Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Invoering nieuwe Box 3 in 2025 is onhaalbaar

Invoering nieuwe Box 3 in 2025 is onhaalbaar

Samenvatting:

 • Politieke consensus is een belasting op basis van werkelijk rendement
 • Grote verdeeldheid over hoe Box 3 ingericht moet worden
 • Invoering nieuwe belastingstelsel in 2025 onhaalbaar
 • Basisscenario: vertraagde invoering vermogensaanwasbelasting

Op 24 december oordeelde de Hoge Raad dat het sinds 2017 geldende stelsel van vermogensrendementsheffing (Box 3) in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Zo zou deze heffing discriminerend zijn en inbreuk maken op het eigendomsrecht.

Het probleem zit hem in het feit dat de overheid nu de hoogte van de belasting bepaalt op basis van een fictief rendement. Daarnaast gaat de staat ervan uit dat beleggers een hoger rendement behalen naarmate zij beschikken over meer vermogen.

Rechtszaak dwingt tot volledige hervorming

Diverse grote spaarders maakten hiertegen met succes bezwaar, omdat zij geen positief rendement wisten te behalen, maar wel gewoon belasting over hun vermogen moesten betalen.

Door het arrest moet de Box 3-heffing volledig worden hervormd. Deze hervorming kan in de praktijk grote gevolgen hebben voor aandelenbeleggers. Afgelopen week was het eerste inhoudelijke politieke debat in de Tweede Kamer over dit onderwerp sinds het arrest.

Voor ons een mooie gelegenheid om hier dieper op in te gaan. In dit artikel bespreken we drie mogelijke belastingvormen voor Box 3 en de standpunten van de verschillende politieke partijen. Daarnaast geven we onze visie op welk belastingsysteem het meest voor de hand ligt.

De drie opties

Er zijn drie mogelijke manieren waarop de Belastingdienst in Box 3 belasting kan heffen. We beginnen met de optie die de voorkeur van het kabinet heeft.

1. De vermogensaanwasbelasting

Een vermogensaanwasbelasting houdt in dat de fiscus belasting gaat heffen over zowel de gerealiseerde als de niet-gerealiseerde winsten.

Stel dat u op 1 januari voor €1.000 aandelen Shell heeft gekocht en de koers aan het einde van het jaar 30% hoger staat, dan moet u over deze winst belasting betalen. Het maakt dan niet uit of het slechts een papieren winst is of dat u de stukken daadwerkelijk met 30% koerswinst heeft verkocht.

Het voordeel voor de fiscus is dat u op deze manier niet oneindig de belasting voor zich uit kunt schuiven. Ook sluit het aan bij de maatschappelijke wens om werkelijke rendementen te belasten.

Anderzijds kan een vermogensaanwasbelasting leiden tot liquiditeitsproblemen bij kleine groepen mensen. Een voorbeeld is een ex-ondernemer die een leegstaand pand heeft als enige pensioen. Of een AOW'er die zijn tweede woning fors in waarde heeft zien stijgen, maar deze niet verhuurt.

2. De vermogenswinstbelasting

Deze liquiditeitsproblemen ontstaan niet bij de invoering van een vermogenswinstbelasting. Bij vermogenswinstbelasting wordt er immers alleen belasting geheven over de werkelijk gerealiseerde rendementen.

Kortom, u moet uw vakantiewoning of aandelen ook echt verkocht hebben voordat de belastingdienst er belasting over mag heffen. Dit klinkt eerlijker dan de vermogensaanwasbelasting, alleen leidt het tot een enorme administratieve rompslomp.

Banken en brokers moeten dan precies bijhouden welk deel van de winst wel is gerealiseerd en hoeveel niet, en dan moet de Belastingdienst dit ook nog controleren. Dat terwijl de dienst nu al kampt met personeelstekort.

3. De vermogensbelasting

Deze administratieve rompslomp doet zich in ieder geval niet voor op het moment dat het kabinet kiest voor de vermogensbelasting. Dit is namelijk met afstand de meest eenvoudige vorm.

