Van beleggers
voor beleggers
desktop iconOne Monitor

Inloggen

 • Geen account? Registreren

Wachtwoord vergeten?

Volgens BeleggingsExpress: 16-2-2009

10 Posts
| Omlaag ↓
 1. tritace 18 februari 2009 10:00
  Crucell blaakt van vertrouwen

  In voor menig bedrijf uitermate lastige tijden mag Crucell de laatste tijd op meerdere vlakken als witte raaf worden bestempeld. De vorige maand aangewakkerde overnamespeculatie rondom het Leidse biotechnologiebedrijf is met de kredietcrisis een ongebruikelijk fenomeen geworden. Niet dat Crucell het van een overname zou moeten hebben, integendeel. Het bedrijf heeft het afgelopen jaar winstgevendheid weten te bereiken, met name binnen de biotechnologiesector een opmerkelijk en belangrijk wapenfeit. Het gure economische klimaat lijkt geen vat op het bedrijf te krijgen. Als grote uitzondering kan Crucell ook in 2009 uitzien naar een uitstekend jaar met verdere groei. Wij begaven ons naar Leiden en spraken met de financiële topman van het bedrijf, Leon Kruimer.

  Crucell hanteert logischerwijs als beleid om geen uitspraken over overnamespeculaties te doen. Kruimer geeft aan dat het doen van uitspraken op dat gebied simpelweg niet verstandig is. Voor het bedrijf zijn het waarborgen van continuïteit en het bereiken van groei belangrijke doelstellingen. De recente wapenfeiten, naar voren komend in de aan het begin van deze maand gepresenteerde jaarcijfers, spreken in dit opzicht voor zich. Nadat eerder al een positieve kasstroom kon worden bereikt, is nu ook het breakeven punt gepasseerd. Volgens Kruimer is het bereiken van winstgevendheid vooral ook belangrijk gezien de scepsis die ten aanzien van biotechnologie heerst. Los van het geldverslindende beeld dat sommigen van de sector hebben, is de weg naar winstgevendheid een lange en met de nodige risico’s omgeven. Kruimer wijst op het gegeven dat biotechnologiebedrijven zich met hele innovatieve wetenschap bezighouden en zich daarmee op de rand van het onbekende begeven. Dat moet echter niet een vrijbrief voor het verliezen van geld zijn. Het bereiken van winstgevendheid is volgens Kruimer ook goed voor de beeldvorming van de industrie. Een garantie dat elk biotechnologiebedrijf dat uiteindelijk zal bereiken is het echter niet. Het aantal Europese biotechnologiebedrijven dat ooit winstgevendheid heeft bereikt is nog altijd op één hand te tellen. Dat heeft volgens Kruimer alles te maken met de grote risico’s, de grote innovaties en de onbekende stappen die steeds moeten worden gemaakt.

  Focus op infectieziekten
  Van belang is dat Crucell bewust een specifiek gebied in de biotechnologie-industrie heeft opgezocht. Het bedrijf richt zich specifiek op infectieziekten, waarover in Nederland al van oudsher veel kennis en expertise aanwezig is. Belangrijk voordeel is volgens Kruimer ook dat preklinische proeven, oftewel alle testen die worden gedaan voordat iets op mensen wordt uitgeprobeerd, bij infectieziekten een goed beeld geven van de potentiële werking van het te ontwikkelen medicijn. Kruimer legt uit dat als bijvoorbeeld aangetoond kan worden dat een zoogdier wordt beschermd tegen de griep, de kans groter is dat dit ook gaat lukken in mensen. Bij een zeer lastig wetenschapsveld als oncologie ligt dit anders. Het verkleinen van een tumor bij proefdieren geeft nog weinig garantie dat dit ook zal gebeuren bij mensen. In contrast komt een virus van buiten en maakt de cellen van een muis in principe net zo ziek als de cellen van een mens. De aanwezige kennis op het gebied van infectieziekten en de karakteristieken van de vroege testen maken de risico’s voor Crucell nog redelijk behapbaar. Dat neemt overigens niet weg dat het traject naar de markt een lange blijft. De verschillende klinische fases moeten immers allemaal doorlopen worden. Als vuistregel duurt het binnen de biotechnologie gemiddeld ongeveer twaalf jaar voordat de markt uiteindelijk kan worden bereikt. Het merendeel van de medicijnen, die in een vroegtijdig stadium worden ontdekt, maakt het volgens Kruimer echter nooit tot medicijn dat in de apotheek komt te liggen. Ondanks de grotere kans van slagen die voortvloeit uit het accent op infectieziekten, heeft ook Crucell de nodige tegenvallers bij producten in de pijplijn moeten verwerken. Kruimer noemt programma’s tegen het West-Nijl virus en op het gebied van bloedeiwitten als voorbeelden.

