In € 000
2016
In € 000
Verandering
In € 000
Verandering
In %
% van
omzet
Frankrijk 16.545 16.545 - - 45%
België 12.935 14.354 +1.419 +11,0% 39%
Nederland 2.140 5.880 +3.740 +175% 16%
Omzet31.62036.779+5.159+16,3% 

100%

Verviervoudiging van het operationeel resultaat

De operationele winst voor afschrijvingen kwam uit op 3,6 mio euro (0,34 euro/aandeel), een sprong van 76%. De sterke verbetering vindt haar oorsprong in operationeel betere prestaties in België, waar de verliezen in de internationale afdeling werden teruggebracht, in combinatie met een betere gang van zaken bij de consultingactiviteiten. De uitbouw van het dienstenpallet van de groep werpt zijn vruchten af. Het productpallet werd stelselmatig uitgebouwd, zodat klanten voor steeds meer zaken bij ABO terecht kunnen. De geïntegreerde aanpak levert de klant, naast een prijsvoordeel, vooral tijdswinst op in de uitvoering van zijn project. De Nederlandse markt kende een zeer gunstige evolutie, enerzijds door hogere opbrengsten met gelijke kostenstructuur, anderzijds door de integratie en overname van Geomet/GBO. De bijdrage uit Frankrijk bleef vrij stabiel, zowel in omzet als in winstgevendheid.

De afschrijvingen nemen gevoelig toe (+216k euro tot 1,93 mio euro, +12,6%), enerzijds door de opname van Geomet/GBO, anderzijds door het continue investeringsprogramma van de groep ter vervanging en uitbreiding van het machinepark. De aanwezige multifunctionele inzetbaarheid en flexibiliteit in boortechniek ondersteunen maximaal de kwalitatieve uitvoering.

De overige bedrijfskosten dalen aanzienlijk, gezien deze in 2015 sterk werden beïnvloed door de aanleg van een provisie voor een juridisch geschil. Een aanscherping van de interne regels op klantenvorderingen zorgt in 2016 voor een kost van 75k euro. Daarnaast werd een juridische provisie van 150k euro aangelegd. Niettegenstaande de negatieve impact van deze niet-recurrente elementen, neemt de operationele winst fors toe van 323k euro naar 1,66 mio euro.

Het financieel resultaat daalt, hoofdzakelijk door opname van de financieringslasten van Geomet. Met de overname werd de groep eigenaar van een gebouw in Alphen aan den Rijn en bijhorende bancaire schuld. Deze laatste werd ondertussen volledig geherfinancierd aan interessantere voorwaarden.

De belastingen nemen aanzienlijk toe, voornamelijk door realisatie van reeds in het verleden aangelegde belastingsvorderingen in 2016, daar waar in 2015 de courante belastingen nog in evenwicht werden gehouden door erkenning van bijkomende belastingsvorderingen.

Succesvolle overname in Nederland

Midden juni 2016 kondigde ABO-GROUP een belangrijk strategische stap aan met de overname van Geomet (advies & monitoring). Dit versterkte aanzienlijk de aanwezigheid in de Nederlandse markt, alsook het gewicht van geotechniek binnen de groep. De integratie verliep gunstig, waardoor de positieve effecten van operationele en financiële synergiën reeds duidelijk merkbaar zijn. De eigen geotechnische afdeling, Goorbergh Geotechniek te Breda, werd onmiddellijk samengevoegd met GBO, om samen als Geosonda BV verder te gaan. Geomet/Geosonda draagt in de tweede jaarhelft 1,55 mio euro bij aan de omzet, naar schatting 0,5 mio euro aan REBITDA en 470k euro aan het nettoresultaat (waarvan 388k euro aan positief verschil tussen aankoopwaarde en ondernemingswaarde).

De volledige set van cijfers (geconsolideerde resultatenrekening, geconsolideerde balans en kasstroomoverzicht) is opgenomen als bijlage van dit bericht.

Vooruitzichten 2017

Goed gevuld orderboek

Het boekjaar 2017 is sterk van start gegaan. Het orderboek blijft goed gevuld, en dit zowel met opdrachten voor het lopende boekjaar, als voor volgende boekjaren. De Nederlandse markt blijft aan een hoog tempo groeien. De groei in België wordt gesteund door de uitbreiding van het productpallet en bijkomende commerciële inspanningen. De Franse markt lijkt aan te trekken. De gewonnen nieuwe meerjarige opdrachten voor Grand Paris Express geven een toegenomen vertrouwen in de toekomst.