De fiscus kijkt simpelweg naar de omvang van het vermogen en heft op basis daarvan belasting. Dit systeem komt het dichtst in de buurt van het oude stelsel, omdat de omvang van het vermogen weer leidend wordt bij de belastingheffing.

Dit systeem is echter juridisch uitdagend, omdat ook de mensen die geen rendement behalen belasting moeten betalen. En laat dat nou net de belangrijkste reden zijn waarom de Hoge Raad het oude systeem vernietigde.

Standpunten van de politieke partijen

Zoals u van Den Haag mag verwachten, zijn de meningen over de nieuwe Box 3 verdeeld. Hieronder een overzicht van de standpunten van de verschillende partijen.

Ik begin met de grootste partij in de Tweede Kamer en eindig met de kleinste. De standpunten van het CDA en de PVV heb ik niet meegenomen, omdat die niet aanwezig waren bij het debat van vorige week.

1. VVD (vermogenswinstbelasting)

De VVD wekte de verbazing van zijn coalitiegenoten door te pleiten voor een vermogenswinstbelasting in plaats van een vermogensaanwasbelasting.

Het belangrijkste argument van de liberalen is dat het liquiditeitsproblemen voorkomt. De VVD vindt daarom dat er extra onderzoek gedaan moet worden naar de mogelijkheden van een vermogenswinstbelasting. Iets dat de coalitie de partij kwalijk nam, aangezien dit leidt tot vertraging bij de invoering van de nieuwe Box 3.

De VVD wees er ook op dat de nieuwe Box 3-belasting budgetneutraal moet zijn: de invoering van het nieuwe belastingstelsel mag er niet toe leiden dat vermogenden meer belasting moeten betalen dan nu het geval is.

2. D66 (vermogensaanwasbelasting)

De sociaal-liberalen zijn met afstand de grootste voorvechters van een vermogensaanwasbelasting. Het systeem is volgens D66 gemakkelijker in te voeren dan een vermogenswinstbelasting en daarnaast vindt Kamerlid Romke de Jong het een extra voordeel dat belastingen niet kunnen worden uitgesteld.

D66 wil verder dat er niet gesaldeerd kan worden met schulden. Dit betekent dat de betaalde rente over een lening in Box 3 niet afgetrokken kan worden van de belasting. Een voorbeeld van zo'n lening is bijvoorbeeld een aflossingsvrije hypotheek. Dit is dus ongunstig voor mensen met veel schulden in Box 3.

Tot slot is D66 ook te porren voor een hogere belastingheffing in Box 3, al houdt de partij wel vast aan het coalitieakkoord. Hierin is afgesproken dat deze belastinghervorming budgetneutraal is.

3. Pvda en GroenLinks (progressieve vermogensbelasting)

In tegenstelling tot de VVD en D66 pleiten de Partij voor de Arbeid en GroenLinks niet voor een belasting op werkelijk behaald rendement, maar voor een vermogensbelasting. Uiteraard wel in een progressieve vorm.

Dit betekent dat wanneer iemand beschikt over een groter vermogen, hij procentueel ook meer belasting moet betalen. In februari kwamen de linkse partijen al met een voorstel.

Dit plan pakt goed uit voor kleine beleggers, maar is in het nadeel van miljonairs. Die moeten in dit voorstel jaarlijks tot wel 5% van hun vermogen afstaan.

Beide partijen hebben daarnaast aangegeven dat een vermogensbelasting gecombineerd mag worden met een vermogensaanwasbelasting. Het zal u niet verbazen dat de Pvda en GroenLinks pleiten voor hogere belasting in Box 3.

4. SP (vermogensaanwasbelasting)

De Socialistische Partij is groot voorstander van een vermogensaanwasbelasting. Een belangrijk verschil met D66 is dat de partij niet overtuigd is van het maatschappelijke belang van verliesverrekening.

Tijdens het Kamerdebat werd het voorbeeld gegeven van de vakantiewoning die in jaar 1 in waarde stijgt van €500.000 naar €600.000. In dit geval moet de huizenbezitter belasting betalen over de winst van €100.000.

