Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Wordt België een tweede Griekenland?

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
1.344 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 64 65 66 67 68 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
Kaiser
1
S&P blijft sceptisch over België

Kre­diet­be­oor­de­laar Standard & Poor's (S&P) be­ves­tigt de AA-ra­ting van België, maar dreigt de kre­diet­waar­dig­heid nog al­tijd te ver­la­gen. De voor­uit­zich­ten blij­ven im­mers op ne­ga­tief staan.
Kaiser
0
s.lin
1
Belgische economie krimpt in vierde kwartaal
Woensdag 30 januari 2013 om 16:02:33
- De Belgische economie is in het vierde kwartaal met 0,1 procent gekrompen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Over heel 2012 kromp de economie met 0,2 procent. Dat blijkt woensdag uit de eerste voorlopige raming van de Belgische centrale bank.

In het derde kwartaal bleef de economie nog stabiel, terwijl deze in het tweede kwartaal met 0,5 procent kromp.

De centrale bank komt over zeventig dagen met een tweede raming over de economische groei in het vierde kwartaal.

(Novum)
Kaiser
1
'Hallucinante' faillissementscijfers in januari

Bewerkt door: Stefan Grommen
1/02/13 - 11u34 Bron: belga.be

In januari gingen in België 1.147 bedrijven over de kop. Dat is een stijging met 40,4 procent tegenover januari vorig jaar, toen met 817 faillissementen al een record voor de maand januari sneuvelde. Dat meldt handelsinformatiekantoor Graydon, dat spreekt van "hallucinante" cijfers.

Een absoluut maandrecord werd net niet gebroken: in september 2012 werden 1.187 faillissementen genoteerd. Graydon merkt wel op dat de faillissementenevolutie een cyclisch verloop kent, waarbij de hoogste waarden normaal in september-oktober worden genoteerd, terwijl januari in het verleden steeds lagere cijfers naar voor bracht.

Ook het aantal jobs dat op de tocht komt te staan als direct gevolg van het faillissement van de werkgever, piekt. De bedrijven die in januari failliet gingen, gaven werk aan 2.583 mensen. Het gaat volgens Graydon om het zwaarste cijfer van de afgelopen 10 jaar.

------
straks is er niets meer failliet te gaan... in de PS - woestijn
Kaiser
0
Werkloosheid in Vlaanderen met 5,7 procent gestegen

1/02/13 - 16u48 Bron: belga.be

Het aantal werklozen in Vlaanderen is de voorbije maand verder gestegen tot 215.191, dat is 5,7 procent meer dan in januari vorig jaar. In totaal is nu 7,29 procent van de Vlaamse beroepsbevolking werkzoekend, zo blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters.

Vooral de werkloosheid bij de mannen neemt duidelijk toe (+9,8 procent op jaarbasis). Dat valt volgens het kabinet van Muyters vooral te verklaren door het banenverlies in de industrie, waarin relatief meer mannen tewerkgesteld zijn. Omdat er in de tertiaire en quartaire sector - waarin meer vrouwen werken - minder jobs verloren gingen, steeg de vrouwelijke werkloosheid op jaarbasis veel minder snel (+1,2 procent).

Die ongelijke evolutie heeft overigens tot gevolg dat het aandeel van mannelijke werklozen ondertussen is opgelopen tot 54,5 procent.

Voorts blijkt ook de werkloosheid bij jongeren snel toe te nemen. Het aantal werkzoekenden onder de 25 jaar steeg op jaarbasis met 10,4 procent, onder meer door de krimpende vacaturemarkt en de teruglopende uitzendactiviteit die jongeren afremt bij het vinden van een eerste baan.

[verwijderd]
1
quote:

HerrKaiser schreef op 1 feb 2013 om 16:39:


'Hallucinante' faillissementscijfers in januari

Bewerkt door: Stefan Grommen
1/02/13 - 11u34 Bron: belga.be

In januari gingen in België 1.147 bedrijven over de kop. Dat is een stijging met 40,4 procent tegenover januari vorig jaar, toen met 817 faillissementen al een record voor de maand januari sneuvelde. Dat meldt handelsinformatiekantoor Graydon, dat spreekt van "hallucinante" cijfers.