Verdere organische en acquisitieve groei

ABO-Group wil zijn milieu- en energieadvies, engineering- en testingactiviteiten verder uitbouwen en dit zowel in zijn drie thuislanden (België, Nederland, Frankrijk), als in een aantal specifieke groeimarkten (Centraal- en Zuid-Oost-Azië, Afrika en de voormalige Oostbloklanden). De groep houdt vast aan zijn strategie en positionering als een Europese speler met internationale ambities. ABO-Group zet in op interne, organische groei, met aanwerving van experts voor het opzetten en uitbouwen van nieuwe activiteiten. Om de lokale aanwezigheid in Zuid-Oost Azië te versterken, werd een kantoor geopend in Vietnam.

Daarnaast wil de groep ook zijn acquisitiestrategie in de thuislanden verder ontplooien. In 2016 werd ABO-Group eigenaar van Geomet, werd een 55% belang gekocht in GBO BV en werd een 10% bijkomend belang verworven in Enviromania (Translab). Het positieve effect van de in de voorbije jaren gerealiseerde transacties is overduidelijk. De groep wil dit traject verderzetten en zal ook in 2017 een aantal opportuniteiten trachten te verzilveren. Begin 2017 werd alvast opnieuw een bijkomend belang van 10% verworven in de asbestactiviteiten (Translab), waardoor de groep meerderheidsaandeelhouder wordt. Daarnaast dienen zich tal van dossiers aan in de thuislanden en wordt tegelijk uitgekeken naar geografische uitbreiding in Europa.

Aanzienlijke uitbreiding van het machinepark

Ter versterking van het productaanbod, werd bij de veldwerkafdelingen geïnvesteerd in twee technologisch hoogstaande machines. Voor de Belgische geotechnische afdeling werd gekozen voor een sondeerwagen die uitgerust is met volautomatisch en elektrisch sonderen. Voor het Nederlandse milieukundig veldwerk werd geïnvesteerd in een sonische boormachine. Met beide investeringen is een bedrag gemoeid van meer dan 1 miljoen euro.

Overzicht 2016 en vooruitzichten 2017 per segment

Frankrijk

ABO-ERG, met hoofdkantoor in Toulon, won in 2016 een aantal grote opdrachten waaronder het project "Le Grand Paris". ABO-ERG zal in de periode 2017 - 2020 studies en  geotechnische onderzoeken uitvoeren voor de toekomstige metrolijnen richting Roissy en is daarnaast verantwoordelijk voor het funderingsonderzoek van de bestaande oostelijke metrolijnen rond Parijs. In de regio Île-de-France werd eveneens een project gewonnen voor de SNCF.

ABO-ERG geniet een sterke reputatie als geotechnisch specialist in complexe civieltechnische projecten. Zo worden voor specifieke opdrachten aan alpinisme gebonden technieken gebruikt op locaties die via traditionele methoden onbereikbaar zijn.  

In milieuadvies creëert ABO-ERG toegevoegde waarde via het aanbieden van een brede waaier aan bodemkundige diensten. Eind 2016 werd een belangrijk contract gewonnen voor Rio Tinto in het kader van milieu-monitoring alsook voor de geotechnische studies voor de oude mijnsites en stortplaatsen. Dit project is een type voorbeeld van het samengaan van geotechnisch en milieukundig advies.

ABO-ERG investeert jaarlijks in haar geotechnisch en grondmechanisch laboratorium teneinde de hoogwaardige dienstverlening te garanderen. Zo leiden investeringen in veiligheid en technische opleiding tot kwalitatievere en snellere uitvoering van proeven, wat tegemoet komt aan de strengere eisen van projecten zoals "Le Grand Paris" en SNCF. In lijn met de groei van de uitgevoerde geo- en milieutechnische studies werd de productiecapaciteit van bepaalde testen eveneens verdubbeld.

ABO-ERG is verder sterk betrokken bij een aantal onderzoeksprojecten die op korte termijn tot technische en commerciële voordelen moeten leiden. Zo coördineert ABO-ERG het MATRIX-project, dat via technische data-analyse een combinatie nastreeft van veldproeven en staalnames. Grote hoeveelheden data kunnen op die manier snel vertaald worden in real time monitoring, 3D-weergaves van vervuiling en de optimalisatie van het aantal uit te voeren sonderingen.