Op het moment dat diezelfde woning in jaar 2 weer met een ton in waarde terugzakt tot €500.000, krijgt de eigenaar deze belasting niet terug. De SP wil op deze manier de verschillen tussen rijk en arm verkleinen. Deze belasting mag volgens de SP overigens gecombineerd worden met een vermogensbelasting voor miljonairs. 

5. ChristenUnie (vermogensaanwasbelasting)

 Net als D66 is de ChristenUnie groot voorstander van de vermogensaanwasbelasting. Het belangrijkste argument van Kamerlid Pieter Grinwis is dat deze belasting economisch het minst verstorend is.

Tevens is hij voorstander van progressiviteit. Dit betekent dat naarmate een belegger meer winst maakt, hij procentueel ook meer belasting moet betalen. Hij heeft ook oog voor de nadelen. Zo worden mensen aangemoedigd om extra te lenen, aangezien de rente aftrekbaar is voor de belastingen.

Het liquiditeitsprobleem speelt volgens Grinwis bij een beperkte groep belastingbetalers, waardoor deze mensen in geval van nood gebruik moeten kunnen maken van een aparte regeling. 

6. JA21 (vermogenswinstbelasting)

JA21 vindt het belangrijk dat winsten pas worden belast op het moment dat deze ook daadwerkelijk zijn gemaakt. Dit is waarom Kamerlid Derk Jan Eppink een groot voorstander is van een vermogenswinstbelasting. Hij ziet wel dat die mogelijk leidt tot uitvoeringsproblemen bij de fiscus.

7. Groep Van Haga (forfaitair rendement)

Het meest opvallende voorstel komt van de groep Van Haga. Deze partij wil terug naar het oude systeem van forfaitair rendement. Dat terwijl de rechter het heeft afgeschoten. 

Tevens is de partij fel tegenstander van de vermogensaanwasbelasting, omdat de belastingdienst een nieuw belastingsysteem niet aan zou kunnen. 

8. Groep Omtzigt (nog geen standpunt)

De enige die nog geen definitief standpunt heeft ingenomen, is het onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt. Hij wil eerst dat de optie van een vermogenswinstbelasting goed wordt bekeken voordat hij een keuze maakt.

Omtzigt is wel duidelijk van mening dat er gekeken moet worden naar het reëel rendement: het behaalde rendement gecorrigeerd voor inflatie. 

Omtzigt vindt het onredelijk dat wanneer iemand zijn vermogen met 10% ziet stijgen, hij bij 10% inflatie alsnog belasting moet betalen. De koopkracht van deze burger is immers niet gestegen. 

Dit klinkt vrij logisch, maar opvallend was dat hij tijdens het debat de enige in de Kamer was met dit standpunt. Hoewel D66 fel tegenstander is van een inflatiecorrectie, heeft staatssecretaris Marnix van Rij toegezegd ernaar te zullen kijken.

Consensus ligt bij belasting op basis van werkelijk rendement

Het brede beeld is dat de rechtse politieke partijen pleiten voor een vermogenswinstbelasting, de middenpartijen voor een vermogensaanwasbelasting en de linkse partijen juist graag een vermogensbelasting zien.

De consensus is wel dat er wordt gestreefd naar belasting op basis van werkelijk behaald rendement. Omdat een vermogensaanwasbelasting beter uitvoerbaar is voor de Belastingdienst en de banken, ligt het voor de hand dat er uiteindelijk wordt gekozen voor deze optie.

2025 politiek onhaalbaar

Het Kabinet heeft zich ten doel gesteld om de nieuwe Box 3-belasting in te laten gaan per 1 januari 2025. Door deze datum mag echter alvast een streep. De staatssecretaris heeft die al 'uitdagend' genoemd (Haags voor onhaalbaar), mede omdat de Belastingdienst en de banken minimaal 18 maanden nodig zullen hebben om het nieuwe systeem te implementeren.