Een absoluut maandrecord werd net niet gebroken: in september 2012 werden 1.187 faillissementen genoteerd. Graydon merkt wel op dat de faillissementenevolutie een cyclisch verloop kent, waarbij de hoogste waarden normaal in september-oktober worden genoteerd, terwijl januari in het verleden steeds lagere cijfers naar voor bracht.

Ook het aantal jobs dat op de tocht komt te staan als direct gevolg van het faillissement van de werkgever, piekt. De bedrijven die in januari failliet gingen, gaven werk aan 2.583 mensen. Het gaat volgens Graydon om het zwaarste cijfer van de afgelopen 10 jaar.

------
straks is er niets meer failliet te gaan... in de PS - woestijn
Het is nog veel erger , als ik het aantal gerechtelijk akkoorden in mijn klantenkring zie . Het gerechtelijk akkoord voor 2009 was verre van gebruikelijk , nu is het shering en inslag .
Stam
0
Wacht, Herr Kaiser en andere klokkenluiders, er is ook goed nieiws:

Eén op de vijf van de hon derd groot ste be drij ven ter we reld maakt ge­bruik van Belgische fis ca le re gimes om zo wei nig mo ge lijk be las tin­gen te moe ten be ta len. Dat blijkt uit on der zoek dat De Tijd heeft uitgevoerd.
België mag dan niet met een een fis caal pa ra dijs lij ken, toch nemen zeer veel multinati o nals de Bel gi sche be las ting rou te om zo wei nig mo ge lijk aan de fis cus te moeten be ta len, ontdekte de krant.

Som mi ge bedrijven, zoals oliegroep BP, wij zi gen daar voor bijna permanent hun ven noot schaps struc tu ren. Vlak voor de no ti o ne le intres taf trek in voege trad, had oliegroep Exxon Mo bil bij voor beeld een Bel gi sche ven noot schap Exxon Mo bil Bel gi um Finance met een ka pi taal van 20 mil joen euro. Nu is dat 6,8 mil jard euro.

An de ren heb ben sinds de in voe ring van de no ti o ne le in tres taf trek -die bedrijven met veel ka pi taal fis caal be voor deelt- het eigen ver mo gen van hun werkvennoot schap pen sig ni fi cant op ge trok ken.

ArcelorMittal
De no ti o ne le in tres taf trek trok volgens De Tijd heel wat ope ra ti o ne le ven­noot schap pen met veel ka pi taal aan. Volks wa gen bouw de in ons land sinds 2006 zijn cen tra le financierings ven noot schap voor leasingacti vi tei ten uit. Het Ne der land se Ra bo bank ver huis de de overna me kas naar België. Zelfs staats be drij ven zoals het Noor se Statoil en Stat kraft, heb ben in ons land ven noot schap pen met mil jar den aan ka pi taal.

Tot voor kort was Ar cel or Mit tal de kam pi oen van de no ti o ne le in tres taf trek. De staal groep had de Bel gi sche ven noot schap met het groot ste eigen ver­mo gen: 45 mil jard euro. Ter ver ge lij king, dat is 4,5 keer zo veel als bij voor­beeld de KBC Groep.

www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/arti...
[verwijderd]
0
quote:

Stam schreef op 1 feb 2013 om 21:01:


Wacht, Herr Kaiser en andere klokkenluiders, er is ook goed nieiws:

Eén op de vijf van de hon derd groot ste be drij ven ter we reld maakt ge­bruik van Belgische fis ca le re gimes om zo wei nig mo ge lijk be las tin­gen te moe ten be ta len. Dat blijkt uit on der zoek dat De Tijd heeft uitgevoerd.
België mag dan niet met een een fis caal pa ra dijs lij ken, toch nemen zeer veel multinati o nals de Bel gi sche be las ting rou te om zo wei nig mo ge lijk aan de fis cus te moeten be ta len, ontdekte de krant.

Som mi ge bedrijven, zoals oliegroep BP, wij zi gen daar voor bijna permanent hun ven noot schaps struc tu ren. Vlak voor de no ti o ne le intres taf trek in voege trad, had oliegroep Exxon Mo bil bij voor beeld een Bel gi sche ven noot schap Exxon Mo bil Bel gi um Finance met een ka pi taal van 20 mil joen euro. Nu is dat 6,8 mil jard euro.

An de ren heb ben sinds de in voe ring van de no ti o ne le in tres taf trek -die bedrijven met veel ka pi taal fis caal be voor deelt- het eigen ver mo gen van hun werkvennoot schap pen sig ni fi cant op ge trok ken.