België

ABO NV richt zich als consultancy- en engineeringbureau op integraal advies voor alle mogelijke bouw- en herontwikkelingsprojecten. ABO NV is gericht op de Belgische markt, met kantoren in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. ABO focust op bodemonderzoek en bodemsanering, geotechniek, alle mogelijke milieustudies, archeologisch en bouwhistorisch onderzoek, alsook integraal advies inzake duurzame herontwikkeling en ruimtelijke planning. De diensten van ABO gaan van projectomschrijving (beleidsondersteunend advies, strategische nota's), de (pre)haalbaarheidsfase (techno-economische studies, situeringsstudies, milieu-impactstudies, risicoanalyses, begeleiding bij aanbesteding, .), de ontwerpfase (detail engineering, het opmaken van een bestek, sociale en milieu impact studie, vergunningen, .) tot de begeleiding en het monitoren van de werken. Voor de succesvolle realisatie van projecten kan ABO dagelijks rekenen op een multidisciplinair team van 90 specialisten over verschillende vakgebieden. Voor 2017 verwacht ABO een verdere sterke groei in archeologie en BREEAM, duurzaam bouwadvies en geotechniek. Daarnaast wordt volop ingezet op verdere diversificatie, zoals asbeststudies (i.f.v. het asbest afbouwbeleidsplan) in samenwerking met Translab.

De internationale activiteiten van ABO-Group werden in 2016 verder gestroomlijnd. In een snel veranderende wereld, waarin consultancy en project management steeds meer worden verweven, werden de internationale prospectieactiviteiten bijgestuurd voor bepaalde regio's. Gelet op de snelle ontwikkeling van de milieuregelgeving ten gevolge de industriële ontwikkeling en de uitbouw van havengebieden is er in Vietnam een ontluikende milieumarkt ontstaan. Daarom werd de beslissing genomen tot het oprichten van een filiaal in Hanoi, hetgeen reeds resulteerde in een aantal concrete opdrachten. ECOREM participeerde ook in 2016 in duurzame ontwikkelingsprojecten, waarin People-Planet-Profit centraal staan. Zo werden experten ingeschakeld in technische assistentie en adviesopdrachten voor UNDP en Wereldbank in Bangladesh en de Malediven, en werd een strategische studie opgestart in Mauritius met financiering van het Franse Ontwikkelingsagentschap AFD. ECOREM droeg ook bij in projecten met een uitgesproken humanitair karakter. De grootste hongersnood sinds WO II in Afrika is grotendeels gerelateerd aan een acuut drinkwatertekort. Een project in Burkina-Faso werd samen met internationale en lokale organisaties opgestart om gedurende drie jaren een deel van de lokale noden te kunnen invullen. ECOREM bleef tenslotte als milieuconsultant ook actief op de thuismarkten in West-Europa, voornamelijk in strategische projecten zoals de kustprotectiewerken aan de Noordzee en de energieopslag in waterbekkens in Wallonië. Kennis, innovatie en kwaliteit zijn en blijven sleutelwoorden in de internationale ontwikkeling van de activiteiten van ABO-Group. Een vernieuwing van het bestaande interne kwaliteitssysteem, aangepast aan de internationale consultancy activiteiten van ECOREM, werd begin 2017 goedgekeurd (ISO 9001-2015).

2016 was voor Energy To Zero (E20) een jaar van investering in groei. E20 wenst zijn marktaandeel verder te vergroten door het aanbieden van bestaande diensten in nieuwe markten, alsook het uitbreiden van de huidige dienstverlening in bestaande markten. Omzetgroei is verzekerd door het binnenhalen van twee grote contracten voor een energiemaatschappij (energie-audits en -scans), een bijkomende opdracht voor VLAIO en het werven van nieuwe bedrijven voor het lopend energiecoachingcontract voor een Vlaamse stad. In 2016 werd ook de basis gelegd voor de uitrol van een nieuw netwerk waarin bedrijven samengebracht worden om hun energieverbruik te verminderen in België, gericht op het verbeteren van de energie-efficiëntie van Gentse bedrijven. Verder zullen investeringen in R&D en externe onderzoeksprojecten toelaten aanvullende activiteiten te ontplooien en lange termijn samenwerking met klanten op te bouwen.