Dit betekent dat er in de lente van volgend jaar al een goede wet moet klaarliggen die door zowel de Tweede als de Eerste Kamer kan worden goedgekeurd. Dat is een utopie.

Het nieuwe systeem kent veel uitdagingen

Sowieso moeten we eerst nog maar eens zien of een belasting op basis van werkelijk rendement er echt gaat komen. Een dergelijk systeem kent diverse uitdagingen, zoals bijvoorbeeld de implementatie ervan.

Daar komt bij dat het onduidelijk is hoe verliesverrekening in zijn werk gaat, wat er gaat gebeuren met vastgoedbeleggingen en of er in inflatiecorrectie wordt voorzien. En last but not least leidt een dergelijk belastingsysteem tot fluctuerende belastingopbrengsten.

In een economisch goed jaar stroomt het geld binnen bij de fiscus, maar tijdens een diepe crisis moet de overheid vermoedelijk zelfs geld aan burgers terugbetalen. 

Dit is voor een overheid onaantrekkelijk. Het is niet voor niets dat de onderhandelingen over een belasting op basis van werkelijk rendement in het verleden telkens zijn vastgelopen.

Basisscenario: vertraagde invoering van een vermogensaanwasbelasting

In het debat bleek de politieke wil er wel degelijk te zijn. Mijn basisscenario is dus vertraagde invoering van een vermogensaanwasbelasting.

Voor de beantwoording van de vraag of een belasting op basis van werkelijk rendement in het belang is van de aandelenbeleggers, verwijs ik u terug naar mijn artikel van twee jaar geleden. Hierin beschrijf ik uitgebreid de voor- en nadelen van een zogenaamde capital gain tax. 

Niels Koerts is beleggingsanalist bij IEX. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Wij informeren u graag over ons rendement.

IEX heeft de laatste jaren sterk geïnvesteerd in onze Beleggersdesk. Onze kooptips hebben een gemiddeld rendement per tip opgeleverd van ruim +25%.


Een gedetailleerd overzicht van alle kooptips en de gevolgde berekening is te vinden op de rendementenpagina.

Met een IEX Premium-abonnement heeft u altijd als eerste toegang tot onze tips.
U leest deze al vanaf 2,60 per week.

Analyse door: Niels Koerts

Niels Koerts is sinds 2019 beleggingsanalist bij IEX. Al op dertienjarige leeftijd begon hij met beleggen, uitgerekend in 2008, het hoogtepunt van de financiële crisis, waardoor hij meteen wist wat verliezen was. Zijn passie voor beleggen heeft hier gelukkig niet onder geleden. In 2020 heeft hij zijn bachelor bestuurskunde ...

Meer over Niels Koerts

Recente analyses van Niels Koerts

 1. 10 aug Bristol-Myers: rentedaling biedt kansen
 2. 09 aug HAL: marktomstandigheden Coolblue ernstig verslechterd
 3. 08 aug GBL koopt kat in de zak

Reacties

58 Posts
Pagina: 1 2 3 »» | Laatste | Omlaag ↓
 1. forum rang 4 theo1 6 juli 2022 15:20
  Vermogenswinstbelasting moet je niet willen: onuitvoerbaar. Veel te arbeidsintensief, veel te veel weggetjes eromheen.

  Vermogensaanwasbelasting lijkt op het eerste gezicht het meest logisch, maar stimuleert tot lenen om de aanwas kunstmatig te drukken. Daar wilden we nu net vanaf: fiscaal gedreven schulden.