  Vaccinposities langdurig beschermd
  Patenten op medicijnen lopen doorgaans 20 jaar. Op zich geeft dit een bedrijf, gezien het langdurige traject naar de markt, grofweg een jaar of acht om de omvangrijke investeringen terug te verdienen. Dit is ook een fenomeen dat zich nadrukkelijk manifesteert binnen de farmaceutische industrie en tevens de achtergrond vormt bij de fusies tussen farmaceutische ondernemingen onderling en de interesse in overname van biotechnologiebedrijven. Grote farmaceuten zien zich binnenkort gesteld voor aflopende patenten op hun stermedicijnen en hebben zogenaamde generieke concurrentie in het vooruitzicht. Na het aflopen van het patent zijn andere bedrijven vrij om het medicijn na te maken. Binnen de biotechnologie-industrie is deze dynamiek volgens Kruimer echter niet of nauwelijks aanwezig. Niet alleen wordt door patenten bescherming geboden, maar ook door de benodigde knowhow. Vaccins zijn namelijk heel moeilijk te maken. Kruimer legt uit dat het (na)maken van bijvoorbeeld een aspirientje veel eenvoudiger is, omdat het een chemisch proces is. Een vaccin is daarentegen biologisch materiaal dat op verschillende manieren, zoals het kweken op gist of op cellen, kan worden gemaakt. Stuk voor stuk zijn dat echter geen eenvoudige methoden. Volgens Kruimer is slechts een handvol bedrijven bedreven in het produceren van vaccins. Crucell heeft deze vaardigheden in huis sinds de overname van het Zwitserse Berna Biotech en het Zweedse SBL Vaccines. Deze bedrijven dienen tegelijkertijd als goed voorbeeld van de stabiele positie op vaccingebied. Beiden zijn ze rond het begin van de vorige eeuw (respectievelijk in 1898 en 1909) als staatsinstituut opgericht, met als oogmerk jonge kinderen te beschermen en te zorgen voor een gezonde bevolking. De grote knowhow, de benodigde forse investeringen en alle weer te doorlopen (onderzoeks)fases zorgen dat andere bedrijven in de praktijk niet tegen de gevestigde orde gaan opboksen. Generieke concurrentie is volgens Kruimer op vaccingebied dan ook niet of nauwelijks (epo vormt de spreekwoordelijke uitzondering) aanwezig.

 2. tritace 18 februari 2009 10:01
  (vervolg)

  Ook eigen technologieën terdege beschermd
  Naast de vaccinposities zijn ook de technologieën van Crucell goed beschermd, waarbij naast patenten knowhow ook hier een cruciale rol speelt. Kruimer bestempelt PER.C6® als de belangrijkste uitvinding van het bedrijf. PER.C6® is volgens hem niets meer en niets minder dan een slimme manier om biofarmaceutische medicijnen, feitelijk door middel van het groeien van virussen of eiwitten, te maken. Deze technologie is niet door één patent, maar door een familie van honderden octrooien beschermd. Op zich is de technologie al enkele jaren een afgerond geheel en operationeel helemaal klaar, maar worden continu verbeteringen en andere toepassingen doorgevoerd. Binnen Crucell houdt een kleine groep mensen zich specifiek bezig met het up-to-date houden van de technologie. Op het moment dat naar aanleiding van een aanpassing weer een nieuwe patentclaim wordt gedaan, loopt de patentbescherming van de hele groep rondom die ene claim volgens Kruimer weer gewoon 20 jaar door. De PER.C6® technologie wordt hierdoor voor een lange tijd beschermd. Ook op het moment dat de patentbescherming op een aantal hoofdtechnologieën een keer afloopt, bestaat weinig risico dat een ander zich gaat wagen aan het namaken van het systeem. De enorme knowhow vormt ook hier een cruciale factor. Het heeft Crucell tientallen miljoenen euro’s gekost om de technologie te maken tot wat het nu is. Wat betreft de vereiste kennis en expertise zouden de grote farmaceuten nog het beste in staat zijn om een poging te wagen de methode na te maken, maar zij hebben volgens Kruimer geen enkele reden om dit te doen. De methode is al kant-en-klaar beschikbaar voor hen. Tegen betaling aan Crucell is de technologie al binnen een dag in huis. Farmaceuten richten hun energie om goede redenen puur op de medicijnen die op het systeem kunnen worden gemaakt. Kruimer legt uit dat binnen de industrie bijna weerzin bestaat om nieuwe productiesystemen aan te nemen. Op bestaande systemen draagt de ontwikkeling van medicijnen al een enorm risico in zich. Zoals gezegd haalt minder dan de helft van de medicijnen uiteindelijk de markt. Indien een farmaceut zelf een nieuwe productiemethode zou gaan ontwikkelen, worden onnodig nieuwe risico’s geïntroduceerd. De kans van slagen wordt dan wel erg klein. Met PER.C6® biedt Crucell de biotechindustrie een fundamenteel nieuwe productiemethode aan, die een aantal belangrijke voordelen biedt. Bepaalde medicijnen, zoals griepvaccins, kunnen goedkoper worden gemaakt. Een aantal producten kan daarnaast op de oude, bestaande systemen helemaal niet worden gemaakt. Van belang is ook dat deze technologie zich inmiddels op het gebied van veiligheid ruimschoots heeft bewezen. Tientallen producten van verschillende partners van Crucell worden al getest op PER.C6®. Per saldo is de technologie al op duizenden mensen getest.

  Directe inkomstenbron
  Met de grote vlucht die de bestaande vaccinportefeuille en dan met name Quinvaxem® heeft genomen, wordt nog wel eens vergeten dat de technologieën van Crucell al een directe inkomstenbron vormen. Het afgelopen jaar leverde dit alles bij elkaar, licenties, succesbetalingen en dergelijke, ongeveer €50 miljoen op. Daarmee is bijvoorbeeld al sprake van een gestage groei in de afgelopen jaren. Dit bedrag laat zich bijvoorbeeld vergelijken met de €37 miljoen, die in het jaar (2005) voorafgaand aan de acquisities van de vaccinbedrijven aan omzet werd geboekt. Recentelijk is het eerste product dat door een licentiehouder, namelijk het Britse Ark Therapeutics, op basis van PER.C6® wordt ontwikkeld in de derde klinische fase aanbeland. Wat dat betreft is duidelijk dat de groei in deze inkomsten nog pas net begonnen is. Royalty’s op bestaande producten in de markt zijn nog niet aan de orde geweest en liggen nog in het verschiet. Kruimer geeft aan dat Crucell op technologiegebied eigenlijk alleen nog maar gezaaid heeft en dat het oogsten nog moet beginnen. De vorig jaar ontvangen €50 miljoen kan wat hem betreft worden beschouwd als een soortement voorfinanciering van wat verder nog moet gebeuren. In dit opzicht zegt hij altijd te benadrukken dat Crucell vooral ook een belangrijk technologiebedrijf is. Het Leidse biotechnologiebedrijf heeft weliswaar in Quinvaxem® een belangrijk product, maar is bepaald niet afhankelijk van één product. De waarde van Crucell bestaat uit een hele reeks aan technologieën, programma’s van in ontwikkeling zijnde medicijnen en bestaande vaccinproducten.

  Quinvaxem®
  Op korte termijn speelt Quinvaxem® wel een voorname rol en is het vaccin dat in vloeibare vorm tegen vijf kinderziektes beschermt een belangrijke reden voor de ook dit jaar positieve verwachtingen. Crucell verwacht dit jaar een verdere omzetgroei van 20% (op basis van constante wisselkoersen), een belangrijke stijging van de operationele winst en ondanks aanzienlijke investeringen in de nieuwe Koreaanse productiefaciliteit een sterke cashpositie. Sinds introductie is aan Quinvaxem® al voor een bedrag van een half miljard dollar contracten toegekend door supranationale organisaties zoals Unicef. Deze contracten hebben betrekking op de jaren 2007 tot en met 2009. Bijna de helft van het met deze contracten gemoeide bedrag zal in dit jaar vallen. De verwachting dat dit wederom een uitstekend jaar zal worden voor Crucell is dan ook niet verwonderlijk. Ongeveer rond deze tijd beginnen de gesprekken met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die bepalend zullen zijn voor de toe te kennen contracten voor de komende jaren. In het derde kwartaal denkt Crucell de markt op dit gebied bij te kunnen praten. Toenemende concurrentie en de wens van Unicef om over meerdere leveranciers te spreiden leveren soms wat twijfel in de markt op. Crucell realiseert zich dat andere spelers deze markt betreden en nog zullen betreden. Op zich zou dit inhouden dat genoegen zou moeten worden genomen met een kleiner deel van de contracten, die naar verwachting wel in totale omvang toenemen door het streven van de betreffende organisaties om meer landen en meer kinderen bij de inentingsprogramma’s te betrekken. Crucell verwacht op dit moment echter niet een kleiner aandeel toegewezen te krijgen. Het bedrijf heeft bijvoorbeeld een belangrijk voordeel ten opzichte van de grootste concurrent Glaxo. Deze Britse farmaceut heeft niet een 5-in-1 vaccin, maar een 4-plus-1 vaccin dat ter plekke van toediening nog gemengd moet worden. Bij het inenten van een grote hoeveelheid kinderen is dat een belangrijk praktisch nadeel. Twee Indiase spelers hebben ook de zogenaamde ‘pre-qualification’ van de WHO gekregen, maar hebben waarschijnlijk ingegeven door hun beperkte productiecapaciteit slechts een relatief klein deel van de nieuwe tender gekregen. Bij het voornemen van Unicef om over meer leveranciers te spreiden moet niet uit het oog worden verloren hoeveel deze organisatie gebaat is bij een leverancier die bewezen heeft een goed product en op tijd de juiste hoeveelheden te kunnen leveren.
 3. tritace 18 februari 2009 10:04
  (vervolg)
  Crucell heeft de productiecapaciteit de afgelopen jaren flink opgevoerd, van de oorspronkelijke 20 miljoen doses naar meer dan 70 miljoen nu. Beoogd wordt dit verder uit te breiden naar meer dan 100 miljoen doses met de nieuwe fabriek die in Korea gebouwd wordt. Bedacht moet worden dat de kosten voor het vaccin zelf voor een supranationale organisatie slechts een relatief klein deel van de totale kosten uitmaakt. Het op temperatuur houden van het vaccin, de distributie en het opstellen van verpleegsters en artsen in een aangewezen dorp brengen bijvoorbeeld hoge kosten met zich mee en maken een betrouwbare leverancier cruciaal.

  Beleggingsopinie
  Crucell staat er vanuit verschillende invalshoeken prima voor. Met het bereiken van winstgevendheid is een belangrijke mijlpaal bereikt en mag het Leidse biotechnologiebedrijf als lichtend voorbeeld voor de sector gelden. Daarnaast heeft Crucell op meerdere terreinen perspectief op verdere groei, zowel op lange als op korte termijn. Gezien de huidige zware recessie is het momenteel natuurlijk ook van belang dat het bedrijf zich niet of nauwelijks gevoelig voor de neergaande conjunctuur toont. In tegenstelling tot andere biotechnologiebedrijven is van doorslaggevend belang dat het bedrijf geen financieringsperikelen kent. De bestaande vaccinproducten leveren ruimschoots compensatie voor de nog steeds omvangrijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Vanuit beleggingsperspectief wordt het advies alleen op korte termijn bemoeilijkt door de overnamepremie die in de koers is geslopen. Ondanks het afbreken van de overnamegesprekken met Wyeth heeft de koers zich per saldo rond de hoogste niveaus weten te handhaven. Naast de uitstekende jaarcijfers is dat ingegeven door de aanhoudende speculatie op andere potentiële gegadigden. Zo wordt de laatste tijd sanofi-aventis weer vaker genoemd na de door de Franse farmaceut aangekondigde strategiewijziging. Of en wanneer een nieuw overnamescenario zich weer zou kunnen voltrekken is niet of nauwelijks in te schatten. Daarbij dient terdege bedacht te worden dat Crucell juist in een uitstekende uitgangspositie verkeert om op zelfstandige basis door te gaan. Voor beleggers met een wat langere horizon maakt dit het aandeel uitermate geschikt. Het lastige beursklimaat en de premie die in de koers is gelopen maken ons voor de kortere termijn wat terughoudender. Beleggers lopen wellicht iets teveel vooruit op een nakende overname, al zal speculatie op dit vlak voorlopig minimaal nog wel blijven sluimeren. Op de recentelijk weer flink opgelopen koers volstaan wij vooralsnog met een houdadvies.
  * Publicatiedatum website 16 februari op €16,12. Door J. Dekker. Auteur heeft op moment van schrijven geen positie in Crucell.

  16-02-200
  Nico
 4. [verwijderd] 18 februari 2009 13:52
  Goed stuk van Belbel, maar geen schokkende nieuwe inzichten.

  Uit de mond van Kruimer:
  Het aantal Europese biotechnologiebedrijven dat ooit winstgevendheid heeft bereikt is nog altijd op één hand te tellen.

  Hij impiceert m.i. dat CRXL als biotech bedrijf dat stadium wel bereikt heeft. IMO geeft hij daarmee CRXL een te grote pluim. De winstgevendheid van CRXL is gebaseerd op de afzet van Quimvaxem. Dat is geen biotechnisch product maar een klassiek vaccin. Zonder dit vaccin zou CRXL voorlopig niet in de zwarte cijfers belanden.
  Zoef
 5. [verwijderd] 18 februari 2009 14:29
  quote:

  de echte zoef schreef:


  Goed stuk van Belbel, maar geen schokkende nieuwe inzichten.

  Uit de mond van Kruimer:
  Het aantal Europese biotechnologiebedrijven dat ooit winstgevendheid heeft bereikt is nog altijd op één hand te tellen.

  Hij impiceert m.i. dat CRXL als biotech bedrijf dat stadium wel bereikt heeft. IMO geeft hij daarmee CRXL een te grote pluim. De winstgevendheid van CRXL is gebaseerd op de afzet van Quimvaxem. Dat is geen biotechnisch product maar een klassiek vaccin. Zonder dit vaccin zou CRXL voorlopig niet in de zwarte cijfers belanden.
  Zoef


  zo vergaat/verging het ook financials/vastgoedfondsen...de winsten waren meer opgepimpt met beleggingsresultaten en waarderingsgrondslagen, dan dat er geld binnenkwam van verkochte produkten.

  CRXL is een biotech bedrijf én ze maken winst...tot zover klopt het. De stap om Berna met QVM over te nemen en daarmee winstgevend te worden werd genomen door biotechbedrijf Crucell...de overname werd mogelijk gemaakt dmv een hoge beurswaardering en ook die stond los van winstgevendheid en/of biotechprodukten op de markt...sterker nog...het werd uitsluitend bereikt(beurswaardering) op een mooie belofte en zonder produkt op de markt! (toen stond de koers hoger, dan nu met winst en nog steeds(!) goede vooruitzichten)

  mvg ivet
 6. MeawandMoo1 18 februari 2009 15:52
  Beste Nico,

  Je hebt weer een mooi stukje bovenwater getoverd. Hierbij wil ik één stukje d'r uitlichten:

  quote:

  tritace schreef:


  Crucell heeft de productiecapaciteit de afgelopen jaren flink opgevoerd.

  # Oorspronkelijk 20 miljoen doses
  # Nu meer dan 70 miljoen.
  # Beoogd wordt meer dan 100 miljoen doses (met de nieuwe fabriek)


  Quinvaxem is momenteel de werktuig om Crucell's financiële behoeften te voorzien. In de periode na 2011 verwacht ik dat de financiële behoeften met name uit andere inkomstenbronnen worden voorzien (inkomsten uit licenties en royalties).

  Uit het plaatje van bilbo3 komt een leveringshoeveelheid van 33 miljoen doses over heel 2008 naar voren.
  www.depers.nl/debeurs/discussies/onde...
  zaterdag 27 december 2008 13:43

  Uit het bericht komt naar voren dat Crucell nu al 70 miljoen doses op jaarbasis kunnen produceren. Dat is veel meer dan ik zelf had gedacht/aangenomen.

  Dat betekent dat Crucell (zoals gemeld middels persberichten) een flinke voorraad aan het opbouwen zijn, gereed voor verkoop in 2009 (en voorbereiding voor 2010).

  Met de huidige produktie achterstand bij de concurrentie lijkt Crucell de mogelijkheden te hebben om tot en met 2010 zoveel inkomsten te generen dat bij een inkomstendip (beperkte waarschijnlijkheid) de financiële behoeften zonder problemen te financieren.
  Met het uitbreiden naar een produktie capacitieit van meer dan 100 miljoen wordt de concurentie geconfronteerd met een bedrijf dat als een prijsvechter op de markt kan acteren.
 7. [verwijderd] 18 februari 2009 16:29
  Ik vraag me zelfs af of het voor nieuwe toetreders/fabrikanten uberhaupt nog interessant is om de fully liquid pentavalent markt op te gaan. Om dan ook nog de WHO te mogen beleveren is er een traject met de WHO te gaan na goedkeuring van het pentavalent in het productieland. Crxl'ers weten hoe dat met quinvaxem is gelopen. Berna was daar al een poosje mee bezig voor de TO. Dus dan zouden er nu al naast de bekende fabrikanten (Panacea, Novartis en nog eentje uit India als ik me niet vergis) leveranciers moeten warm lopen. Zou kunnen, maar dan is er altijd een link met Novartis ivm de bulk van 4 onderdelen.

  Al eerder opgemerkt dat ik me niet kan voorstellen dat crxl alvorens de 50 miljoen (euro of dollar?) te investeren in de nieuwe plant niet even met de WHO prijsoverleg heeft gehad en dat er iets met Novartis is afgesproken.

  Volgens de CC van 5 feb is de jaarmarkt voor fully liquid pentavalent de komende 5 jaar, inclusief de indiase markt, circa 270 miljoen doses. Aangezien de indiase markt te groot is voor Panacea krijgt crxl ook toegang tot dat land. Ik houd het op 100+ miljoen doses per jaar voor crxl vanaf 2010 tot 2014/2015. Dus ergens een omzetbodem van rond de € 250 miljoen per jaar.
 8. [verwijderd] 18 februari 2009 23:44
  Ik krijg steeds meer het gevoel dat ARK Therapuetics positief gaat verassen:
  twee nieuwe grootaandeelhouders waaronder Wellcome trust, toekenning van opties aan management en website onderdeel persberichten vanavond niet beschikbaar..

  Misschien zit ik er naast maar ..ik denk dat ARK ook blaakt van zelfvertrouwen.
10 Posts
|Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Direct naar Forum

Meer »

Koers 0,000   Verschil 0,00 (0,00%)
Laag 0,000   Volume 0
Hoog 0,000   Gem. Volume 0
label premium

KOPEN OF VERKOPEN?

Het laatste advies leest u als IEX Premium-lid

Ontdek Premium

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links