Binnen GEOSONDA, de milieukundige en geotechnische specialist in grondonderzoek, worden de drie belangrijkste onderzoekstechnieken (grondboringen, sonderingen en het aanleggen van proefsleuven) uitgevoerd binnen milieu, geotechniek en archeologie. Mede door de speciale onderzoekstechnieken en de verschillende R&D-projecten, kan een dienstenpakket worden aangeboden dat nagenoeg uniek is in de Benelux. Voor 2017 verwacht Geosonda een stevige omzetgroei, onder andere door de investering in een nieuwe state-of-the-art sondeermachine. Zo wordt niet alleen de capaciteit voor de klanten gevoelig verhoogd, maar ook het aanbod van veilige en snelle diepsonderingen verder uitgebreid door middel van het optocone draadloze meetsysteem in combinatie met de automatische buizenschroever. Daarnaast wordt ook sterk ingezet op complexe boortechnieken, met o.a. kernboringen voor verkenningsonderzoek in rotsbodems en chemische injecties voor het saneren van verontreinigde bodems.

Nederland

De activiteiten in Nederland kenden een sterke rugwind in 2016, gesteund door de aantrekkende markt voor residentieel vastgoed. Alle operationele vennootschappen kenden een aanzienlijke groei. Vanaf de zomer kreeg de integratie van Geomet/Geosonda de nodige aandacht en werd er extra personeel aangeworven om aan de vraag te kunnen voldoen. Met sterke projecten in utiliteitsbouw, appartementenbouw, woningbouw alsmede funderingsinspecties onderstreept Geomet haar expertise. Naast de algemene projecten onderscheidt Geomet zich eveneens in complexe geotechnische vraagstukken zoals kademuren en hoogbouw in dichtstedelijk gebied.

De grondige technische kennis in combinatie met het directe contact tussen ingenieur en opdrachtgever zorgt voor een sterke klantrelatie met toegevoegde waarde. Ook voor 2017 wordt een aanzienlijke organische omzetgroei verwacht en bijgevolg zullen de Nederlandse groepsbedrijven niet nalaten om personeel aan te werven ter verbreding van de activiteiten.

Financiële kalender

31/05/2017 : Algemene vergadering                          30/09/2017 : Halfjaarcijfers 2017

Verklaring van de commissaris

De commissaris van ABO-Group Environment NV, EY Bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd door Marnix Van Dooren, heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen betekenisvolle correcties aan het licht gebracht hebben, die aan de geconsolideerde cijfers van de groep over 2016, opgenomen in dit persbericht, zouden moeten worden doorgevoerd.

Over ABO-Group

ABO-Group is een beursgenoteerd bedrijf gespecialiseerd in consultancy, testing & engineering, specifiek gericht op bouw, milieu en energie. ABO-Group is zowel in haar drie thuislanden (België, Nederland en Frankrijk), als op de internationale markt actief en garandeert haar klanten een duurzame oplossing. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de activiteiten van de groep, wordt verwezen naar de website van ABO-Group (www.abo-group.eu).

Voor meer informatie:

Frank De Palmenaer                                                  Johan Reybroeck                                          
CEO ABO-Group Environment NV                           CFO ABO-Group Environment NV   
frank.depalmenaer@abo-group.eu                                     johan.reybroeck@abo-group.eu
T +32 (0)9 242 88 22 

Derbystraat 255, Maaltecenter Blok G, B-9051 Gent (SDW), België.

Dit persbericht is beschikbaar op onze website www.abo-group.eu


BIJLAGE: GECONSOLIDEERDE FINANCIELE CIJFERS

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

    Voor het jaar eindigend op 31 december   
    2016 2015 +/-+/-%
    In duizend €   
          
Omzet     36.779   31.620   5.159 16,3%
Overige bedrijfsopbrengsten     1.041   1.523   -482 -31,6%
Totaal bedrijfsopbrengsten   37.820 33.143 4.67714,1%
              
              
Aankopen     -4.205   -3.634   -571 15,7%
Diensten en diverse goederen     -12.278   -10.601   -1.677 15,8%
Personeelsbeloningen     -16.966   -15.710   -1.256 8,0%
Afschrijvingen     -1.929   -1.713   -216 12,6%
Overige bedrijfskosten     -784   -1.162   378 -32,5%
Operationele winst   1.658 323 1.335413,3%
              