  Vermogensbelasting: is eigenlijk het oude systeem. Ik denk dat het oude systeem prima was en tot geen problemen had geleid, als het forfaitaire rendement maar ieder jaar was aangepast ipv eindeloos op hetzelfde percentage was blijven staan. Het idee was 30% op het rendement van een 10 jarige staatsobligatie. Dat was ook zo toen het systeem werd ingevoerd. De problemen kwamen toen de rente enorm kelderde. Ik denk dat we het beste naar het originele systeem terug kunnen, maar dan ieder jaar het rendement herijken. Ja, dat maakt de opbrengst onvoorspelbaar. Maar 10 jaar staatsrente moeten de meeste beleggers kunnen halen en is ook voor spaarders niet onredelijk. De spaarrente volgt uiteindelijk de rente op staatsobligaties. En het systeem is eenvoudig uit te voeren.
 2. joeps 6 juli 2022 15:31
  Vermogenswinstbelasting heeft heel veel nadelen voor de overheid en voor de markt.
  Aansluitend bij het voorbeeld in het artikel: stel dat de bezitter van de Shell aandelen 2 jaar achter elkaar 30% rendement behaalt en dan wil verkopen. Bij de vermogenswinstbelasting wordt 1000 euro eerst 1300 euro en dan 1690 euro en als de belasting 30% over de winst is houdt de belegger 1000+0.7*690=1483 over. Bij een vermogensaanwasbelasting van 30 procent houdt de belegger na 1 jaar 1000+0.7*300=1210 over en na twee jaar 1210+0.7*.3*1210=1464.1 euro. Het verschil van bijna 20 euro komt doordat bij de vemogenswinstbelasting de belegger de vruchten plukt het rendement op de uitgestelde belasting. Het is alsof er belegd wordt met geld geleend van de overheid.
  Wat nog erger is, is dat er allerlei strategisch gedrag gaat optreden. Beleggingen waar winst op wordt gemaakt, worden aangehouden en niet verzilverd (zoals hierboven uitgelegd), terwijl het verstandig kan zijn om beleggingen waarop verlies is gemaakt te verkopen (en eventueel direct weer terug te kopen) om dat dit verlies de belasting kan drukken. Door positieve rendementen te laten lopen wordt er extra verdiend, en negatieve rendementen worden gerealiseerd om belasting terug te krijgen. Dit werkt marktverstorend, omdat de keuzes van de beleggers niet meer alleen bepaald wordt door de verwachtingen over de toekomst.
 3. aanharker 6 juli 2022 15:39
  Vermogensbelasting
  De Hoge Raad heeft de vermogensrendementshefffing verworpen omdat het een inkomstenbelasting is die inkomstenbelasting heft ook al heb je geen inkomen genoten. De HR heeft geen bezwaar tegen een vermogens belasting. Het is toch logisch dat iemand met een inkomen van € 50.000 en een vermogen van €1 mio (ook al levert dat vermogen geen inkomen op) meer belasting betaalt dan iemand met een inkomen van € 50.000 zonder vermogen?
 4. Geldaap 6 juli 2022 15:57
  Vermogensbelasting.

  Dit is ook veel eerlijker dan Belasting op daadwerkelijk rendement. Want bij het laatste zou het kunnen gebeuren dat iemand die 100.000 vermogen heeft en 10% rendement meer belasting moet betalen dan iemand met 5 miljoen die 0.10% rendement heeft. Dat terwijl de laatste duidelijk de sterkste schouders heeft.

  En mensen die structureel veel rendement halen en geld over houden (lees relatief weinig BTW betalen) worden vanzelf vermogender en gaan meer belasting betalen.

  Mijn voorstel voor vermogensbelasting per volwassene:

  tot 100.000 euro: vrijstelling
  100.000 t/m 600.000: 0.6%
  Boven de 600.000: 1.2%
 5. Inion 6 juli 2022 16:04
  quote:

  aanharker schreef op 6 juli 2022 15:39:

  Vermogensbelasting
  De Hoge Raad heeft de vermogensrendementshefffing verworpen omdat het een inkomstenbelasting is die inkomstenbelasting heft ook al heb je geen inkomen genoten. De HR heeft geen bezwaar tegen een vermogens belasting. Het is toch logisch dat iemand met een inkomen van € 50.000 en een vermogen van €1 mio (ook al levert dat vermogen geen inkomen op) meer belasting betaalt dan iemand met een inkomen van € 50.000 zonder vermogen?
  Nou, nee, wat jij voorstelt is jaloezie.
 6. Inion 6 juli 2022 16:08
  quote:

  Geldaap schreef op 6 juli 2022 15:57:

  Vermogensbelasting.