ArcelorMittal
De no ti o ne le in tres taf trek trok volgens De Tijd heel wat ope ra ti o ne le ven­noot schap pen met veel ka pi taal aan. Volks wa gen bouw de in ons land sinds 2006 zijn cen tra le financierings ven noot schap voor leasingacti vi tei ten uit. Het Ne der land se Ra bo bank ver huis de de overna me kas naar België. Zelfs staats be drij ven zoals het Noor se Statoil en Stat kraft, heb ben in ons land ven noot schap pen met mil jar den aan ka pi taal.

Tot voor kort was Ar cel or Mit tal de kam pi oen van de no ti o ne le in tres taf trek. De staal groep had de Bel gi sche ven noot schap met het groot ste eigen ver­mo gen: 45 mil jard euro. Ter ver ge lij king, dat is 4,5 keer zo veel als bij voor­beeld de KBC Groep.

www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/arti...

dat was inderdaad een leuke service business voor de teveel afgestudeerde belgische economisten, wetten werden daarvoor speciaal gemaakt , ....is ook weg .
Kaiser
0

11:44 - 05 februari 2013 door Patrick Luysterman
‘Bouw verloor 1.800 jobs in 2012'


De bouw­sec­tor groei­de vol­gens de laat­ste schat­tin­gen in 2012 met een be­schei­den 0,8 pro­cent. In 2013 zal de sec­tor ge­woon stil val­len (+0,1 pro­cent). De voor­uit­zich­ten zijn niet goed. Sinds het twee­de kwar­taal van 2012 daalt de te­werk­stel­ling. 'Vorig jaar gin­gen al 1.?800 jobs ver­lo­ren in de bouw’, waar­schuwt de Con­fe­de­ra­tie Bouw.
Kaiser
0
'Tegenvallende groei' slaat gat van 3 miljard in begroting

7/02/13 - 08u09 Bron: belga.be Nog voor de stemming over de begroting weet premier Di Rupo al dat het tekort weer opgelopen is.

Om hun begrotingen dit jaar op koers te houden, moeten de federale, regionale en lokale overheden op zoek naar nog eens 3 miljard euro. Dat is het gevolg van de tegenvallende groei die het Planbureau voorspelt. Dat schrijft onder meer De Tijd.

Het grootste deel van de inspanning is voor de federale regering. Bij de begrotingsopmaak voor 2013 ging die net als de Vlaamse regering uit van een groei van 0,7 procent. Het Planbureau stelt dat cijfer nu bij tot 0,2 procent. Bovendien wordt slechts 1 procent inflatie voorspeld, wat goed is voor de consumenten maar de fiscus wel inkomsten kost.

Grijpen de regeringen bij de geplande begrotingscontroles dit voorjaar niet in, dan zou het begrotingstekort dit jaar afklokken op 2,93 procent in plaats van de met Europa afgesproken 2,15 procent.

De nieuwe inspanning komt bovenop de 18 miljard euro die de federale regering sinds haar aantreden al bij mekaar moest zoeken. Bovendien dient zich met de begroting voor 2014 nog eens een gat van 4 miljard euro aan.
Kaiser
1
Geen Chinezen in Willebroek: 100 bedrijven verwacht, 0 gestart

8/02/13 - 08u41 Bron: Radio 1

100 bedrijven aangekondigd, 0 gestart
Kris Peeters: "Het klopt dat de grote aantallen achterblijven."

Ongeveer een jaar na de grote aankondiging van de komst van 100 Chinese firma's naar Willebroek ligt het bewuste bedrijventerrein naast de A12 zelfs nog braak. Vlaams minister-president Kris Peeters klinkt ontgoocheld in het Radio 1-programma 'De Ochtend'. "We hopen dat de engagementen en aankondigingen die gemaakt zijn over de werkgelegenheid gerealiseerd worden."

In maart vorig jaar kreeg Willebroek 63 Chinese bedrijfsleiders op bezoek van de zogenaamde 'Aigo Entrepreneurs Alliance', een federatie van zowat 100 Chinese bedrijven. Zeker 30 van hen zouden al in september of oktober kunnen starten in wat de 'European Market City' zou genoemd worden, een kantorencomplex van 200.000 vierkante meter.

De grote verklaringen waren niet van de lucht. "Wij schatten dat er op termijn minstens 1.200 jobs zullen gecreëerd worden", zei Guido Bernaerts, gedelegeerd bestuurder van projectontwikkelaar Group Bernaerts, toen. "Of die zullen ingevuld worden door Belgen of Chinezen, kan ik niet zeggen. Maar ook onrechtstreeks zal dit jobs opleveren." Eén Chinees sprak destijds van 5.000 tot 50.000 jobs.

Drie toegezegd
Uit een radioreportage van het programma 'De Ochtend' blijkt dat het terrein in kwestie nog steeds braak ligt, ondanks alle mooie beloftes. Vlaams minister-president Kris Peeters geeft toe dat hij er meer van verwacht had. "Al die bedrijven konden individueel beslissen of ze naar hier zouden komen. Er zouden er drie hebben toegezegd. Twaalf zitten er nog in de pipeline. We hopen natuurlijk op meer. Maar we zijn nog niet zover: het klopt dat de grote aantallen achterblijven. We hopen dat de engagementen en aankondigingen die gemaakt zijn over de werkgelegenheid ook gerealiseerd worden."
Kaiser
1
Bedrijven haalden bijna 50 miljard kapitaal weg uit België

9/02/13 - 07u18 Bron: belga.be

Bedrijven hebben vorig jaar voor 49,9 miljard euro kapitaalvermeerderingen doorgevoerd in België. De kapitaalverminderingen lagen met 98,4 miljard euro echter dubbel zo hoog. Dat schrijft L'Echo op basis van gegevens van handelsinformatiekantoor Graydon.

In totaal gaat het om 8.733 ondernemingen.
Vier buitenlandse groepen waren goed voor een totale kapitaalvermindering van 78,7 miljard euro in hun lokale filialen. Het gaat om staalgroep ArcelorMittal (-35,5 miljard), de Britse oliemaatschappij BP (-27 miljard), de Nederlandse elektronicagigant Philips (-15 miljard) en de Italiaanse staalgroep Riva (-2 miljard).

Volgens L'Echo hadden de filialen, die alle interne banken zijn, onder meer als doel massaal te kunnen gebruikmaken van de notionele intrestaftrek.

Ook in de top tien van grootste kapitaalvermeerderingen zouden er zeker zes te maken hebben gehad met de notionele intrestaftrek, aldus nog de krant. Die noemt onder andere de Franse farmagroep Sanofi, de Noorse energiegroep Statoil en het Duitse Volkswagen.
Kaiser
0
Vlaamse ziekenhuizen schrappen 700 banen

9/02/13 - 07u14 Bron: belga.be

De Vlaamse ziekenhuizen moeten fors besparen in 2013. Daardoor sneuvelen zowat zevenhonderd banen. Dat bericht De Morgen.

De federale overheid verminderde eind vorig jaar het budget van de ziekenhuizen met 100 miljoen euro. Die besparing kwam bovenop eerdere maatregelen. Dit jaar moeten de Vlaamse ziekenhuizen 60 miljoen euro besparen op hun werkingsbudget.

De Morgen schrijft dat daarom een mix van verschillende maatregelen genomen wordt. Maar uit onderzoek van Zorgnet Vlaanderen blijkt dat de directies geen andere uitweg zien dan ook te besparen op personeel. In totaal schrappen de Vlaamse ziekenhuizen zevenhonderd banen.

Geen naakte ontslagen
"Dat zijn geen naakte ontslagen", zegt Peter Degadt, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet Vlaanderen. "Maar bijvoorbeeld contracten die niet verlengd worden of mensen die met pensioen gaan die niet vervangen worden." Volgens Degadt worden in sommige ziekenhuizen tot 66 banen geschrapt, maar het gemiddelde bedraagt 13 banen per ziekenhuis.

Steeds meer ziekenhuizen kampen met slechte cijfers, blijkt uit de jaarlijkse MAHA-sectoranalyse (Model for Automatic Hospital Analyses). De analyse benadrukt de structurele onderfinanciering van ziekenhuizen, die exploitatie almaar moeilijker maakt.

De Morgen citeert Jan Deleu, algemeen directeur van AZ Groeninge in Kortrijk. Deleu nam al verschillende maatregelen om de efficiënte te verhogen, zoals het verhogen van de parkeertarieven. "Op een bepaald ogenblik is de rek eruit, en raak je aan de kern. De kwaliteit van de zorg is rechtstreeks afhankelijk van het aantal handen dat je kunt inzetten."
bartelx
1
quote:

HerrKaiser schreef op 9 feb 2013 om 14:04:Ook in de top tien van grootste kapitaalvermeerderingen zouden er zeker zes te maken hebben gehad met de notionele intrestaftrek, aldus nog de krant. Die noemt onder andere de Franse farmagroep Sanofi, de Noorse energiegroep Statoil en het Duitse Volkswagen.


Voeg er ook nog bedrijven als Heineken, Philips, DSM en Unilever aan toe die bijna 26 miljard euro in België gestald. Ook de Rabobank verplaatste de overnamekas naar België om er van de zogeheten 'notionele intrestaftrek' te genieten. Recent heeft het Franse LVMH zich in België gevestigd.

Het is een doorn in het oog van de linkse regering Di Rupo omdat deze bedrijven weinig tot geen belasting betalen in België. Vandaar dat vragen worden gesteld bij de huidige voordelen via de notionele interest.
Kaiser
0
Bij ING België worden tegen eind 2015 ongeveer duizend banen geschrapt. Dat meldt de bank. Het personeelsbestand daalt daarmee tot 8.560 banen, een gevolg volgens ING van het toenemend gebruik van online banking.

ING zag de nettowinst vorig jaar met bijna een derde afnemen tot 3,9 miljard euro. Het onderliggend resultaat voor belastingen, dat doorgaans als vergelijkend cijfer wordt gebruikt, nam met ruim 7 procent af tot 3,5 miljard euro. Vooral bij het bankbedrijf daalde de winst sterk, met 22 procent tot 3,2 miljard euro. De verzekeringstak boog een verlies van 325 miljoen euro in 2011 om in een winst van 311 miljoen euro.
s.lin
0
Caterpillar schrapt veertienhonderd banen in België

Donderdag 28 februari 2013 om 14:21:05
- Caterpillar schrapt meer dan een derde van de banen in België omdat de arbeidskosten te hoog zijn. De veertienhonderd banen verdwijnen bij een fabriek ten zuiden van Brussel, een van de grootste fabrieken van Caterpillar wereldwijd. Dat maakte de grootste maker van apparatuur voor de mijnbouw- en bouwsector donderdag bekend.

Het Amerikaanse Caterpillar maakt in Brussel onder meer hydraulische graafmachines en machineonderdelen. Door een deel van de 3400 banen te schrappen, moet de fabriek de concurrentie beter aankunnen. Volgens het bedrijf zijn de kosten zo hoog dat het 'op dit moment minder kost om machines naar Europa te importeren uit sommige andere fabrieken van Caterpillar dan om ze in België te produceren'.

(Novum/AP)
1.344 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 64 65 66 67 68 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Markt vandaag

Wall Street eindigt beursweek positief

16 aug De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met duidelijke winsten de handel uitgegaan. De handelsvrees lee... 4

  Indices

  AEX 541,94 0,00%
  EUR/USD 1,1089 -0,05%
  Germany30^ 11.632,50 +0,60%
  Gold spot 1.506,73 -0,45%
  LDN100-24h 7.174,69 +0,64%
  NY-Nasdaq Composite 7.895,99 +1,67%
  US30# 26.072,88 +0,68%

  Stijgers

  AALBER...
  0,00%
  ABN AM...
  0,00%
  Accell
  0,00%
  Accsys
  0,00%
  Acomo
  0,00%

  Dalers

  AALBER...
  0,00%
  ABN AM...
  0,00%
  Accell
  0,00%
  Accsys
  0,00%
  Acomo
  0,00%

  Nieuws Forum Meer»

  (4)

  Jager63 op 19-aug-19 07:50
  (32)

  Kaviaar op 19-aug-19 07:17
  (9)

  Crockett op 18-aug-19 23:37
  (3)

  Toddemij op 18-aug-19 16:07
  (9)

  dasokwat op 18-aug-19 15:08

  Column Forum Meer»

  (1)

  ren-je-dement op 19-aug-19 07:51
  (171)

  Formule1-Fan op 19-aug-19 07:32
  (19)

  Kaviaar op 19-aug-19 07:09
  (11)

  Chris 'belegt' op 18-aug-19 14:38
  (8)

  Noyby op 18-aug-19 12:45