Financiële kosten     -365   -312   -53 17,0%
Financiële opbrengsten     100   61   39 63,9%
Aandeel in de winst van geassocieerde ondernemingen   56   91   -35 -38,5%
Winst voor belastingen voor voortgezette activiteiten 1.449 163 1.286789,0%
              
Belastingen     -652   -1   -651 65100,0%
Netto winst voor voortgezette activiteiten   797 162 635392,0%
              
Winst voor stopgezette activiteiten, na belastingen   -5   -14  9 -64,3%
Netto winst   792 148 644435,1%
             
             
Netto winst (verlies) toerekenbaar aan de           
  aandeelhouders van de moeder     872   149   723  
  minderheidsbelangen     -80   -1   -79  

 Voor het jaar eindigend op 31 december
 2016 2015
    
Winst (verlies) per aandeel voor de aandeelhouders   
Gewoon en verwaterd €  0,08    €  0,01
Winst (verlies) per aandeel (voortgezette activiteiten)   
Gewoon en verwaterd €  0,08    €  0,02
Winst (verlies) per aandeel (niet-voortgezette activiteiten)   
Gewoon en verwaterd € -0,00    €  -0,00
    
Gewogen gemiddelde aandelen (gewone winst per aandeel)(in .000) 10.569   10.569
Gewogen gemiddelde aandelen met impact van dilutie (in .000) 10.569   10.569

Geconsolideerd overzicht van het volledig perioderesultaat Voor het jaar eindigend op 31 december
    2016 2015
    In duizend €
Netto winst   792 148
       
Niet-gerealiseerde resultaten      
Transfereerbaar naar de winst- en verliesrekening      
Herwaardering van gebouwen     0   183
  Impact belastingen     0   -62
Verandering reële waarde voor verkoop beschikbare financiële activa     0   40
  Impact belastingen     0   0
Niet-transfereerbaar naar de winst- en verliesrekening        
Actuariële winsten (verliezen)     -113   11
  Impact belastingen     40   -4
         
Niet gerealiseerde resultaten, na belastingen   -73 168
         
Totaal resultaat, na belastingen   719 316
       
Totaal resultaat toewijsbaar aan de       
  Aandeelhouders van de moeder     685   316
  Minderheidsbelangen     34   0

Geconsolideerde balans

     Voor het jaar eindigend op 31 december  
     2016 2015  
     In duizend €  
Activa        
          
 Vaste activa        
  Goodwill      154   154  
  Immateriële vaste activa      1.014   322  
  Materiële vaste activa      12.970   10.759  
  Investeringen in geassocieerde ondernemingen      152   84  
  Uitgestelde belastingvorderingen      1.849   2.000  
  Voor verkoop beschikbare financiële activa      96   175  
  Overige financiële activa      402   336  
       16.637   13.830  
             
 Kortlopende activa           
  Voorraad      469   418  
  Handelsvorderingen      14.157   12.053  
  Overige kortlopende activa      1.911   2.571  
  Liquide middelen en kasequivalenten      2.934   2.405  
       19.471   17.447  
             
  Activa bestemd voor verkoop      1.225   1.259  
             
Totaal activa     37.333 32.536 

     Voor het jaar eindigend op 31 december  
     2016 2015  
      In duizend €  
Eigen vermogen en schulden        
          
 Netto eigen vermogen        
  Kapitaal     4.857   4.857    
  Geconsolideerde reserves     4.958   4.032    
  Niet-gerealiseerde resultaten     1.516   1.676    
 Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de groep   11.331 10.565    
  Minderheidsbelang     979   551    
 Totaal eigen vermogen   12.310 11.116    
               
 Langlopende schulden             
  Financiële schulden     3.401   1.675    
  Uitgestelde belastingschulden     1.294   1.262    
  Voorzieningen     803   1.108    
     5.498 4.045    
               
 Kortlopende schulden             
  Financiële schulden     5.104   4.956    
  Handelsschulden     6.065   4.412    
  Belastingschulden     130   143    
  Overige kortlopende schulden     6.930   6.568    
     18.229 16.079    
  Schulden gerelateerd aan activa aangehouden voor verkoop     1.296   1.296    
               
Totaal eigen vermogen en schulden   37.333  32.536   

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

    Voor het jaar eindigend op 31 december  
    2016 2015  
    In duizend €  
Operationele activiteiten       
         