  Dit is ook veel eerlijker dan Belasting op daadwerkelijk rendement. Want bij het laatste zou het kunnen gebeuren dat iemand die 100.000 vermogen heeft en 10% rendement meer belasting moet betalen dan iemand met 5 miljoen die 0.10% rendement heeft. Dat terwijl de laatste duidelijk de sterkste schouders heeft.

  En mensen die structureel veel rendement halen en geld over houden (lees relatief weinig BTW betalen) worden vanzelf vermogender en gaan meer belasting betalen.

  Mijn voorstel voor vermogensbelasting per volwassene:

  tot 100.000 euro: vrijstelling
  100.000 t/m 600.000: 0.6%
  Boven de 600.000: 1.2%
  Wat jij voorstelt is diefstal. Platte vermogensbelasting wordt het niet. Daar is jurisprudentie over. Wordt binnen de kortste keren afgeschoten door de rechter.

  Gewoon afschaffen die hele vermogensbelasting.
 7. Inion 6 juli 2022 16:16
  Vermogensaanwas belasting is slecht voor de kapitaalmarkt en dus voor het land. Wie gaat er nou beleggen en risico nemen voor de overheid? Niemand. Gaat niks opleveren.

  Vermogenswinstbelasting is de dood in de pot voor de handel en daarmee ook slecht voor de kapitaalmarkt. Wie gaat er nou beleggen en risico nemen voor de overheid? Niemand. Gaat niks opleveren.

  Platte vermogensbelasting is jaloezie en diefstal. Wordt afgeschoten door de rechter.

  Het huidige fictieve systeem is destijds met een reden ingevoerd. Eenvoud. Link met rendement. Behapbaar. Wat miste de laatste jaren is aanpassen van de parameters. Als je mensen, die met sparen niks aan rendement maken toch gaat belasten krijg je problemen. Dat hebben we nu gezien.

  Afschaffen is de beste optie.
 8. forum rang 4 theo1 6 juli 2022 16:30
  quote:

  Inion schreef op 6 juli 2022 16:16:

  [...]

  Vermogenswinstbelasting is de dood in de pot voor de handel en daarmee ook slecht voor de kapitaalmarkt. Wie gaat er nou beleggen en risico nemen voor de overheid? Niemand. Gaat niks opleveren.

  [...]

  Afschaffen is de beste optie.
  Vermogenswinstbelasting is het Amerikaanse systeem. Dat heeft de beurs daar niet kapot gemaakt. Maar het is ontzettend ingewikkeld en lokt allemaal fiscaal gedreven gedrag uit. Lees eens een willekeurige Amerikaanse personal finance site. Veruit de meeste ruimte gaat op aan wanneer je verliezen moet nemen om de belasting te drukken. Het is ook een enorme belasting voor de belastingdienst (die woordspeling was niet bedoeld).

  Helemaal geen box3 belasting heeft natuurlijk ook mijn voorkeur als belegger met vermogen. Maar dat zal politiek ongetwijfeld niet haalbaar zijn.
 9. Geldaap 6 juli 2022 16:32
  quote:

  Inion schreef op 6 juli 2022 16:08:

  [...]

  Wat jij voorstelt is diefstal. Platte vermogensbelasting wordt het niet. Daar is jurisprudentie over. Wordt binnen de kortste keren afgeschoten door de rechter.

  Gewoon afschaffen die hele vermogensbelasting.
  Juist het afschaffen is diefstal. Dat zou immers betekenen dat ik als miljonair geen belasting hoef te betalen terwijl de staat wel uitgaven ten gunste van mij doet.
 10. forum rang 6 Kees1 6 juli 2022 16:41
  Hoe werken de vermogenswinstbelasting en vermogensaanwasbelasting met verlies? Stel weer die EUR 1.000 aandelen Shell. Jaar 1: EUR 100 verlies; jaar 2: EUR 150 winst en verkoop. Bij beide reken ik over EUR 50 af, mag ik aannemen.
  Ander voorbeeld: Jaar 1: EUR 100 verlies; jaar 2: EUR 50 verlies; jaar 3: EUR 50 verlies; jaar 4: EUR 200 winst en verkoop. Belasting 0, mag ik aannemen. Wie gaat dit allemaal bijhouden en berekenen? Mag je onbeperkt verlies meenemen?
 11. Sir Piet 6 juli 2022 17:07
  quote:

  Inion schreef op 6 juli 2022 16:08:

  [...]

  Wat jij voorstelt is diefstal. Platte vermogensbelasting wordt het niet. Daar is jurisprudentie over. Wordt binnen de kortste keren afgeschoten door de rechter.

  Gewoon afschaffen die hele vermogensbelasting.
  Zoals het tweede vaderland van Sander Schimmelpenik ,Zweden, die geen vermogensbelasting hebben. Zo ook is daar de successie belasting 0. Werk aan de winkel Sander!
 12. Inion 6 juli 2022 17:07
  quote:

  Kees1 schreef op 6 juli 2022 16:41:

  Hoe werken de vermogenswinstbelasting en vermogensaanwasbelasting met verlies? Stel weer die EUR 1.000 aandelen Shell. Jaar 1: EUR 100 verlies; jaar 2: EUR 150 winst en verkoop. Bij beide reken ik over EUR 50 af, mag ik aannemen.
  Ander voorbeeld: Jaar 1: EUR 100 verlies; jaar 2: EUR 50 verlies; jaar 3: EUR 50 verlies; jaar 4: EUR 200 winst en verkoop. Belasting 0, mag ik aannemen. Wie gaat dit allemaal bijhouden en berekenen? Mag je onbeperkt verlies meenemen?
  Jesse Klaver gaat dat allemaal bijhouden. Samen met Attje. ;-)
 13. Inion 6 juli 2022 17:08
  quote:

  theo1 schreef op 6 juli 2022 16:30:

  [...]

  Vermogenswinstbelasting is het Amerikaanse systeem. Dat heeft de beurs daar niet kapot gemaakt. Maar het is ontzettend ingewikkeld en lokt allemaal fiscaal gedreven gedrag uit. Lees eens een willekeurige Amerikaanse personal finance site. Veruit de meeste ruimte gaat op aan wanneer je verliezen moet nemen om de belasting te drukken. Het is ook een enorme belasting voor de belastingdienst (die woordspeling was niet bedoeld).

  Helemaal geen box3 belasting heeft natuurlijk ook mijn voorkeur als belegger met vermogen. Maar dat zal politiek ongetwijfeld niet haalbaar zijn.
  Enorm complexe toestand daar. Klopt.
 14. forum rang 6 roloff 6 juli 2022 17:23
  quote:

  Inion schreef op 6 juli 2022 17:08:

  [...]

  Enorm complexe toestand daar. Klopt.
  @Inion, vermogenswinstbelasting, CGT (Capital Gains Tax) hebben we hier in Portugal ook.

  Was wel even een omschakeling voor me toen we een jaar of 6 geleden naar Portugal emigreerden.

  Ik was gewend véél op de beurs te handelen met aandelen, dat is nu voorbij door die 28% CGT.

  Het heeft mijn traden (mijn hobby al bijna 40 jaar) uiteindelijk voorgoed doodgeslagen.

  Kompenseren van je winsten door verlezen, lees ik hier ergens boven.
  Zo gemakkelijk is dat niet en (100%) verlies gaan maken om dat voor slechts 28% fiscaal te kunnen kompenseren, dat is echt geen lucratieve hobby.

  Voorts geeft mijn Nederlandse bank (doe / heb mijn aandelen nog steeds in Nederland) aan de Portugese autoriteit jaarlijks het eventuele verkoopvolume van aandelen door. Dat geeft de Portugese fiscus een indicatie. Aan mij is het dan om jaarlijks (via mijn belastingman hier) de uiteindelijke Capital Gains door te geven. Die wordt dan, zoals gezegd, met 28% belast. Dat is een Flat Tax en staat los van de inkomensbelasting. Vermogensbelasting bestaat hier niet. Dus miljonair of niet, dat maakt hier niet uit.

  Zullen wel een paar mensen jalours reageren. Niet nodig, want het systeem heeft genoeg nadelen. Denk daar maar eens over na ;-)

  Als laatste, wat betreft beleggingsstrategie ben ik de laatste jaren door dat CGT-systeem een buy&hold strategie. Ik probeer vooruit te kijken, waar liggen de kansen (ook over 5 of liever nog, 10 jaar).
 15. forum rang 9 objectief 6 juli 2022 17:35
  quote:

  theo1 schreef op 6 juli 2022 15:20:

  Vermogenswinstbelasting moet je niet willen: onuitvoerbaar. Veel te arbeidsintensief, veel te veel weggetjes eromheen.

  Vermogensaanwasbelasting lijkt op het eerste gezicht het meest logisch, maar stimuleert tot lenen om de aanwas kunstmatig te drukken. Daar wilden we nu net vanaf: fiscaal gedreven schulden.

  Vermogensbelasting: is eigenlijk het oude systeem. Ik denk dat het oude systeem prima was en tot geen problemen had geleid, als het forfaitaire rendement maar ieder jaar was aangepast ipv eindeloos op hetzelfde percentage was blijven staan. Het idee was 30% op het rendement van een 10 jarige staatsobligatie. Dat was ook zo toen het systeem werd ingevoerd. De problemen kwamen toen de rente enorm kelderde. Ik denk dat we het beste naar het originele systeem terug kunnen, maar dan ieder jaar het rendement herijken. Ja, dat maakt de opbrengst onvoorspelbaar. Maar 10 jaar staatsrente moeten de meeste beleggers kunnen halen en is ook voor spaarders niet onredelijk. De spaarrente volgt uiteindelijk de rente op staatsobligaties. En het systeem is eenvoudig uit te voeren.
  Helemaal eens met je zienswijze en uiteenzetting.
 16. Inion 6 juli 2022 17:35
  quote:

  roloff schreef op 6 juli 2022 17:23:

  [...]@Inion, vermogenswinstbelasting, CGT (Capital Gains Tax) hebben we hier in Portugal ook.

  Was wel even een omschakeling voor een toen we een jaar of 6 geleden naar Portugal emigreerden.

  Ik was gewend veel op de beurs te handelen met aandelen, dat is nu voorbij door de 28% CGT die er hier is.

  Het heeft mijn traden (mijn hobby al bijna 40 jaar) voorgoed doodgeslagen.

  Kompenseren van je winsten door verlezen, lees ik hier ergens boven.
  Zo gemakkelijk is dat niet en (100%) verlies maken om dat voor slechts 28% fiscaal te kunnen kompenseren, is geen lucratieve hobby.
  CGT: dood in de pot.

  Als we hier het Amerikaanse systeem van CGT willen invoeren dan zijn ze nog wel even bezig. Met allerlei uitzonderingen en regels, zodat mensen pensioen op kunnen bouwen. Met speciale juridische construkties om pensionados in staat te stellen te leven van hun vermogen zonder dat Jesse Klaver dat allemaal komt jatten. Pensioenen kennen ze daar niet of nauwelijks. Daar denken de belasting-specialisten in Den Haag waarschijnlijk wel aan, maar de politiek in Tweede Kamer niet. Die zien alleen bergen geld wat ze uit willen geven.

  CGT is niks. En vermogensaanwas belasting is helemaal niks. Wordt je asset op papier wat meer waard moet je een deel contant maken om de tax te kunnen betalen. Idioot. Wordt daarnaast ook absurd ingewikkeld, want er zal ook daar een verliesregeling moeten zijn.

  Te proeven uit de berichten begint een en ander ook te dagen in Den Haag...
58 Posts
Pagina: 1 2 3 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links