Netto winst  792 148  
         
Niet kaskosten en operationele aanpassingen       
 Afschrijvingen van materiële vaste activa  1.816 1.678  
 Afschrijvingen van immateriële vaste activa  113 59  
 Meerwaarde op herwaardering van bestaand belang
ingevolge controleverwerving
  0 -361  
 Winst op verkoop van materiële vaste activa  -57 -187  
 Meerwaarde op verkoop van financiële vaste activa  -54 0  
 Beweging in de provisies  -246 471  
 Beweging in de waardeverminderingen op klanten  343 26  
 Financiële opbrengsten  -84 -61  
 Financiële kosten  365 314  
 Badwill bij bedrijfscombinaties  -387 0  
 Aandeel in de winst van geassocieerde ondernemingen  -56 -91  
 Uitgestelde belastingskost(opbrengst)  205 -301  
 Belastingskost  446 302  
 Overige  0 0  
         
Aanpassingen van het werkkapitaal       
  Afname (toename) in de overige financiële activa, handelsvorderingen en overige kortlopende activa    -488   363  
  Afname (toename) van de voorraad    174   -37  
  Toename (afname) van de handelsschulden en overige schulden    232   -11  
    3.114 2.312  
  Ontvangen interesten    27   39  
  Betaalde belastingen    -544   -258  
            
Netto kasstroom uit operationele activiteiten 2.597 2.093    

Investeringsactiviteiten       
         
  Investeringen in materiële vaste activa    -1.363   -1.054  
  Investeringen in immateriële vaste activa    -80   -10  
  Verkoop van materiële vaste activa    132   356  
  Acquisitie van minderheidsbelang    0   -175  
  Acquisitie van dochteronderneming    -315   -196  
  Verkoop aan minderheidsbelang    0   1  
  Lening toegekend aan geassocieerde onderneming    -50   -70  
  Investeringen in geassocieerde ondernemingen    -12   0  
  Verkoop van voor verkoop beschikbare financiële vaste activa     116   0  
            
Netto kasstroom uit (gebruikt in) investeringsactiviteiten  -1.572 -1.148 
         
Financieringsactiviteiten       
         
  Ontvangsten uit leningen    3.763   1.878  
  Terugbetalingen van leningen    -3.280   -2.806  
  Terugbetalingen van leasingschulden    -722   -670  
  Betaalde interest    -199   -163  
  Overige financiële opbrengsten (kosten)    -92   -118  
           
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten  -530 -1.879 
           
Netto toename van de geldmiddelen en kasequivalenten  495 -934  
  Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van het jaar   2.499   3.433  
  Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de jaar  2.994 2.499  
         
Overige niet-kas transacties       
  Financiële leasing    -1.015   -471  
  Geldmiddelen activa bestemd voor verkoop    60   94  

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

  Toewijsbaar aan de aandeelhouders
van de groep
    
  Kapitaal Geconsolideerde reserves Niet-gerealiseerde resultaten Totaal Minderheidsbelang Totaal eigen vermogen
   In duizend €
             
Op 31 december 20144.857 3.773 1.694 10.324 107 10.431
             
Netto winst     149       149   -1   148
Niet-gerealiseerde resultaten         167   167   1   168
Totaal resultaat 0   149   167   316   0   316
             
Verkoop 25% in Ecorem 0   93   -100   -7   8   1
Aankoop minderheidsbelang E20 0   -68   0   -68   -107   -175
Aankoop Sialtech (minderheidsbelang) 0   0   0   0   543   543
Transfer afschrijvingen materiële vaste activa 0   85   -85   0   0   0
                         
Op 31 december 20154.857 4.032 1.676 10.565 551 11.116
             
Netto winst     872       872   -79   793
Niet-gerealiseerde resultaten         -73   -73       -73
Totaal resultaat 0   872   -73   799   -79   720
                        
Aankoop Geosonda BV (minderheidsbelang) 0           0   474   474
Transfer afschrijvingen materiële vaste activa 0   87   -87   0       0
GGT minderheidsbelang 0   -33       -33   33   0
                        
Op 31 december 20164.857 4.878 1.516 11.251 979 12.310[1] Inclusief het aandeel in de winst van geassocieerde ondernemingen
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: ABO-Group via Globenewswire

Community trend

Zal het aandeel stijgen of dalen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?

Aandeel Kies Hudige trend
ABO-Group

Gerelateerd

ABO-Group

Volgen
 
Klik hier om dit instrument op uw watchlist te zetten en automatisch op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws.

Reacties

Er zijn (nog) geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord